Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2005 / kwiecień

Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście w 1999 roku oskarżyła prezesa zarządu Syrena EG Spółka z oo oraz specjalistę do spraw reklamy w tejże spółce, o obrazę uczuć religijnych i publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej chrześcijan, poprzez wybór i rozpowszechnienie plakatu reklamującego film Milosa Formana „Skandalista Larry Flint”, prezentującego w sposób uwłaczający dla chrześcijańskiej wspólnoty religijnej tzw. Pasję, czyli wyobrażenie Chrystusa w pozie ukrzyżowanego, ale bez krzyża, na tle skąpo osłoniętego kobiecego krocza. Po zmianie sądu właściwego do orzekania w tej sprawie, Sąd Okręgowy w Krakowie we wrześniu 2004r. wydał ostatecznie postanowienie, umarzające postępowanie przeciwko obu oskarżonym, z powodu znikomego stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu. Z orzeczeniem tym nie zgodził się prokurator, zaskarżając je w całości i zarzucając mu błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na przyjęciu przez sąd I instancji, jako udowodnionego faktu wycofania z rozpowszechniania plakatu pt. „Ukrzyżowany Woody,” reklamującego wspomniany film, co zdaniem sądu, miało wpłynąć na zmniejszenie stopnia społecznej szkodliwości czynu, choć w rzeczywistości nie miało to miejsca. Ponadto prokurator zarzucił wyrażenie przez sąd błędnego poglądu, że dążenie przez oskarżonych do osiągnięcia sukcesu komercyjnego, między innymi poprzez dopuszczenie do rozpowszechnienia przedmiotowego plakatu, było okolicznością łagodzącą, przesądzającą o znikomej społecznej szkodliwości czynów zarzuconych oskarżonym, podczas, gdy prawidłowa ocena tej okoliczności prowadzi do przeciwnego wniosku. W uzasadnieniu zażalenia prokurator dowodził, iż twierdzenie, że oskarżeni wycofali plakat z obiegu gdy zorientowali się, że wywołuje on negatywne reakcje i obraża uczucia religijne społeczeństwa, nie znajduje potwierdzenia w materiale dowodowym. Nadto prokurator zwrócił uwagę na obowiązujący w naszym społeczeństwie system wartości, fakt, że zdecydowana jego większość stanowi społeczność wierzącą, czas Wielkiego Postu, a więc okres szczególnej czci dla ukrzyżowanego Chrystusa, kiedy to oskarżeni dopuścili się zarzuconych im czynów, co musi mieć wpływ na ocenę ich czynów, jako cechujących wyjątkowym stopniem złej woli, a nadto, że przedstawiony na plakacie wizerunek prezentowany był publicznie, w sposób narzucający się odbiorcy, bez jego woli, w tym również osobom małoletnim. Wszystkie argumenty prokuratora przedstawione w zażaleniu zostały podzielone przez Apelacyjny Sąd Odwoławczy, który poddając krytyce orzeczenie sądu I instancji, uwzględniając w pełni argumenty prokuratora, uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Argumentując tę decyzję, Sąd Apelacyjny między innymi przytoczył w uzasadnieniu fragmenty treści opinii biegłych, uzyskanych w toku postępowania przygotowawczego, cyt. ”plakat spełniał cechy plakatu prowokującego polską, w tym chrześcijańską opinię publiczną; nie miał żadnego związku z treścią filmu, (…) czytelna jest kpina i zamiar ośmieszenia ukrzyżowanego Chrystusa, kompozycja plakatu swą wizualną wymową wyraża lekceważenie lub bluźniercze traktowanie chrześcijańskiego sacrum…”. Sąd podkreślił, że publikacja plakatu miała miejsce w Polsce, gdzie przeważający odsetek społeczeństwa deklaruje przynależność do religii katolickiej, gdzie uczucia religijne są mocno zakorzenione, tym samym, społeczny zasięg negatywnych interpretacji będzie stosunkowo szeroki. Ponadto sąd zauważył, że nawet w USA, nie zdecydowano się na promocję filmu w oparciu o przedmiotowy plakat, a w wielu innych krajach był on oprotestowany. Powołując się na przedstawiony kontekst, Sąd Apelacyjny przyznał słuszność pytaniu prokuratora skarżącego orzeczenie o umorzeniu postępowania, czy w świetle ukształtowanego i obowiązującego systemu wartości w kręgu cywilizacji europejskiej akceptowalne jest i zasługuje na uznanie, bez żadnych zastrzeżeń, dążenie do osiągnięcia sukcesu komercyjnego i finansowego za wszelką cenę – jak w tym przypadku. Przedmiotowe orzeczenie Sądu Odwoławczego ma fundamentalne znaczenie dla właściwej oceny tak bulwersujących zdecydowaną większość społeczności polskiej zjawisk depczących wartości chrześcijańskie, etyczne i kulturowe.
