Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Krakowie o naborze na wolne stanowiska asesorskie

                         

  PROKURATOR OKRĘGOWY

           W KRAKOWIE

           ul. Mosiężnicza 2

            30-965 Kraków

         tel. 12/619-60-97,

          fax. 12/411-87-99

 

PO V O 1110.1.2017                                                                                                                                                               Kraków, dnia       25    stycznia 2017 roku


 

                                                                                                                              OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASESORA

                                                                                                                               W   PROKURATURZE REJONOWEJ KRAKÓW - PRĄDNIK BIAŁY

                                                                                                                                ORAZ PROKURATURZE REJONOWEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

Prokurator Okręgowy w Krakowie informuje, iż Prokuratury Rejonowe Kraków - Prądnik Biały oraz Sucha Beskidzka dysponują po 1 wolnym stanowisku asesora.

 

Osoby zainteresowane, spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w Ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016.177)

proszone są o składanie wymaganych dokumentów, tj. w szczególności:

 • wniosku o mianowanie na stanowisko asesora adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Krakowie,

 • oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  a także oświadczenia, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 • oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii świadectwa ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra

  lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność, ze względu na stan zdrowia pełnienia obowiązków asesora,

 • oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego,

 • oświadczenia kandydata, iż nie pełnił służby zawodowej, nie  pracował lub nie był współpracownikiem organów  bezpieczeństwa państwa,

  wymienionych w art. 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

  (Dz.U. 2016.152), ani też nie był sędzią,który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało

  stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,

 • informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

 • ankiety personalnej (dostępna na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Krakowie www.krakow.po.gov.pl, pod zakładką Oferty pracy – Pliki do pobrania).

 

Nadto, kandydat urodzony przed dniem 01 sierpnia 1972 roku, przedstawia również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 18 października 2006 r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2013.1388), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

 

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, bądź listownie na adres:

PROKURATURA OKRĘGOWA W KRAKOWIE

UL. MOSIĘŻNICZA 2

30-965 KRAKÓW

 

Termin składania dokumentów do dnia 16 lutego 2017 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 012 / 619-60-91.

 

 

Rafał BABIŃSKI

Aktualności