Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

18.11.2019 Czynności wobec zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem granulatem tworzyw sztucznych

W Wydziale III do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w dniach 13-14 listopada 2019 roku prowadzone były czynności procesowe w ramach postępowania przygotowawczego, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej działającej w okresie od 2010 roku do 09.2016 roku w Myszkowie, Warszawie, Krakowie i innych miejscowościach na terenie Polski, Niemiec, Republiki Czeskiej i Słowacji, kierowanej przez Krystiana K., w skład, której wchodzili ponadto m.in. Leszek M., Zbigniew K., Grzegorz P., Bartłomiej P. mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, związanych z fikcyjnym, „karuzelowym” obrotem granulatem tworzyw sztucznych z udziałem ustalonych podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych, polegającym na wystawianiu faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji kupna – sprzedaży, w celu upozorowania transakcji w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów, skutkujących uszczuplaniem lub narażeniem na uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług przez ustalone podmioty gospodarcze, w związku z uczestnictwem w obrocie granulatem tworzyw sztucznych, a nadto polegającym na podejmowaniu czynności mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem opisanych czynów zabronionych.

Czynności w tej sprawie, wykonywali funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie, którzy dokonali zatrzymań podejrzanych 13 listopada 2019 roku.

Krystianowi K., prokurator, przedstawił zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i praniu brudnych pieniędzy, tj. z art. 258§3 kk oraz 299§1i5 kk. Pozostałym mężczyznom, prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, praniu brudnych pieniędzy oraz przestępstw przeciwko dokumentom, tj. z art. 258§1 kk, art. 271§1i3 kk oraz z art. 273 kk.

Beacie M., przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom, tj. z art. 271§1i3 kk oraz z art. 273 kk, a ponadto przedstawiono wszystkim zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

Sposób działania grupy; Jak ustalono w karuzeli podatkowej rolę tzw. „brokera” pełniła firma, należąca do grona największych dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na terenie kraju. Towar w postaci granulatów tworzyw sztucznych, był sprzedawany przez tą firmę w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw do ustalonych firm działających na terenie Niemiec, Słowacji i Republiki Czeskiej a następnie wracał z powrotem do kraju za pośrednictwem grupy powiązanych podmiotów tzw. „znikających nabywców” kontrolowanych przez Krystiana K.

Ceny sprzedaży stosowane przez spółki polskie kontrolowane przez Krystiana K. były niższe niż ceny, po których ten granulat miał być wcześniej zakupiony. Działalność taka przynosiła polskim podmiotom wyłącznie straty, nie generowała zysków, a zatem transakcje te nie miały uzasadnienia ekonomicznego. Tak zorganizowany obrót towarem pozwalał spełnić formalne wymogi dotyczące prawa do zastosowania stawki podatku 0 % dla wykonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Obrót między – główną firmą, zagranicznymi spółkami, a polskimi podmiotami – miał charakter fikcyjny, a jego celem było obniżenie obciążeń podatkowych dystrybutora granulatu. Straty budżetu Państwa w wyniku działalności całej zorganizowanej grupy za lata 2011-2015 stanowiły kwotę wielkiej wartości powyżej 60 milionów złotych.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Krystian K., Leszka M., Zbigniew K., Grzegorz P., Bartłomiej P., Beata M., nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Złożyli oni jednocześnie obszerne wyjaśnienia sprzeczne z dokonanymi w toku postępowania ustaleniami.

W stosunku do Krystiana K., Leszka M., Zbigniewa K., Bartłomieja P., wystąpiono do Sądu Rejonowego z wnioskami o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd Rejonowy uwzględnił wnioski Prokuratury i zastosował wobec tych osób tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Wobec Grzegorz P., zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Wobec Beaty M. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

W sprawie dotychczas zabezpieczono mienie w postaci wartościowych samochodów o łącznej wartości ok. 5 milionów 400 tysięcy złotych.

Za zarzucane czyny grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Aktualności