Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2004 / sierpień

Prokuratura Rejonowa Kraków Nowa Huta W Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie przedstawienia w 2002 roku w Sądzie Rejonowym w Końskich Wydział Karny fałszywej opinii psychiatrycznej dotyczącej A. W. sporządzonej przez dwóch biegłych lekarzy psychiatrów tj. o przest z art. 233§4 kk i inne. W toku postępowania, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności zeznań świadków - reporterów TVN SA O/Kraków, dowodów z dokumentów i materiał zarejestrowanego przy pomocy tzw. „ukrytej kamery" przez w/w świadków, w dniu 7 sierpnia 2004 roku wydane zostało postanowienie o przedstawieniu zarzutów lekarzowi medycyny (spec. psychiatra) Tadeuszowi S. Wymieniony podejrzany jest o to, że: w 2004r. w Kielcach, będąc osobą uprawnioną do wystawieniu dokumentu w postaci zaświadczenia o leczeniu i stanie pacjenta, wystawiał takie zaświadczenia na nazwisko pacjenta K. B., poświadczając w nich nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, a to co do związku stanu zdrowia pacjenta z możliwością uczestniczenia przez niego w czynnościach postępowania karnego przygotowawczego w charakterze podejrzanego, przy czym działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie 200 zł. tj. o przest z art. 271 §3 kk
W dniu 7 sierpnia 2004 roku w/w został zatrzymany i następnego dnia z jego udziałem Prokurator wykonał czynności procesowe, w toku których podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w sposób wystarczający uprawdopodobnił popełnienie przez niego zarzucanych mu czynów i w związku z tym Prokurator Rejonowy wystąpił do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tytułem środka zapobiegawczego tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2004 roku Sąd zastosował wobec podejrzanego przedmiotowy środek zapobiegawczy na okres trzech miesięcy tj. do dnia 7 listopada 2004 roku podzielając argumentację prokuratora co realności obawy matactwa procesowego ze strony podejrzanego oraz biorąc pod uwagę grożącą mu surową karę. Niniejsza sprawa ma charakter rozwojowy, zaś wątek związany z osobą Tadeusza S. nie jest jedynym objętym postępowaniem. Aktualnie czynności śledztwa są kontynuowane, w tym również podejmowane są czynności nakierowane na pozyskanie akt postępowań karnych (tak z etapu postępowania sądowego jak i wykonawczego), co do których zachodzi konieczność weryfikacji opinii sądowo-psychiatrycznych.
2004-08-09Wydział Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Krakowie zakończył śledztwo w sprawie podrabiania i wprowadzania do obiegu banknotów o nominale 20 zł. Akt oskarżenia, którym zostały objęte trzy osoby, trafił do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Prokuratura zarzuca Piotrowi i Beacie P. oraz Marcinowi K. podrabianie przy użyciu komputera, skanera i drukarki pieniędzy polskich, w tym co najmniej 921 szt. banknotów o nominale 20 złotych oraz wprowadzenie do obiegu co najmniej 140 sztuk tak podrobionych banknotów. Z ustaleń śledztwa wynika, że prawcy prowadzili przestępczą działalność w Korzennej i Krakowie, w oparciu o szczegółowy podział ról, funkcję kierowniczą sprawował Piotr P., który kontrolował proces druku falsyfikatów, ich produkcją zajmował się Marcin K., zaś dystrybucją w głównej mierze Beata P. Cała sprawa została ujawniona 26 sierpnia 2003r., kiedy Beata P. w jednym ze sklepów w Oświęcimiu zapłaciła za zakupiony towar 20-złotowym banknotem, zakwestionowanym przez właściciela sklepu. Prowadzone w toku śledztwa czynności procesowe pozwoliły na ujawnienie przygotowanych już do wprowadzenia do obiegu pakietów fałszywych banknotów oraz sprzęt komputerowy, służący sprawcom do produkcji i druku. Biegły informatyk, badający na zlecenie prokuratury zabezpieczony sprzęt, ujawnił w komputerze 4 pliki przedstawiające banknot o nominale 20 zł. i numerze DX 6875965, zaś na płycie CD znajdowały się pliki zawierające odwzorowania nominałów 20 złotowych o powtarzającej się serii i numerach z katalogu Kołobrzeg i Kraków. W toku śledztwa zabezpieczono także 464 płyty zawierające nielegalnie skopiowane programy komputerowe, gry i filmy, czym Marcin K. naruszył przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nadto, jeden z zarzutów przedstawionych Piotrowi P. dotyczy udzielania środka odurzającego. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Beata P. i Marcin K. przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów, natomiast Piotr P. do winy przyznał się częściowo. W toku postępowania przygotowawczego wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani, następnie środek ten, wobec Beaty P. został uchylony decyzją prokuratura. Pozostali podejrzani nadal przebywają w areszcie. Za podrabianie pieniędzy, innych środków płatniczych lub dokumentów uprawniających do otrzymania sumy pieniędzy kodeks karny przewiduje karę od 5 lat pozbawienia wolności, albo karę 25 lat.
2004-08-18W dniu 17 sierpnia 2004r. funkcjonariusze policji uzyskali informację o prawdopodobieństwie przechowywania w jednym z mieszkań kamienicy przy ul. Tarnowskiego w Krakowie znacznych ilości broni i amunicji. Podjęte na miejscu z udziałem prokuratora czynności pozwoliły na ujawnienie w piwnicy przynależnej do jednego z mieszkań kilkadziesiąt sztuk różnego rodzaju amunicji, 0,5 kg prochu myśliwskiego, zapalniki i materiał wybuchowy w postaci Semtexu. Dokonano zatrzymania właściciela mieszkania i piwnicy 53-letniego Waldemara M. i najemcę mieszkania Jurija J., którzy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych. Pierwszemu z nich zarzucono czynienie przygotowania do przestępstwa polegającego na sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, poprzez gromadzenie materiałów wybuchowych, zapalników i prochu oraz posiadanie bez wymaganego zezwolenia amunicji. Prokurator Rejonowy Kraków-Podgórze wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego. W stosunku do obywatela Białorusi, pozostającemu pod zarzutem ukrywania cudzego dowodu osobistego, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju i dozoru policyjnego. Zabezpieczone na miejscu materiały wybuchowe i amunicja zostały przekazane do ekspertyzy kryminalistycznej. Sprawa ma charakter rozwojowy.
2004-08-19Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu prowadzi śledztwo przeciwko dwóm funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu podejrzanych o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 1 tysiąca zł. Funkcjonariusze, pełniąc służbę w dniu 20 sierpnia 2004r. zatrzymali kombajn poruszający się po drodze publicznej w sposób niezgodny z przepisami. W zamian za odstąpienie od czynności służbowych związanych z popełnionym wykroczeniem, kierowca kombajnu wręczył funkcjonariuszom policji w dokumentach pieniądze w kwocie 1 tysiąca złotych. Z jego zeznań wynika, że pieniądze zostały zabrane przez policjantów. Tego samego dnia rolnik złożył zawiadomienie o przestępstwie, a podjęte w związku z tym czynności procesowe uprawdopodobniły fakt popełnienia przestępstwa. W dniu 22.08.04r. funkcjonariusze policji zostali na wniosek Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu tymczasowo aresztowani na okres dwóch miesięcy. Podstawą stosowania tego środka była realna obawa matactwa w sprawie, obaj podejrzani bowiem nie przyznają się do winy, a także wysoka grożąca kara. Zarzucony bowiem im czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
2004-08-23

Aktualności