Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

2004 / czerwiec

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód sąd tymczasowo aresztował trzech młodocianych sprawców rozbojów. Łukasz K., Paweł R. i Rafał D. w towarzystwie nieletniej Anny K., którą obecnie zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich, w centrum miasta zaczepili dwójkę młodych mężczyzn, używając wobec nich przemocy, przytrzymując za ręce, obszukali kieszenie, zabierając znalezione przy nich przedmioty. W wyniku penetracji z udziałem obu pokrzywdzonych, funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania sprawców, a kiedy doprowadzono ich do Komisariatu, zostali rozpoznani i wskazani jako sprawcy przez dwóch innych pokrzywdzonych, na których szkodę dokonali tego samego dnia podobnych przestępstw. Łupem sprawców były drobne pieniądze, zegarki, kurtka, srebrna biżuteria, łącznej wartości ok. 640 zł. Wśród pokrzywdzonych są dwie osoby małoletnie.
2004-06-09Prokuratura Rejonowa w Miechowie prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania ciężkich obrażeń ciała u Mariusza T. wskutek dwukrotnego ugodzenia go bagnetem wojskowym w klatkę piersiową po stronie prawej. W wyniku tego pokrzywdzony doznał uszkodzenia płata dolnego płuca i tętnicy międzyżebrowej ze wstrząsem krwotocznym, co stanowiło chorobę realnie zagrażającą życiu. W toku postępowania przygotowawczego zatrzymany został Adrian W. jako osoba podejrzana o popełnienie tego czynu, a Prokurator Rejonowy wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego. W toku śledztwa zostanie zasięgnięta opinia Katedry Medycyny Sądowej CM UJ co do stopnie doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń, celem postępowania jest także ustalenie motywów działania sprawcy i pochodzenia narzędzia przestępstwa.
2004-06-09Wydział VI Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury 0kręgowej w Krakowie kontynuuje śledztwo dotyczące między innymi powoływania się na wpływy w Prokuraturze i posługiwania się zwolnieniami lekarskimi poświadczającymi nieprawdę. Dotychczas zarzuty popełnienia przestępstwa postawiono siedmiu osobom, w gronie których są: pracownik sekretariatu jednego z krakowskich sądów, adwokat, prokurator w stanie spoczynku, lekarz jednego z krakowskich szpitali oraz trzy inne osoby. Przedstawione im zarzuty dotyczą głównie przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, polegające między innymi na powoływaniu się na wpływy w prokuraturze i sądzie i podejmowaniu się pośrednictwa w korzystnym załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową, a także przeciwko dokumentom, popełnionym w związku z wydaniem i posługiwaniem się zwolnieniami lekarskimi wystawionymi bez uprzedniego zbadania pacjenta, a zatem poświadczającymi nieprawdę. W toku postępowania przygotowawczego sąd uwzględnił wnioski prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego w odniesieniu do dwóch podejrzanych, zaś w dniu 17 czerwca br. wskutek uwzględnienia zażalenia prokuratora na decyzję Sądu Rejonowego, Sąd Odwoławczy wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy Piotra H. - prokuratora w stanie spoczynku. Tego samego dnia doszło do zatrzymania podejrzanego i osadzenia go w areszcie śledczym. Decyzje w tym przedmiocie i czynności procesowe z jego udziałem były poprzedzone przeprowadzeniem procedury uchylającej immunitet prokuratorski. Podstawą zastosowania aresztu tymczasowego była występująca w sprawie realna obawa matactwa ze strony podejrzanego oraz wysoka grożąca kara.
