Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

16.04.2019 Stowarzyszenie Wiosna

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód w Krakowie wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla Stowarzyszenia w trybie art. 7 k.p.c. w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 Wniosek skierowano po dokonaniu analizy akt rejestrowych Stowarzyszenia i po stwierdzeniu, że zachodzą wątpliwości co do stanu prawnego w zakresie składu Zarządu Stowarzyszenia, które jest organem prowadzącym sprawy Stowarzyszenia i reprezentującym je.

 Aktualnie jako prezes zarządu i jedyny członek zarządu w rejestrze ujawniony jest ks. Grzegorz Babiarz, który został ujawniony na mocy postanowienia Sądu Rejestrowego z dnia 11 kwietnia.

 Postępowanie w przedmiocie wpisu ks. Grzegorza Babiarza nie jest prawomocnie zakończone. Działanie Prokuratury uzasadnione jest wątpliwościami co do tego, czy wymieniony został skutecznie powołany w dniu 4 lutego 2019 r. na stanowisko prezesa zarządu, jak również, czy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 11 lutego 2019 r. zostało skutecznie zwołane oraz czy w jego trakcie ks. G. Babiarz został skutecznie odwołany z funkcji prezesa zarządu oraz, czy skutecznym prawnie było ponowne powołanie na prezesa zarządu uprzednio odwołanej Joanny Sadzik, jak również czy skutecznym było wycofanie przez pozostałych członków zarządu oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w zarządzie.

 Złożenie przez Prokuraturę Rejonową Kraków –Śródmieście Zachód wniosku związane jest wyłącznie z tym, iż niezależnie od prawomocnego rozstrzygnięcia powyższych kwestii przez Sąd Rejestrowy, aktualnie, co wynika z rejestru, jedynym członkiem zarządu ujawnionym w rejestrze jest ks. Grzegorz Babiarz, przy czym zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, zarząd winien być co najmniej trzyosobowy. Zarząd jednoosobowy nie jest bowiem w stanie skutecznie prowadzić spraw Stowarzyszenia, w tym m.in. zwołać Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków celem uzupełnienia składu zarządu.

 W tym stanie rzeczy, mając na uwadze że wpis do rejestru ks. Grzegorza Babiarza jest co prawda nieprawomocny, ale przy tym wyłącznie deklaratoryjny, prokuratora wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora Stowarzyszenia, do którego kompetencji należeć będzie zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w  terminie 6 miesięcy od jego ustanowienia.

 Działanie prokuratury nakierowane jest wyłącznie na doprowadzeniu do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia Wiosna a w konsekwencji do sytuacji by Stowarzyszenie to mogło wypełniać swoje cele statutowe i normalnie funkcjonować.

 Prokuratura nie stoi po żadnej ze stron sporu, a jedynie zmierza do uregulowania sytuacji prawnej Stowarzyszenia.

Niezależnie od wystąpienia z wnioskiem o  ustanowienie kuratora, prokurator zgłosił w trybie art. 7 k.p.c. udział do aktualnie toczących się i niezakończonych prawomocnie postępowań rejestrowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, uznając, iż działanie takie wynika z potrzeby ochrony praworządności i interesu społecznego.

 

Aktualności