Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/03/14 pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

„Dzierżawa urządzeń kopiujących – kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego”

Pytania i odpowiedzi do SIWZ – na wyłonienie Wykonawcy w zakresie  usługi „Dzierżawy urządzeń kopiujących – kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego”      

 

Nr sprawy: VII 2811/03/14

 

Kraków, dnia 10 lutego 2014r.

 

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi„Dzierżawy urządzeń kopiujących – kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego”

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza prędkość urządzenia 22 str./min w Typie A 35 szt. i 28 str./min w Typie B 13 szt. ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza  prędkość urządzenia 22 str./min w Typie A 35 szt. i 28 str./min w Typie B 13 szt.

Pytanie 2W załączniku nr 2 do SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający umieścił uwagę: „ Przez format kopii A4 Zamawiający rozumie wykonanie kopii A3 i A4.” Czy oznacza to, że wykonane przez Zamawiającego  kopie w formacie A3 będą do celów rozliczeniowych traktowane jak kopie formatu A4? Jeżeli tak, to w celu dochowania należytej staranności przy opisie przedmiotu zamówienia konieczne jest określenie udziału kopii w formacie A3 w łącznej prognozowanej przez Zamawiającego ilości kopii. Wiąże się to z faktem, iż rzeczywisty koszt wykonania kopii w formacie A3 jest większy niż koszt wykonania kopii w formacie A4. Brak takiej informacji uniemożliwia rzetelne skalkulowanie oferty.

Odpowiedź:Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 2 do SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” z „ Przez format kopii A4 Zamawiający rozumie wykonanie kopii A3 i A4” na „ Przez format kopii A4 Zamawiający rozumie wykonanie kopii  A4 i kopii A3 jako 2 x A4”.

Pytanie 3  Czy Zamawiający dopuszcza ujednolicenie urządzeń typu A i B do prędkości wydruku min. 28 str./min. urządzenia?

Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza  ujednolicenie urządzeń typu A i B do prędkości wydruku min. 28 str./min.

 Pytanie 4 W odniesieniu do wzoru umowy paragraf 5 pkt. 4, czy Zamawiający dopuszcza wysłanie potwierdzeń na wskazane adresy mail, informacji o stanie licznika, bezpośrednio z urządzenia, na określony dzień rozliczenia, jako podstawę do wystawienia faktury VAT?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wysłania potwierdzeń na wskazane adresy mail. Zainstalowane urządzenia nie będą podłączone do sieci internetowej ( tylko sieci wewnętrznej). Zamawiający dopuszcza natomiast możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń np. nadajników GSM umożliwiających przesłanie danych dotyczących stanu urządzenia i licznika.

Pytanie 5 W odniesieniu do wzoru umowy paragraf 5 pkt. 7, proszę o zmianę
 z „ Cena brutto…” na „ Cena netto…”, w związku z możliwością zmiany stawki VAT na wykonana usługę w okresie trwania umowy.

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

   

 Prokurator Okręgowy

 

Lidia  JARYCZKOWSKA

Aktualności