Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Krakowie w sprawie konkursu na stanowisko analityka kryminalnego/stażysty

 

PROKURATOR    OKRĘGOWY

W KRAKOWIE

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

tel. 12   619 – 60 – 97    fax. 12 411-87-99

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                             Kraków, dnia   16   sierpnia 2016 roku

 

PO V 110. 28 .2016                                                 

 

O g ł o s z e n i e

w sprawie konkursu na stanowisko urzędnicze- analityka kryminalnego /stażysty

 

            Prokurator Okręgowy w Krakowie na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia  18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku
poz. 1241 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia  2008
  roku  (jednolity tekst Dz.U. z 2014 roku, poz. 400)  organizuje  w  drodze  konkursu  nabór  na

 

1 stanowisko urzędnicze analityka kryminalnego/stażysty – w wymiarze 1 etatu, (stanowisko wspomagające pion orzeczniczy w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie
i  podległych  jej  jednostkach  organizacyjnych)

 

Adres organizatora konkursu:                                       30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2

Miejsce pracy – analityka kryminalnego/stażysty       Prokuratura Okręgowa w Krakowie

                                                                                          ul. Mosiężnicza 2

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 5 września 2016 roku do  10 października 2016 roku, przy czym będzie składał się z trzech etapów:

- etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

- etap II – praktyczny sprawdzian umiejętności,

- etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

           

Na stanowisku pracy, co do którego ogłoszono konkurs, do zakresu zadań należy:

Sporządzanie analiz kryminalnych przy użyciu specjalistycznych oprogramowań komputerowych przeznaczonych do przeprowadzania analiz – na podstawie akt postępowań przygotowawczych, ustalonych okoliczności sprawy i zewnętrznych baz danych oraz opracowywanie sprawozdań z tych analiz.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a/ niezbędne

 • wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego

(np. wyszukiwanie podobieństw,  wnioskowanie od szczegółu do ogółu, analiza zbioru danych: rozłączności i zawierania się elementów zbioru)

 • biegła znajomość systemów operacyjnych MS Windows XP, Vista, Windows 7 i 8, oraz pakietu aplikacji MS Office w tym Excel, Access
 • umiejętność szybkiego przyswajania nowych programów informatycznych
 • nieposzlakowana opinia
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • dyspozycyjność, samodzielność, i obowiązkowość
 • sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym
 • posiadanie lub zdolność do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych

 

b/ preferowane:

 • wykształcenie wyższe informatyczne, ekonomiczne lub prawnicze
 • znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania prokuratury
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego

 

c/ inne:

 • przeszkolenie lub wiedza w zakresie przeprowadzania analiz kryminalnych
   z wykorzystaniem oprogramowania  „ i Base” i „Analyst s Notebook”
 • doświadczenie w pracy w wyspecjalizowanych komórkach analitycznych organów ścigania lub komórkach analitycznych innych instytucji.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,

 • kwestionariusz osobowy,

 • życiorys lub CV,

 • kopia dyplomu ukończenia studiów,

 • oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • ewentualne kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualnie odbyty staż urzędniczy w organach ścigania i/lub ewentualnych dokumentów uzyskanych kwalifikacji analitycznych.

 

należy składać w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 roku w siedzibie ProkuraturyOkręgowej w Krakowie mieszczącej się pod adresem: 30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2 – Dziennik Podawczy lub nadsyłać drogą pocztową na adres prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu (decyduje data złożenia w siedzibie Prokuratury lub data stempla pocztowego w przypadku nadania dokumentów pocztą).

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 5 września 2016 roku do 10 października 2016 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy  w sądzie i w prokuraturze (Dz.U. Nr 21, poz. 129) Na podstawie powołanego Rozporządzenia zostanie powołana komisja, w składzie 3 osób.

.

Kandydaci zakwalifikowani podczas I etapu konkursu, zostaną powiadomieni o terminie  i miejscu dalszych etapów poprzez umieszczenie ich listy na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tej prokuratury przy  ul. Mosiężniczej 2 co najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu

Spośród kandydatów zostanie przyjęta na staż urzędniczy osoba, która uzyska najlepszy wynik w toku konkursu.

Kandydaci  legitymujący się odbytym stażem urzędniczym w resorcie sprawiedliwości mogą zostać zatrudnieni na 6-miesięcy – okres próby.

 

Koniecznymi warunkami zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowisku analityka kryminalnego są:

 • pomyślne zakończenie stażu urzędniczego,
 • pomyślne odbycie specjalistycznego szkolenia organizowanego przez resort sprawiedliwości w zakresie analizy kryminalnej i uzyskanie oceny pozytywnej z kończącego go egzaminu lub innego szkolenia specjalistycznego organizowanego przez prokuraturę,
 • uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych w zakresie „ ściśle tajne”

   

   

             

  Prokurator Okręgowy

  Rafał Babiński

Aktualności