2004-06-18Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadził Śledztwo w sprawie nakłaniania młodych kobiet, za pośrednictwem jednej z krakowskich agencji modelek i w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, do uprawiania prostytucji. Problemem tym krakowska Prokuratura zainteresowała się w związku z publikacją prasową jednego z dzienników oraz reportażem telewizyjnym wyemitowanym przez TVN w programie "Superwizjer". W toku śledztwa zabezpieczono przegrany na kasetę video film red. Witolda Gadowskiego pt. "Sprzedane marzenia", płytę CD z nagraną rozmową jednej z pokrzywdzonych kobiet z właścicielką agencji, przeprowadzając dogłębną analizę zarejestrowanych na nich treści, a także przesłuchano w charakterze świadków szereg osób zatrudnionych we wskazanej agencji lub mającej z nią kontakt. Zgromadzony w ten sposób materiał dowodowy nie dał podstaw do stawiania komukolwiek zarzutów popełnienia przestępstwa. W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że na terenie województwa małopolskiego w ramach Agencji TFMM prowadzona była działalność polegająca na organizowaniu konkursów piękności, rekrutacji modelek i hostess do udziału w pokazach, imprezach promocyjnych i bankietach. Organizowane także były wyjazdy zagraniczne dla młodych kobiet w charakterze modelek i hostess. Koszty wyjazdów współpracujących z agencją kobiet często pokrywała jej właścicielka. Przeprowadzone postępowanie przygotowawcze pozwoliło na ujawnienie trzech kobiet, którym przyznano statut pokrzywdzonych. Ustalono, że kobiety te, w ramach współpracy z rzeczoną agencją odbywały podróże zagraniczne, - latem 2002r. do Meksyku oraz w okresie od marca 2002 do września 2003r. - do Mediolanu, Paryża i Marbelli. Podczas pobytu za granicą w czasie rozmów z innymi uczestniczkami podróży lub kobietami spotkanymi na miejscu uzyskały informacje, mogące wskazywać, bądź to, że celem ich wyjazdu jest uprawianie prostytucji, bądź to, że część kobiet świadczy na miejscu odpłatne usługi seksualne. Te spostrzeżenia skłoniły je do powrotu do Polski i zerwanie współpracy z agencją, a następnie do podzielenia się nimi z przedstawicielami mediów. Żadna z kobiet nie potwierdziła natomiast faktu, by sama była nakłaniana przez organizatorów wyjazdów, a tym bardziej zmuszana do uprawiania nierządu, nie była też świadkiem takich zachowań wobec innych uczestniczek wyjazdów. Nikt z osób przesłuchanych w sprawie w charakterze świadków nie potwierdził, aby właściciele agencji rekrutującej modelki nakłaniali je do prostytucji i aby czerpali z takiej działalności korzyści majątkowe. Z tak poczynionymi ustaleniami pozostały w sprzeczności częściowe zeznania tylko jednej z uczestniczek wyjazdu, z relacji której wynika, że miała być nakłaniana do świadczenia usług seksualnych. Całościowa ocenia materiału dowodowego nie pozwoliła jednak na rozstrzygnięcie odmienne, niż umorzenie postępowania. Przeprowadzone śledztwo nie dostarczyło bowiem dowodów, że w odniesieniu do dwóch ujawnionych pokrzywdzonych czyn został popełniony, a w odniesieniu do trzeciej z nich, podstawą decyzji prokuratora był brak dostatecznych danych uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.
2004-06-18Prokuratura Okręgowa w Krakowie Wydział VI do Spraw Przestępczości Zorganizowanej skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Stefanowi K. oskarżonemu o dwukrotne złożenie zeznań nieprawdziwych, po uprzednim uprzedzeniu go o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wymieniony był przesłuchany w charakterze świadka w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie i zakończonego w lipcu 2001r skierowaniem do sądu aktu oskarżenia w sprawie dotyczącej m.in. przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją publiczną przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubartowie. Z zeznań Stefana K. wynikało, że w jego obecności inny prokurator niż ten, którego dotyczyło śledztwo, uzyskać miał zapakowane w dużą kopertę materiały z prowadzonego śledztwa w celu dalszego ich przekazania innej osobie. Podobnej treści nieprawdziwe zeznania Stefan K. złożył w dniu 22 stycznia 2003 roku przed Sądem Rejonowym Wydziałem IX Karnym w Lublinie, w toku postępowania sądowego. Zgromadzony materiał dowodowy w postaci: zeznań licznych świadków, którzy nie potwierdzili, by taka sytuacja miała miejsce, i przeprowadzonych opinii kryminalistycznych wykazał, że tak sformułowane przez Stefana K. zeznania były nieprawdziwe. W konsekwencji, odpowiadać on będzie przed sądem za dwukrotne złożenia fałszywych zeznań, za co grozi kara do 3-ch lat pozbawienia wolności.
