Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

2004 / maj

Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie kolejny raz oskarżyła młodocianych sprawców o dokonanie rozboju. Tym razem, aktem oskarżenia objęci zostali trzej mężczyźni w wieku 18, 19 i 20 lat , którzy w dniu 6 marca 2004r. w jednej z miejscowości powiatu chrzanowskiego, używając przemocy poprzez bicie i kopanie pokrzywdzonego, dokonali kradzieży na jego szkodę zegarka i srebrnego łańcuszka o wartości ok. 50 zł. Sprawcy zaczepili pokrzywdzonego na ulicy, w pobliżu przystanku autobusowego, domagając się od niego papierosa, a następnie pieniędzy. Oczekujący w tym czasie na autobus inny mężczyzna oddalił się z miejsca, gdy napastnicy zaczęli bić pokrzywdzonego. W skutek tego, doznał on wstrząśnienia mózgu, licznych zadrapań i otarć naskórka oraz podbiegnięć krwawych, a obrażenia te pociągnęły za sobą naruszenie czynności narządów ciała na czas powyżej 7-dni. Dwóch, spośród sprawców przestępstwa są uczniami zasadniczej szkoły zawodowej. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.
2004-05-06Prokuratura Rejonowa w Myślenicach skierowała do sądu akt oskarżenia p-ko 11-osobom, oskarżonym o rozprowadzanie środków odurzających, głównie tabletek ecstasy, kokainy, ziela konopi i marihuany na dyskotekach w podkrakowskich miejscowościach. Wśród oskarżonych są uczniowie szkół ponadpodstawowych, student jednej z krakowskich wyższych uczelni oraz inne osoby w wieku do 30-lat. Do ujawnienia faktu rozprowadzania narkotyków w podkrakowskich dyskotekach doszło w listopadzie 2003r., kiedy to funkcjonariusze policji zatrzymali pierwszych podejrzanych. Gromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy pozwolił na kolejne zatrzymania, które następowały systematycznie do lutego br. W stosunku do ośmiu osób stosowano areszty tymczasowe, które w trzech przypadkach, z chwilą ustania przyczyny, dla których stosowany był ten izolacyjny środek zapobiegawczy, zamienione zostały na poręczenia majątkowe, dozory policji i zakazy opuszczania kraju. Pięciu, pozostaje w dalszym ciągu w areszcie. Wobec trzech podejrzanych od pierwszej chwili po zatrzymaniu, prokurator zdecydował stosować wolnościowe środki zapobiegawcze. Akt oskarżenia obejmuje łącznie 60 zarzutów, głównie dotyczące rozprowadzania z chęci osiągnięcia korzyści majątkowych narkotyków, także ich posiadania oraz czynów z kodeksu karnego - włamań do samochodów, kradzieże i przestępstwa przeciwko dokumentom. Dwunasty, nieletni uczestnik tego procederu został przekazany do dyspozycji Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Tylko niektórzy z oskarżonych, przesłuchani w charakterze podejrzanych przyznali się do winy, określając jednak swoją rolę w przestępstwie jako marginalną.
2004-05-06W związku ze złożonym przez Jana K. w prokuraturze zawiadomieniem o przestępstwie przyjęcia w latach 1993, 1994 korzyści majątkowej przez ówczesnego burmistrza Miasta i Gminy Dobczyce oraz żądania korzyści majątkowej w czasie kolejnej kadencji w 2003r. Prokuratura Rejonowa w Myślenicach przeprowadziła śledztwo pod kątem zaistnienia przestępstwa z art. 228 § 1 kk. W wyniku przeprowadzonych czynności procesowych ustalono, że zarzuty donoszącego stawiane w zawiadomieniu dotyczą burmistrza Marcina P. i wiążą się z przetargiem ogłoszonym przez UMiG Dobczyce na dzierżawę pola campingowego, a w 2003r. - dotyczą przetargu na zorganizowanie imprezy „Dni Dobczyc”. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do postawienia komukolwiek zarzutów popełnienia przestępstwa, w związku z czym, po wyczerpaniu możliwości dowodowych Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie :
- przyjęcia korzyści majątkowej w lipcu 1993r. w związku z pełnieniem funkcji publicznej - z powodu przedawnienia karalności,
- przyjęcia korzyści majątkowej przez funkcjonariusza publicznego w maju 1994r. i w sprawie uzależnienia wykonania czynności służbowych w lipcu 1994r. od otrzymania korzyści majątkowej - w obu przypadkach, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu,
- w sprawie żądania korzyści majątkowej w okresie między 23 a 25 kwietnia 2003r. w Dobczycach w postaci 20 000zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.
