Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2004 / styczeń

Prokuratura Rejonowa w Wadowicach prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży samochodu m-ki BMW 316, dokonanej w dniu 31 grudnia 2003r po uprzednim włamaniu się do wnętrza pojazdu. W dniu 2 stycznia 2004r. sprawca tego czynu Jakub B. został na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Aktualnie Prokuratura prowadzi czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zbada, czy ujawniony sprawca działał samodzielnie, czy też we współdziałaniu z inną osobą. Również w miesiącu grudniu ubiegłego roku na terenie właściwości miejscowej tej samej Prokuratury miała miejsce kradzież innego samochodu m-ki VW Corrido. Sprawcy, w nocy z 8/9.XII.03r. włamując się do wnętrza samochodu dokonali jego kradzieży następnie ukrywając go na terenie nieruchomości należącej do Łukasza S. Jeden ze sprawców kradzieży - Mirosław M został zatrzymany i na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany postanowieniem sądu z dnia 11.12.03. W stosunku do Łukasza S, któremu prokurator przedstawił zarzut paserstwa, zastosowany został dozór policji. Aktualnie prowadzone są czynności mające na celu ustalenie współsprawców czynu
2004-01-08Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie oskarżyła Marka S. (lat 20) i Łukasza K. (lat 19) o dokonanie w okresie od stycznia do września 2003r. szeregu włamań do samochodów osobowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przygotowawczego stwierdzono, że sprawcy dostawali się do wnętrza pojazdów zaparkowanych w rejonie Ronda Matecznego i okolicznych ulic poprzez wyważenie zamków w drzwiach, wybicie szyby lub wyjęcie uszczelki, następnie zabierali znajdujące się wewnątrz radioodtwarzacze i przyrządy samochodowe, dokumenty, oraz inne rzeczy, pozostawiane w samochodach przez właścicieli, niekiedy nawet niewielkiej wartości. Skradzione przedmioty przechowywali w piwnicy należącej do jednego z nich, a następnie sprzedawali na placu targowym, dzieląc się uzyskanymi w ten sposób pieniędzmi. Zgromadzone w toku dochodzenia dowody pozwoliły na przypisanie młodocianym sprawcom 54 włamań do samochodów i kradzież przedmiotów o łącznej wartości ponad 57 tyś. zł. W dwóch przypadkach sprawcy działali wspólnie z osobą nieletnią, którą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich. Sprawcy są mieszkańcami rejonu, który stał się polem ich przestępczej działalności. W toku dochodzenia przyznali się do winy i wskazali piwnicę, w której przechowywali skradzione przedmioty. Będą odpowiadać z wolnej stopy, bowiem po ich zatrzymaniu, policja nie składała wniosków do prokuratury o stosowanie wobec nich środków zapobiegawczych. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.
2004-01-09Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi śledztwo sprawie wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów w mieniu oraz ukrywania korzyści pochodzących z przestępstw popełnionych na szkodę Polmozbyt Kraków i innych podmiotów prawa handlowego, w tym m.in. Zakładów Mięsnych w Krakowie S.A. tj. o przestępstwa z art. 299 § 1 i 6 k.k. i art. 296 § 1 i § 3 k.k.i in.
W toku czynności śledztwa, ujawniono, iż w skutek przestępczej działalności w ramach przeprowadzanej prywatyzacji Spółek z udziałem Skarbu Państwa osoby pełniące funkcje w ich strukturach, tj. Radach Nadzorczych i Zarządach spowodowały szkodę majątkową w mieniu tych podmiotów w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych (ok. 60 mln złotych).W czasie trwającego śledztwa, w okresie od maja do września 2003 roku przedstawiono zarzuty popełnienia tych czynów jedenastu osobom z bezpośredniego kierownictwa pokrzywdzonych spółek, w stosunku do dziesięciu Sąd, na wniosek prokuratora zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań. Spośród zatrzymanych osób, po kilkumiesięcznym stosowaniu tymczasowego aresztowania, pięciu podejrzanym, wobec ustania przyczyn, dla których stosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego było niezbędne, prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie, stosując w jego miejsce inne środki zapobiegawcze : zatrzymania ich paszportów połączone z zakazem opuszczania kraju, poręczenia osobiste osób godnych zaufania, poręczenia majątkowe i dozory policyjne. Wpływ na tą decyzję miały między innymi wyczerpujące wyjaśnienia tych podejrzanych, potwierdzające ich udział w przestępczym procederze i pozostające w zbiegu z ustaleniami śledztwa.
W chwili obecnej w areszcie pozostaje pięciu podejrzanych, a zażalenia złożone przez te osoby jak i ich obrońców, skutkowały instancyjną kontrolą zasadności stosowania tymczasowego aresztowania. W ostatnim okresie czasu sąd przedłużył na wniosek prokuratora areszty stosowane wobec tych podejrzanych na kolejny 3-miesięczny okres. W dniu 14 stycznia 2004r. Sąd Odwoławczy również nie uwzględnił złożonych zażaleń, utrzymując zaskarżone postanowienia sądu w mocy.Z uwagi na wielowątkowy charakter postępowania, metodyka prowadzonego śledztwa wymaga weryfikowania również innych zdarzeń gospodarczych, których legalność została zakwestionowana w toku dotychczasowych ustaleń procesowych.
Czynności śledztwa są prowadzone pod nadzorem Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego.
Nawiązując do treści artykułu pt. Niech wyjdą na Święta, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej z dnia 17 grudnia 2003r. mówiącego o apelu krakowskich przedsiębiorców i duchownych o zwolnienie aresztowanych na Święta do domów, Prokuratura zapewnia, że w toku prowadzonego postępowania, brane są pod uwagę tylko procesowe przesłanki stosowania, uchylenia lub zmiany aresztu tymczasowego. Decyzje w tym przedmiocie podejmowane są niezwłocznie, gdy tylko zaistnieją podstawy prawne do zmiany dotychczas stosowanego środka zapobiegawczego.
2004-01-14W dniu 4 stycznia 2004r. w jednym ze skawińskich mieszkań ujwanione zostały zwłoki 56-letniego mężczyzny. Już pierwsze czynności na miejscu zdarzenia pozwoliły na stwierdzenie, że śmierć mężczyzny nastąpiła w wyniku skrępowania go i zalepienia taśmą samoprzylepną ust i twarzy, co uniemożliwiało mu oddychanie. W dniu 14 stycznia br prokurator przedstawił Tomaszowi Z. i Wojciechowi G. zarzut zabójstwa, popełnionego w związku z rozbojem, a sąd wobec obu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieliczce.
2004-01-15

Aktualności