2004-06-18W dniu 19 czerwca 2004r. funkcjonariusze policji z udziałem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód podjęli czynności w związku z tragicznym zdarzeniem, jakie miało miejsce w godzinach wczesnorannych w rejonie ul. Dobrego Pasterza, gdzie znalezione zostały zwłoki młodego mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwóch 17-letnich mężczyzn wracających z dyskoteki do domu zostało zaczepionych na ulicy, a następnie przez sprawców brutalnie pobitych i okradzionych. Pokrzywdzeni uciekając początkowo przed napastnikami, rozbiegli się w przeciwne kierunki, jeden z nich podjął obronę o tyle skuteczną, że chociaż utracił portfel z zawartością i doznał pewnych obrażeń, to jednak udało się mu ujść z życiem. Wkrótce drugi z pokrzywdzonych został znaleziony na pobliskiej łące z widocznymi obrażeniami głowy i klatki piersiowej. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon, którego przyczyny zostaną ustalone w wyniku sekcji zwłok. Śledztwo, które zostanie wszczęte w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście-Wschód zmierzać będzie do ustalenia sprawców tego zabójstwa i ukarania ich.
2004-06-19Wydział VI Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Janowi B. Pozostaje on pod zarzutem, że w okresie od bliżej nieustalonego dnia września 2002 roku do 18 lipca 2003 roku w Krakowie, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w związku z pełnieniem funkcji publicznej – lekarza orzecznika Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z siedzibą w Krakowie, przyjął od 9 poborowych korzyść majątkową w łącznej kwocie co najmniej 2800 zł lub żądał takiej korzyści w kwocie co najmniej 2000 zł za zachowanie, stanowiące naruszenie przepisów prawa w postaci zmiany orzeczeń o zdolności odbycia służby wojskowej, przy przyjęciu kat. zdrowia „A” wydanych przez Terenowe Komisje Wojskowe i w tym zakresie, wydania orzeczeń przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Krakowie o niezdolności odbycia zasadniczej służby wojskowej, przy przyjęciu kat. zdrowia „D”.Dowody zgromadzone w toku postępowania przygotowawczego świadczą o tym, że w grę wchodziły jednorazowo kwoty od 500 do 1000 zł, zaś w kilku przypadkach, kwoty o nieustalonej w wysokości. Podejrzany przesłuchany w toku śledztwa przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze bez przeprowadzenia rozprawy, proponując wymierzenie stosownej kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, kary grzywny i zakazu pełnienia funkcji lekarza orzecznika. Zarzucony oskarżonemu czyn zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wilności, jednak prokurator wyraził zgodę na karę proponowaną przez podejrzanego, uznając, że będzie stanowić ona dostateczną dolegliwość dla niego i cele postępoiwania zostaną spełnione mimo nieprzeprowadzenia rozprawy, a to biorąc pod uwagę postawę podejrzanego w toku postępowania, jego warunki osobiste i okoliczności sprawy.
2004-06-24Prokuratura Okręgowa w Krakowie VI Wydział Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej zakończył postępowanie przygotowawcze i skierował do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza akt oskarżenia przeciwko Iwonie C. oskarżonej o to, że w marcu 2001r. w Krakowie, działając wspólnie i porozumieniu z innymi osobami, co do których toczyło się odrębne postępowanie, w zamiarze wymuszenia kwoty 440 tys. zł od Roberta M., groziła podpaleniem jego mieszkania, podłożeniem bomby oraz zamachem na życie i zdrowie osób mu bliskich, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z powodu stanowczej odmowy zapłaty wymienionej kwoty. W dniu 22 maja 2001r. do Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej KPP Kraków zgłosił się Robert M. informując o dokonaniu na jego szkodę szeregu przestępstw obejmujących pozbawienie wolności, pobicie i szantaż. W czasie przeprowadzonej z nim rozmowy, ogólnikowo ujawnił on okoliczności spotykających go zdarzeń, jednakże nie zdecydował się złożyć protokolarnego zawiadomienia o przestępstwie, tłumacząc swoje stanowisko brakiem wiary w skuteczność działań policji. Charakter ujawnionych przestępstw, brutalność i bezwzględność działania sprawców dała jednak podstawę do zainteresowania się zdarzeniem przez Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji w Krakowie, które podjęło stosowne czynności procesowe pod nadzorem Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Efektem prowadzonego postępowania było skierowanie aktu oskarżenia do Sądu przeciwko jednemu