Fakt złożenia zawiadomienia do prokuratury w powyższej sprawie był przez Jana K. nagłaśniany w lokalnych mediach.
2004-05-06Prokuratura Okręgowa w Krakowie kontynuuje śledztwo w sprawie kradzieży inkunabułów i starodruków na szkodę Biblioteki Jagiellońskiej. Wynikiem dotychczasowych czynności jest odzyskanie na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii ponad dwudziestu woluminów. Aktualnie, celem ujawnienia losów pozostałych skradzionych dzieł, przy współpracy z zachodnią Policją, prowadzone są czynności polegające na monitorowaniu rynku antykwarycznego w krajach Europy Zachodniej, w tym także we Włoszech. Weryfikacji podlega szeroko rozumiany „ślad włoski”. W wyniku tego ustalono między innymi, że na terenie Mediolanu mogą się znajdować dzieła pochodzące z Biblioteki Jagiellońskiej, co dało podstawę do skierowania wniosku w oparciu o Europejską Konwencję o Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych o przeprowadzenie stosownych czynności procesowych na terenie Włoch. Intensywne czynności procesowe są prowadzone również na terenie kraju. Równocześnie, na zlecenie Prokuratury Okręgowej, Instytut Ekspertyz Sądowych im. dr Jana Sehna w Krakowie opracowuje kompleksową opinię dotyczącą odzyskanych woluminów i dzieł zabezpieczanych w toku śledztwa. Aktualnie przygotowane zostały jej 3 części, czwarta, dotycząca 10 starodruków jest obecnie sporządzana. W miesiącu kwietniu Prokuratura Apelacyjna w Krakowie przedłużyła śledztwo na dalszy czas oznaczony. Ujawnianie przez media informacji niepotwierdzonych procesowo, wiążących się z przedmiotem śledztwa, może skomplikować jego dalszy bieg i wpłynąć negatywnie na spodziewany wynik podejmowanych czynności. Z tego względu, Prokuratura nie może ujawniać szczegółów prowadzonego w tej sprawie postępowania przygotowawczego.
2004-05-12Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Nowej Hucie prowadzi śledztwo p-ko Zbigniewowi Ś. podejrzanemu o to, że w dniu 23 kwietnia 2004r. uderzając wielokrotnie pięściami i dusząc spowodował u Stanisława Ch. obrażenia ciała w postaci złamania żeber, stłuczenia głowy i urazów wewnętrznych, w następstwie których, pokrzywdzony zmarł. Ofiarą jest 72-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w czasie libacji alkoholowej, odbywającej się w mieszkaniu ofiary. Podejrzany podczas przesłuchania zasłonił się niepamięcią z powodu upojenia alkoholem. W wyniku dotychczasowych czynności ustalono, że gdy zorientował się, że leżący na podłodze Stanisław Ch. nie daje oznak życia, powiadomił sąsiada, a ten pogotowie, następnie policję. Na wniosek Prokuratury Zbigniew Ś. został tymczasowo aresztowany.
2004-05-12W dniu 13 maja 2004r. na wniosek Prokuratora Rejonowego Kraków-Podgórze sąd zastosował areszt tymczasowy wobec Jarosława R. l.32, któremu Prokuratura zarzuca wprowadzanie w okresie od lata 2002r. do lutego 2004r. do obrotu wbrew przepisom ustawy znacznych ilości środków odurzających. Na podstawie dotychczasowych wyników śledztwa możliwe jest twierdzenie, że narkotyki sprzedawane były tygodniowo w ilościach ok. 100 gramów amfetaminy, 200 gramów marihuany i 200 do 300 tabletek ecstasy, za łączną cenę wynoszącą ok. 5 300 zł. Podejrzany nie posiada stałego źródła utrzymania, pozostaje na utrzymaniu matki. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Sprawcy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności i kara grzywny.
