Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Krakowie o konkursie na staż urzedniczy

PO I 110. 46.2016                                                                                                                                                    Kraków, dnia 8 kwietnia 2016 roku

 

O g ł o s z e n i e

 

            Prokurator Okręgowy w Krakowie na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (jednolity tekst Dz.U. z 2015 roku, poz. 1241) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku (jednolity tekst Dz.U. z 2014 roku, poz. 400) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze,  organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy:

 

 • w Prokuraturach  Rejonowych na terenie Miasta Krakowa oraz Prokuraturach Rejonowych znajdujących się na obszarze właściwości nalężącym do Prokuratury Okręgowej mających siedzibę poza terenem Miasta Krakowa, dysponujących trzema wolnymi etatami

 

Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy:

 przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism, obsługa aplikacji biurowych oraz Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds. ,Ps, rejestrów i kontrolek, porządkowanie materiału aktowego, archiwizowanie akt, przygotowywanie ekspedycji, obsługa kserokopiarki i faksu, protokołowanie przesłuchań.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez czteroosobową Komisję, która zostanie powołana na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Krakowie.

 

Wymagania niezbędne:

reguluje art. 2 pkt 1-6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1241)

 

Na staż urzędniczy może zostać przyjęta osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która posiada wykształcenie średnie wraz ze zdanym egzaminem maturalnym
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

Wymagania dodatkowe

 • zdolności analityczne,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • wiedza ogólna i kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys lub CV,
 • kopia egzaminu maturalnego lub kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • ewentualne kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2016 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie mieszczącej się pod adresem: 30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2 – Dziennik Podawczy lub nadsyłać drogą pocztową na adres prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu (decyduje data złożenia w siedzibie Prokuratury lub data stempla pocztowego w przypadku nadania dokumentów pocztą).

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  10 maja 2016 roku do 9 czerwca 2016 roku, przy czym będzie składał się z trzech etapów:

 

- etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

- etap II – praktyczny sprawdzian umiejętności,

- etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

           

            Kandydaci zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu konkursu będą powiadamiani poprzez umieszczenie ich listy oraz wskazania terminu i miejsca kolejnego etapu na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Krakowie co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu.

            Spośród kandydatów zostaną przyjęte na staż urzędniczy osoby które uzyskają najlepszy wynik w toku konkursu.

 

 

Rafał Babiński

W zastępstwie

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Krzysztof Pijaj

 

 

 

Aktualności