Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

11.02.2021 Komunikat Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód, w sprawie PR 2 Ds 157.2020

1.„ Postanowieniem z dnia 3 lutego 2021r. podjęte zostało z zawieszenia   śledztwo nadzorowane w Prokuraturze  Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie w sprawie  uszczuplenia  w dniu  9 stycznia 2015r. w Krakowie,  w razie  grożącej Uboat - Line  S. A. z siedzibą w Warszawie   upadłości,  zaspokojenia swojego wierzyciela  poprzez zawarcie umowy cesji wierzytelności przysługujących Uboat – Line S. A. o wartości co najmniej 52. 986, 59 zł.  na rzecz  Uboat - Finance sp. o.o.  i wyrządzenia w ten sposób szkody wielu wierzycielom Uboat - Line S. A. z siedzibą w Warszawie, tj. o przest.z art.  300 § 3 k.k. Na powyższe postanowienie przysługuje  stronom zażalenie w  terminie 7 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia  do właściwego  Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie  Wydział II Karny, za pośrednictwem   Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie. Postanowienie o  podjęciu śledztwa zostanie  doręczone pokrzywdzonym , którzy  wniosą o to w terminie zawitym  7 dni od dnia publikacji orzeczenia”.

2. „  Postanowieniem z dnia 3 lutego 2021r.  umorzone zostało śledztwo  nadzorowane w Prokuraturze  Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie w sprawie:
II.  uszczuplenia  w dniu  9 stycznia 2015r. w Krakowie,  w razie  grożącej Uboat - Line  S. A. z siedzibą w Warszawie   upadłości,  zaspokojenia swojego wierzyciela  poprzez zawarcie umowy cesji wierzytelności przysługujących Uboat – Line S. A. o wartości co najmniej 52. 986, 59 zł.  na rzecz  Uboat - Finance sp. o.o.  i wyrządzenia w ten sposób szkody wielu wierzycielom Uboat - Line S. A. z siedzibą w Warszawie, tj. o przest.z art.  300 § 3  k. k. Na     powyższe postanowienie przysługuje    zażalenie w  terminie 7 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia  do Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie  Wydział II Karny, za pośrednictwem   Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie

1)   stronom;

2)   instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie;

3)   osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

 Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w § 1 i 1a, przysługuje prawo przejrzenia akt. Postanowienie o   umorzeniu śledztwa zostanie  doręczone pokrzywdzonym, którzy  wniosą o to w terminie zawitym  7 dni od dnia publikacji orzeczenia”

Aktualności