2004-05-14Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze sąd tymczasowo aresztował na okres trzech miesięcy 5 osób podejrzanych o rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sprawcy zamieszczali ogłoszenia w prasie motoryzacyjnej o okazyjnej sprzedaży motocykli, z chętnymi umawiali się w Rynku Głównym, następnie pod pretekstem pokazania oferowanego motoru, wywozili przyszłych nabywców poza centrum miasta, najczęściej w rejon Pychowic, Borku Fałęckiego lub inny, gdzie w ustronnych miejscach, strasząc pokrzywdzonych użyciem noża lub broni palnej, zabierali im pieniądze i inne cenniejsze przedmioty. Dotychczas przeprowadzone czynności procesowe pozwoliły na ujawnienie w okresie od grudnia 2003r. do marca 2004r. trzech opisanych czynów popełnionych wobec ośmiu osób. Pokrzywdzeni ponieśli szkodę w łącznej wysokości wynoszącej 26 000 zł. Podejrzani, to mężczyźni w wieku 22-, 23- lat, jeden z nich jest studentem, trójka nie pracuje i nie posiada stałego źródła utrzymania. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie jest kontynuowane.
2004-05-14Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Michałowi B. pozostającemu pod zarzutem włamania do mieszkania zajmowanego przez amerykańskiego studenta. Włamania dokonano 11 września 2003r. poprzez wyważenie zamka w drzwiach wejściowych, w czasie, gdy użytkownik mieszkania przebywał na uczelni. Z wnętrza skradziono sprzęt elektroniczny o łącznej wartości wynoszącej 8 000 zł. Przeprowadzone czynności procesowe początkowo nie dały możliwości ustalenia, kto mógł dokonać tego czynu, dlatego postępowanie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono jednak ślady daktyloskopijne, które w centralnej bazie zostały przez system AFIS zidentyfikowane, co umożliwiło wskazanie osoby, która je pozostawiła. W tej sytuacji, w marcu 2004r. Prokuratura podjęła umorzone dochodzenie, celem jego kontynuowania. Opinia daktyloskopijna sporządzona przez biegłego potwierdziła w sposób nie budzący wątpliwości, że zabezpieczone na miejscu ślady pochodzą od Michała B., który był wcześniej notowany za inne przestępstwo. W ten sposób po upływie kilku miesięcy od popełnienia przestępstwa, doszło do ustalenia sprawcy i postawienia go w stan oskarżenia.
2004-05-17Prokuratura Okręgowa zakończyła śledztwo, prowadzone w związku z ujawnieniem przypadków doprowadzania małoletnich poniżej 15-roku życia do poddania się czynnościom seksualnym. W toku śledztwa ustalono, że Stefan P. -obecnie 65-letni mieszkaniec jednego z krakowskich osiedli, zwabiał dzieci i młodzież pod pretekstem udostępnienia gier telewizyjnych i komputerowych do swojego mieszkania lub piwnicy. Wymienionym rzeczywiście dawał możliwość gry, ale równocześnie prezentował im czasopisma zawierające treści pornograficzne, zachęcał do rozbierania się i doprowadzał do współżycia seksualnego lub do wykonywania innych czynności seksualnych. Prokuratura ustaliła, że takie zachowania miały miejsce od 1994r. Skierowany obecnie do Sądu Rejonowego akt oskarżenia obejmuje 35 zarzutów, przy czym dwa z nich dotyczą gróźb pozbawienia życia kierowanych pod adresem świadków, w celu wywarcia wpływu na treść składanych przez nich zeznań, zaś kolejne trzy, dotyczą nakłaniania świadków do zatajenia prawdy. Dwadzieścia dziewięć zarzutów dotyczy seksualnego wykorzystywania małoletnich i prezentowania im treści pornograficznych. Podejrzany od kwietnia 2003r. pozostaje w areszcie śledczym, bowiem po ujawnieniu przestępstwa przez organa ścigania został on na wniosek Prokuratora aresztowany.