ze sprawców, natomiast materiały dowodowe dotyczące pozostałych dwóch, w tym także Iwony C. wyłączono do odrębnego postępowania w związku z ich ukrywaniem się i rozesłaniem listów gończych. W dniu 21 stycznia 2002r. zatrzymany został z następnie oskarżony drugi z podejrzanych. Tymczasem przebywająca za granicą Iwona Cz. zwróciła się o wydanie listu żelaznego, deklarując powrót do kraju. Kontynuowanie śledztwa stało się zatem możliwe z dniem 28 maja 2004r., po wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie listu żelaznego i powrocie podejrzanej do Polski, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20.000 zł. W toku śledztwa ustalono, że pokrzywdzonego łączyły wspólne interesy finansowe z jednym ze sprawców. Ich współpraca przerodziła się z czasem w konflikt na tle wzajemnych rozliczeń. Jego efektem było pobicie Roberta M. i pozbawienie go wolności przez sprawcę, przeciwko któremu został skierowany pierwszy w tej sprawie akt oskarżenia. W toku śledztwa ustalono, że niedługo później, ten sam sprawca za pośrednictwem Iwony C. przekazał pokrzywdzonemu kasetę z nagraniem żądania 440 tyś. zł. W przypadku jego niezrealizowania, grożono podpaleniem, podłożeniem bomby oraz zamachem na życie jego rodziny i osób mu bliskich. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że aktywną rolę w odtworzeniu nagrania pełniła podejrzana. Po odmowie zapłaty takiej kwoty, doszło do szeregu zdarzeń zmierzających do zastraszenia pokrzywdzonego, m.in. podpalono bramę i ogrodzenie posesji należącej do osoby bliskiej dla pokrzywdzonego, rozrzucono ulotki zawierające w swej treści informacje mające na celu zdyskredytowanie jego osoby. Zgromadzone w sprawie dowody stały się podstawą przedstawienia Iwonie C. zarzutu współdziałania w usiłowaniu wymuszenia kwoty 440 tys. Przesłuchana w charakterze podejrzanej, nie przyznała się do winy zaprzeczając jakoby znana jej była treść nagrania i rozmów pomiędzy obu mężczyznami. W razie uznania przez sąd winy oskarżonej, grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.
2004-06-30Zarząd XIV Centralnego Biura Śledczego Krakowie prowadził powierzone jej przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie śledztwo dotyczące wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach na szkodę Polmozbytu Kraków S.A. oraz szeregu innych spółek. Ogółem w sprawie tymczasowo aresztowano kilkanaście osób, którym zarzucono m.in. organizowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, „pranie brudnych pieniędzy” oraz inne przestępstwa związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych trakcie tego śledztwa ustalono, że z rodziną jednego z podejrzanych, który w tym czasie przebywał w areszcie śledczym skontaktował się mężczyzna, który poinformował najbliższych o katastrofalnej sytuacji zdrowotnej, w jakiej rzekomo miał znajdować się aresztowany. Sprawca powoływał się przy tym na posiadane wpływy w więziennej służbie zdrowia oraz administracji aresztu śledczego. W efekcie swoich działań przestępcy udało się wyłudzić od rodziny znaczną kwotę pieniężną, która miała być przeznaczona na „załatwienie” uwolnienia podejrzanego z aresztu śledczego. W związku z powyższymi ustaleniami z wyżej opisanej sprawy wyłączono wątek dotyczący propozycji korupcyjnej złożonej rodzinie osadzonego. Podjęte w trakcie prowadzenia tego śledztwa czynności doprowadziły do ujawnienia istnienia zorganizowanej grupy przestępczej z terenu Dolnego Śląska, której członkowie analizowali doniesienia prasowe oraz telewizyjne dotyczące głośnych aresztowań najczęściej dokonywanych przez Centralne Biuro Śledcze, a następnie nawiązywali kontakt telefoniczny z rodzinami aresztowanych i powołując się na rzekomo posiadane wpływy w służbie zdrowia, administracji więziennej oraz innych instytucjach np. Prokuraturze Krajowej, uprzednio strasząc swoje ofiary zagrożeniem dla zdrowia i życia osadzonych wynikającym z aresztowania, wyłudzali znaczne kwoty pieniężne w zamian za „załatwienie” zwolnienia podejrzanych z aresztu śledczego. Przestępcy bojąc się zdemaskowania kontaktowali się z ofiarami wyłącznie przez bezabonamentowe telefony komórkowe, a pieniądze były przekazywane drogą przekazu pocztowego. Dalsze działania doprowadziły do zatrzymania w styczniu tego roku przez funkcjonariuszy CBŚ w Krakowie trzech osób, którym przedstawiono zarzuty popełnienia kilkunastu podobnych oszustw na terenie całego kraju, a także zarzut płatnej protekcji oraz organizowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech