Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

18.05.2017 Akt oskarżenia w sprawie grupy produkującej i handlującej dopalaczami

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi W. (lat 32), Mariuszowi Z. (lat 48), Macieja C. (lat 35), Piotra S. (lat 25) o to, że:

  1. Od początku 2012 roku, a Mariusz Z. od września 2012 roku, a Maciej C. od października 2012 roku, do dnia 30 lipca 2013 roku, w Warszawie, Chorzowie, Koszalinie oraz innych miejscowościach na terenie kraju, brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyrabianie oraz wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia i sprowadzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób substancji psychoaktywnych o działaniu zbliżonych do narkotyków, tzw. „dopalaczy”, tj. o przestępstwo z artykułu 258 § 1 kk.
  2. działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc z tego stałe źródło dochodu, sprowadzali niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, w ten sposób, że zajmowali się wyrabianiem szkodliwych dla zdrowia i sprowadzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób substancji psychoaktywnych o działaniu zbliżonych do narkotyków, tzw. „dopalaczy”, przy czym jeden z oskarżonych opracowywał proces technologiczny potrzebny do produkcji substancji szkodliwych dla życia i zdrowia na skalę przemysłową, organizował i nadzorował produkcję, którą prowadzili w wspólnie i w porozumieniu w laboratoriach, które to substancje następnie wprowadzali do obrotu przy wykorzystaniu podmiotów, będących ich własnością. Wyprodukowane substancje sprzedawali ustalonym odbiorcom. Jak również wprowadzili do obrotu, szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego substancje o działaniu psychoaktywnym, w ten sposób, że sprzedali je innym oskarżonym, a to Mariuszowi Z., który te substancje wprowadził następnie do obrotu detalicznego, sprzedając innym nieustalonym odbiorcom na terenie Małopolski oraz Śląska, w ilości nie mniejszej niż 15 kg, Maciejowi C, który te substancje wprowadził następnie do obrotu detalicznego sprzedając innym nieustalonym odbiorcom na terenie Małopolski oraz Śląska, w ilości, co najmniej 4 kg, tj. o przestępstwo z art. 165§1 pkt 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk, a w stosunku do Mariusza Z. o przestępstwo z art. 165§1 pkt 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64§2 kk w zw. z art. 65§1 kk.
  3.  nadto Marka W., o to, że: w dniu 30 lipca 2013 roku w Warszawie, posiadał środek odurzający w postaci fentanylu, w ilości 2,9 grama, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Łukasza G. o to, że od marca 2012 r. do października 2012 r. w Cieszynie, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób w ten sposób, że jako właściciel firmy, zajmującej się dystrybucją środków chemicznych, wprowadził do obrotu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez sprzedaż na rzecz innych ustalonych i nieustalonych odbiorców, szkodliwych dla życia lub zdrowia substancji o działaniu psychoaktywnym, nie mniej niż 16 kg, tj o przestępstwo z art. 165§1 pkt 2 kk w zw. z art. 12 kk.
  4. Karola M., Sebastiana A., Tomasza T., oraz  Sandino W., że sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób w ten sposób, że jako właściciele firm, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzili do obrotu, poprzez sprzedaż na rzecz kolejnych ustalonych odbiorców, szkodliwe dla życia lub zdrowia substancje o działaniu psychoaktywnym, tj. o przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 2 k.k, a Dariusz K., produkował „dopalacze” i wprowadzał je do obrotu sprowadzając niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, tj o przestępstwo z art. 165§1 pkt 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65§1 kk i inne.

Jak ustalono w toku innego prowadzonego postępowania, na obszarze Warszawy oraz Chorzowa działała grupa osób, zajmująca się produkcją oraz dystrybucją zastępczych środków o działaniu psychoaktywnym, tzw. „dopalaczy”. Ustalono, że organizacją całego procederu zajmuje się Marek W., Marcin S., i Piotr S., a także kolejne ustalone osoby, których zakres zaangażowania w przestępczy proceder ujawniany był sukcesywnie w toku kolejnych czynności śledztwa. Osoby te, posiadały stosowną wiedzę i doświadczenie uniwersyteckie wykształcenie chemiczne, stosowne zaplecze laboratoryjne oraz prowadziły działalność gospodarczą związaną z produkcją i obrotem środkami chemicznymi.