2004-05-19
Prokuratura Rejonowa w Wieliczce skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Monice i Wojciechowi P. - rodzicom 4-miesięcznego Adriana, oskarżonym o znęcanie się nad synem. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte, gdy w styczniu 2004r. do Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przywieziony został w stanie ogólnym skrajnie ciężkim 4- miesięczny chłopczyk. Dziecko było wychłodzone, z niewydolnością oddechową, z cechami znacznego odwodnienia, ze śladami urazów na ciele oraz urazów wewnętrznych. W trakcie badania okulistycznego stwierdzono w prawym oku świeże odklejenie siatkówki, a w lewym, nieregularne blizny po przebytych wylewach. W toku postępowania przygotowawczego stwierdzono, że w okresie od listopada 2003r. do stycznia 2004r. rodzice znęcali się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim małoletnim synem, bijąc go niejednokrotnie po całym ciele, a w dniu 23 stycznia wyniku uderzeń narzędziem tępym, twardym, dziecko doznało szeregu stłuczeń narządów wewnętrznych, powodujących chorobę realnie zagrażającą jego życiu. Przesłuchana w charakterze podejrzanej matka dziecka nie przyznała się do winy i wyjaśniła, że nie wie, skąd mogą pochodzić stwierdzone u dziecka obrażenia. Podobnie do winy nie przyznał się ojciec, zaprzeczając, by kiedykolwiek bił dzieci. Oboje w toku postępowania przygotowawczego zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
2004-05-20W dniu 20 maja 2004r. ok. godź 13.00 na terenie zakładu produkcji styropianu "Polmar" w Chrzanowie wybuchł pożar. Na miejsce udały się jednostki Straży Pożarnej, Policji oraz Prokurator Rejonowy w Chrzanowie, a także Pogotowie Ratunkowe. Pięć osób z załogi zakładu zostało odwiezionych do szpitala. Rozmiary pożaru i prowadzona akcja gaśnicza uniemożliwiły przeprowadzenie od razu oględzin miejsca zdarzenia. Czynności te będą podjęte w toku śledztwa po ugaszeniu pożaru. Celem ustalenia przyczyn pożaru zostanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie przeprowadzone stosowne postępowanie przygotowawcze.
2004-05-20Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej wszczęte zostało śledztwo w związku ze stwierdzonymi przypadkami zatrucia pokarmowego w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowi i zgonem jednej z pensjonariuszek. Przeprowadzone dotychczas czynności procesowe pozwalają na stwierdzenie, że pierwsze objawy w postaci biegunek i wymiotów wystąpiły u pacjentek w nocy z 16 na 17 maja br. W dniu 18 maja br zmarła jedna z nich, zaś 5 osób zostało hospitalizowanych i pozostaje w leczeniu. Przyczynę zgonu ustali sekcja zwłok. Ponadto do badań bakteriologicznych zostały zabezpieczone próbki, a opinia w tej sprawie być może pozwoli na wskazanie źródła zakażenia.