mieszkańców Dolnego Śląska. Organizatorem grupy przestępczej oraz osobą, która pozyskiwała informacje na temat osób aresztowanych w głośnych aferach kryminalnych z terenu całego kraju okazał się być Wiesław P. wielokrotnie karany, który spędził ponad dwadzieścia lat swojego życia w zakładach karnych i aresztach śledczych – skazany między innymi za podobne przestępstwa. Jak wynika z materiałów śledztwa, to właśnie Wiesław P. kontaktował się telefonicznie z rodziną byłego szefa "Optimusa", proponował „załatwienie” umorzenia prowadzonej wówczas przeciwko wymienionemu sprawy w zamian za przekazanie określonej kwoty pieniężnej. Ten wątek udało się wyjaśnić między innymi dzięki współpracy z policją katowicką, a informacje i materiały, które przyczyniły się do ustalenia sprawcy tego czynu, przekazano w czerwcu br. Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, prowadzącej śledztwo, w którym pokrzywdzonym jest były szef "Optimusa". Obecnie, śledztwo prowadzone przez prokuraturę krakowską zostało zakończone. Przeciwko Wiesławowi P. i dwóm innym członkom zlikwidowanej grupy przestępczej Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia akt oskarżenia, zarzucając im popełnienie łącznie kilkunastu przestępstw na szkodę wielu osób, przy czym łączna wartość wyłudzonego mienia znacznie przekroczyła kwotę stu tysięcy złotych. Ireneusz R. i Paweł G. przesłuchani w toku postępowania przygotowawczego w charakterze podejrzanych przyznali się do winy i złożyli wnioski o wydanie wobec nich wyroku bez przeprowadzenia rozprawy. Wiesław P. w toku śledztwa słuchany kilkakrotnie zmieniał swoje wyjaśnienia, różnie tłumacząc przyczynę ich zmian.
2004-06-30Prokuratura Okręgowa w Krakowie Wydział V Śledczy skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 4-osobom, z których dwóm, zarzuca doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mieniem o łącznej wartości ponad 671 tyś. zł. oraz wszystkim podejrzanym, podejmowanie działań zmierzających do udaremnienia bądź utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy w znacznej, bo wynoszącej 551 tyś zł kwocie, lub przynajmniej jej części. Niektórym z podejrzanych zarzucono ponadto fałszowanie dokumentów i podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. Postępowanie przygotowawcze zostało zainicjowane w styczniu 2003r. zawiadomieniem jednej z wadowickich spółek o prawdopodobieństwie popełnienia przez Andrzeja I. i Monikę I. szeregu przestępstw na szkodę składającego zawiadomienie i BGŻ O/Wadowice. Początkowo śledztwo było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Wadowicach, a do maja 2003r. zostało przejęte do prowadzenia przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie. W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że Monika I. i Andrzej I. prowadzili odrębne działalności gospodarcze na fermie drobiu w Spytkowicach. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Monika I. dwukrotnie korzystała z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych z BGŻ z dopłatą do oprocentowania z ARiMR. Aby spełnić warunki stawiane przez bank i udokumentować zaangażowanie w inwestycję środków własnych, Monika I przedłożyła do banku rachunki i faktury VAT na rzekomo wykonane roboty modernizacyjne kurnika i zakup materiałów zużytych do modernizacji. Weryfikacja zabezpieczonych rachunków pozwoliła na zakwestionowanie wykonania robót i faktycznego przeznaczenia zakupionego towaru. Sprawdzeniu poddano także firmę budowlaną, figurującą na kserokopiach zabezpieczonych w banku rachunkach. Zgromadzone dowody w sprawie wykazały, że w rzeczywistości roboty, na które opiewały te rachunki, nie były wykonane, jak i nie potwierdził się fakt kupna materiałów przez tą firmę, natomiast fakt ich wystawienia umożliwił wyłudzenie wielotysięcznych kredytów. Przepływ pieniędzy z konta na konto oskarżonych, miał utrudnić lub nawet udaremnić ustalenie pochodzenia pieniędzy. Wyniki śledztwa wskazywały, że organizatorem i motorem tej działalności był Andrzej I., 58-letni prawnik, prowadzący kancelarię prawną w jednym z miast Małopolski. Oskarżeni, przesłuchani w charakterze podejrzanych w toku postępowania przygotowawczego nie przyznali się do winy. Wszyscy będą odpowiadać z wolnej stopy, bowiem stosowane początkowo wobec Andrzeja I. i Moniki I. areszty tymczasowe zostały zamienione w toku śledztwa na wolnościowe środki zapobiegawcze. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Wadowicach.
2004-06-30

Aktualności