Na przełomie 2011 i 2012 roku Marcin S. wszedł w kontakt z Markiem W., za pośrednictwem Internetu. Podczas pierwszego spotkania wymienieni doszli do porozumienia i ustalili, że Marek W. będzie sprzedawał na rzecz Marcina S. bufedron. Do spotkań dochodziło najczęściej w centrum handlowym w Gliwicach. Obrót odbywał się bezfakturowo. Cena za gram wynosiła ok. 20-30 zł. Łącznie Marcin S. zakupił bufedron za ok. 20,000 zł.

 

Po upływie pewnego okresu czasu Marcin S. oraz Marek W. postanowili wspólnie założyć laboratorium i wytwarzać związki chemiczne. W tym celu wynajęli pomieszczenia w Chorzowie, które wyposażyli w urządzenia służące do wytwarzania tzw. „dopalaczy”. Równolegle Marek W. prowadził produkcję opisanych środków w innym laboratorium.

Marek W. – z uwagi na posiadaną wiedzę chemiczną i doświadczenie laboratoryjne – określał dokładnie jak ma wyglądać proces produkcyjny, jakie specjalistyczne urządzenia są aktualnie potrzebne.

Całość produkcji w tejże fabryce prowadzona była pod egidą firmy, której właścicielami był Marcin S., a jego brat Piotr S. był w niej zatrudniony. Marcin S., i Piotr S. zajmowali się oczyszczaniem, suszeniem oraz pakowaniem gotowych substancji chemicznych. Po takim przygotowaniu substancji chemicznych następowała ich dalsza dystrybucja.

Ujawnionymi odbiorcami „dopalaczy” byli Sebastian A., Tomasz T., Łukasz G., i Karol M., którzy prowadzili założone działalności gospodarcze i w ramach tych firm oferowali dopalacze.

Z opinii toksykologicznej wynika, że wytwarzane substancje miały działanie pochodnych katynonu, ich zasadniczym działaniem jest pobudzanie ośrodkowego układu nerwowego, a same objawy są podobne do tych po zażyciu amfetaminy, extasy, czy kokainy oraz wywołują szereg działań niepożądanych, w tym ze strony układu krążenia, np. przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, zapalenie mięśnia sercowego, nagłe zgony sercowe,  i inne np. układu nerwowego np. zaburzenie snu, zaburzenia widzenia, parestezje, drgawki, hipertermie. Katynony u osób je zażywających wywołują stan bezpośredniego zagrożenia życia. Skutki zażycia katytonów w postaci odwodnienia, rozpadu mięśni z ostrą niewydolnością nerek oraz wątroby, w ciągu kilku dni mogą doprowadzić do niewydolności wielonarządowej i śmierci. Osoby, które zażywały katynony prezentują najczęściej dramatyczny obraz skrajnego pobudzenia halucynacjami, agresją, zaburzeniami koordynacji ruchowej z szeregiem zaburzeń somatycznych.

Odnośnie pochodnych arylocykloheksyloaminy, fenetyloaminy i innych, efektem ich działania są halucynacje, zaburzenia odbioru bodźców i postrzegania rzeczywistości, pobudzenie, poprawa nastroju i samopoczucia, obserwowane były także przypadki zgonów. Stanowią one niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego.

Jak wynika z opinii wszystkie substancje wytworzone przez grupę, spełniają kryteria środka zastępczego w rozumieniu art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz, że wykazują działania psychoaktywne i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Przedmiotem sprawy jest, więc produkcja oraz wprowadzenie do obrotu substancji zbliżonych swoimi właściwościami do narkotyków, a które to substancje nie są zdefiniowane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii jako substancje odurzające lub psychotropowe. Na chwilę obecną większość tychże substancji zdefiniowana jest, jako środki zastępcze. Postępowanie karne charakteryzuje się nowatorskim podejściem do penalizacji wyżej opisanych zachowań, albowiem zastosowano do ścigania tego typu przestępstw kwalifikację z art. 165§1 pkt. 2 kk. Dla skutecznej obrony przed Sądem tez aktu oskarżenia, zwłaszcza co do kwalifikacji prawnej, konieczne było wykonanie wielu czynności dowodowych oraz zapoznanie się przez prowadzących śledztwo ze specjalistyczną wiedzą chemiczną, co było konieczne do oceny prawidłowości wykonywania szeregu ekspertyz.

W ramach kierowanego aktu oskarżenia łącznie oskarżono 11 osób. Za te czyny grozi kara od 6 miesięcy do 14 lat pozbawienia wolności.

Aktualności