2004-05-20W ramach kontynuowanego śledztwa w sprawie kradzieży inkunabułów i starodruków na szkodę Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, w związku z potrzebą przeprowadzenia na terenie Włoch czynności procesowych, w dniach 17-20 maja 2004r. do Mediolanu i Rzymu udał się w asyście funkcjonariusza policji prowadzący śledztwo prokurator z Prokuratury Okręgowej w Krakowie wraz z powołanym w sprawie biegłym. Celem podróży było przeprowadzenie oględzin map zabezpieczonych przez policję włoską, co do których istniało prawdopodobieństwo, że mogą pochodzić ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz stosownych przesłuchań, których przeprowadzenie podyktowane było potrzebami śledztwa i wynikało z realizacji przez stronę włoską wniosku Prokuratora Okręgowego z dnia 20 października 2003r. o pomoc prawną w sprawie karnej. W czasie pobytu we Włoszech, przedstawiciele strony polskiej wzięli udział w czynnościach procesowych realizowanych przez stronę włoską, a w szczególności w przesłuchaniach: - właścicieli antykwariatu, w którym zabezpieczono jedną z map, co do której istniało podejrzenie, że może pochodzić z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, - pośredników biorących udział w przekazywaniu map oraz - osób wykonujących prace konserwatorskie przy wskazanych dziełach. Przeprowadzone zostały oględziny map zabezpieczonych na terenie Instytutu Patologii Książki w Rzymie. Pomimo obietnicy władz włoskich warunkowego wydania rzeczonych map polskiemu prokuratorowi i wbrew powszechnym oczekiwaniom, delegacja polska nie przywiozła żadnych dzieł z podróży służbowej do Włoch, albowiem uczestniczący w czynnościach krakowski biegły, wykluczył ich krakowski rodowód. Mimo tego, podróż do Włoch dostarczyła cennych materiałów procesowych, znaczących dla dalszego śledztwa oraz pozwoliła na weryfikację dotychczasowej wiedzy pozyskanej przez prokuratora podczas pierwszego pobytu we Włoszech w listopadzie ubiegłego roku. Wyniki dotychczasowego śledztwa w omawianej sprawie będą przedmiotem konferencji prasowej, która odbędzie się w dniu 25 maja 2004r.
2004-05-24Prokuratura Okręgowa w Krakowie w VI Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej prowadzi śledztwo dotyczące wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, jej posiadania oraz dystrybucji. W jego toku pięciu osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa, z czego czterech podejrzanych zostało w dniach 18 i 20 września 2003r i 28 listopada 2003r. na wniosek Prokuratora Okręgowego tymczasowo aresztowanych. Sformułowane i przedstawione im zarzuty dotyczą wytwarzania w oparciu o uprzednio nabyte prekursory i urządzenia środka psychotropowego w postaci amfetaminy, w ilościach nie mniejszych jak 1300 gramów, posiadania amfetaminy oraz jej prekursorów w ilości nie mniejszej jak 20 litrów, obrót środkami psychotropowymi z chęci osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej, naboi i urządzenia radiowo-nadawczego. W toku śledztwa przeprowadzono szereg czynności procesowych w postaci przesłuchań licznych świadków, oględzin, także przeszukań i zabezpieczeń materiału dowodowego, który następnie oddany został do specjalistycznych badań kryminalistycznych. Potrzeba realizacji dalszych czynności procesowych, uzyskanie wyników specjalistycznych ekspertyz oraz prowadzenie czynności mających na celu ujawnienie ewentualnie współdziałających z podejrzanymi osób rodzi konieczność kontynuowania śledztwa oraz przedłużenia okresu aresztu tymczasowego wobec podejrzanych na dalszy czas oznaczony. Skierowany jednak w tym względzie wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie nie znalazł w opinii sądu uzasadnienia, skutkiem czego sąd odmówił przedłużenia aresztów wobec wszystkich podejrzanych. Mimo zaskarżenia tej decyzji przez Prokuratora Okręgowego, z chwilą upływu terminu aresztu, podejrzani wyszli na wolność. Postanowieniem z dnia 26 maja 2004r. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wobec wszystkich podejrzanych postanowił przedłużyć okres tymczasowego aresztowania, podzielając stanowisko prokuratury co do istnienia przesłanki ogólnej i szczególnych do stosowania tego środka. Sąd Apelacyjny przyznał ponadto że sprawa charakteryzuje się dużym stopniem skomplikowania, a czynności postępowania przygotowawczego wykonywane są rytmicznie i bez zbędnej zwłoki. Niestety, pozostający na wolności podejrzani obecnie ukrywają się przed organami ścigania, co zmusza prokuratora do rozesłania listów gończych. Prokuratura Okręgowa nie wyklucza skorzystania w razie konieczności z europejskiego nakazu aresztowania.
2004-05-28

Aktualności