Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Śmierć w Zalewi Bagry

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze umorzyła śledztwo w sprawie:

  1. Nieumyślnego spowodowania w dniu 6 czerwca 2015 roku w Krakowie śmierci pokrzywdzonego, którego zwłoki ujawniono w zalewie Bagry w Krakowie, wobec braku znamion czynu zabronionego tj. na zasadzie art. 17§1 pkt 2 kpk.
  2. Nie udzielenia, w dniu 6 czerwca 2015 roku w Krakowie, pomocy tonącemu na Zalewie Bagry, znajdującemu się w położeniu grożącym utratą życia, pomimo możliwości jej udzielenia bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego/ tj. na zasadzie art. 17§1 pkt 1 kpk/.

Zebrany materiał dowodowy nie dał podstaw do uznania, że zrealizowane zostały znamiona przestępstwa z art. 155 kk, a zatem, by ktokolwiek nieumyślnie spowodował śmierć tego pokrzywdzonego.

Przyczyną zgonu mężczyzny było utonięcie.

W dniu 6 czerwca 2015 roku w Krakowie na Zalewie Bagry doszło do utonięcia pływającego tam mężczyzny, którego zwłoki ujawniono 7 czerwca 2015 r. Wobec powyższego, jak również faktu, że wokół zmarłego pływało wiele osób, które nie udzieliły mu pomocy kiedy tonął – w dniu 9 czerwca 2015 r. wszczęto śledztwo w sprawie o przestępstwa z art. 155 kk oraz 162§1 kk, a zatem w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz nieudzielenia mu pomocy.

Przed utonięciem mężczyzna spożywał alkohol, jak również – co wynika z opinii toksykologicznej CMUJ w Krakowie – zażył substancje zaliczane do środków odurzających – co mogło przyczynić się do pogorszenia jego kondycji zdrowotnej. Pozostawał w leczeniu, co zapewne w połączeniu ze wspomnianymi okolicznościami oraz słabymi umiejętnościami pływackimi, zdradliwym terenem, gdzie się kąpał i panującą w dniu zdarzenia wysoką temperaturą, mogło nie pozostać bez wpływu na przebieg zdarzenia.

Choć wokół znajdowało się sporo osób, stwierdzić należy iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, gdyż jak wynika z zebranego materiału dowodowego, a w szczególności z nagrania monitoringu, brak jest podstaw do przyjęcia, że którakolwiek, z kąpiących się obok pokrzywdzonego osób – w tym przede wszystkim osoba przepływającą na materacu w pobliżu tonącego pokrzywdzonego – miała świadomość tego, że znajduje się on w położeniu bezpośrednim grożącym mu utratą życia, że się topi. Wiele osób zachowywało się w sposób podobny, chlapiąc wodą czy wykonując nieskoordynowane ruchy.

Osoby tonące zazwyczaj nie krzyczą, lecz wykonują chaotyczne ruchy, czym nie alarmują osób przebywających w pobliżu. Z wiedzy ogólnej i doświadczenia życiowego wynika także, że osobie tonącej udzielić pomocy może jedynie przeszkolona w tym kierunku osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia – nie jest wystarczająca sama umiejętność pływania. Wynika to z faktu, ze tonący znajduje się w stanie, w którym za każdą cenę będzie się ratować – w przypadku zatem podpłynięcia drugiej osoby, będzie próbować się wynurzyć jej kosztem, co z reguły prowadzi do utonięcia obu osób.

Z uwagi na złą jakość nagrania monitoringu, nie można ustalić tożsamości osób pływających w pobliżu pokrzywdzonego, a tym samym ustalić ich umiejętności czy kompetencje w zakresie udzielania pomocy pokrzywdzonemu.

Z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa a zatem w oparciu o art. 17§1 pkt 1 kpk umorzono prowadzone postępowanie.

 

Aktualności