2005-04-07Wydział Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował w dniu dzisiejszym 10 wniosków o tymczasowe aresztowanie mężczyzn, którzy działali w zorganizowanej grupie przestępczej, zatrzymanych w dniach 7 i 8 kwietnia br przez Wydział 3 Zarządu XIV CBŚ KGP w Krakowie, we współpracy z innymi jednostkami policji na terenie kraju, po wielu miesiącach żmudnej pracy śledczej. Grupa działała od września 2004 roku do 7 kwietnia 2005 roku w Krakowie oraz na terenie innych miejscowości całego kraju, a jej celem była nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych w postaci papierosów różnych marek, oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi w znacznych ilościach, a następnie wprowadzanie tak wyprodukowanych papierosów do obrotu gospodarczego. Papierosy produkowano w Krakowie, gdzie przeniesione zostały urządzenia do wytwarzania i konfekcjonowania papierosów różnych marek. Na potrzeby produkcji papierosów przeprowadzony został remont pomieszczeń hali z przystosowaniem jej do zamontowania przywiezionej linii produkcyjnej do wytwarzania papierosów. Równocześnie do pomieszczeń, w których zamontowano ciąg technologiczny dostarczone zostały komponenty w postaci tytoniu, folii opakowaniowych filtrów, bibułek, kartonów i tasiemek, pozwalających na podrabianie papierosów marki Pall Mall oraz Marlboro. W prowadzonym śledztwie ustalone zostały dane mężczyzny, który kierował tą grupą, nadto planował jej działalność, zajmował się dystrybucją wyprodukowanych nielegalnie papierosów, a także opracował technologię, środki techniczne i urządzenia do produkcji, werbował pozostałych członków grupy. Osoba ta nie została do chwili obecnej zatrzymana, ukrywa się przed organami ścigania i jest poszukiwana listem gończym. Dwie z zatrzymanych osób bezpośrednio organizowały produkcję i dystrybucję gotowych wyrobów, pośredniczyły w kontaktach pomiędzy członkami grupy, a jej kierownikiem, dzieliły też uzyskane korzyści z przestępstwa miedzy członków grupy. Osiem z zatrzymanych osób brało udział w bezpośredniej nielegalnej produkcji papierosów, załadunku i transporcie gotowych wyrobów oraz wyładunku niezbędnych komponentów do ich produkcji. Jeden z mężczyzn zajmował się składowaniem, przechowywaniem i dalszą dystrybucją nielegalnie wytworzonych papierosów. W skład grupy wchodziły również inne, dotychczas nieustalone osoby, też cudzoziemcy. Wszystkie osoby z prowadzonej, nielegalnej produkcji uczyniły sobie stałe źródło dochodu. W czasie działania, grupa wytworzyła, co najmniej 50 milionów sztuk papierosów, co daje ilość nie mniej niż 2 500 000 paczek o wartości rynkowej nie mniejszej niż 17 125 000 zł. Ustalenie odnośnie ilości wytworzonych papierosów zostało oszacowane na podstawie m.in. dostępnych danych, głównie zatrzymanych gotowych produktów /w Krakowie zabezpieczono 500 000 paczek papierosów- cały ostatni transport, w czasie załadunku samochodu- tira. Taką samą ilość papierosów przeznaczonych do dystrybucji zabezpieczono w innym miejscu Polski/. Wszyscy zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 40 lat. Przesłuchani w charakterze podejrzanych przyznali się częściowo do zarzucanych im przestępstw, w swoich wyjaśnieniach próbują umniejszać swoje role i swój udział w działaniu grupy. Grozi im kara pozbawienia wolności do 5 lat, a osobie kierującej grupą grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
Bogusława Marcinkowska
rzecznik PO w Krakowie
2005-04-09Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w godzinach wieczornych w dniu 14 kwietnia br został tymczasowo aresztowany, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, na okres 3 miesięcy, Marek G. - właściciel jednej z warszawskich restauracji. Markowi G. przedstawiono zarzuty: narażenia na uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego, prania brudnych pieniędzy pochodzących z opisanego procederu, jak również działania w zorganizowanej grupie przestępczej / art. 299§ 5, 6 kk., 258 §1 kk. i inne/. Przesłuchany w charakterze podejrzanego w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, w dniu 14.04.br ustosunkował się do stawianych mu zarzutów i złożył stosowne wyjaśnienia. Aktualnie prowadzone są czynności procesowe zmierzające do precyzyjnego ustalenia roli podejrzanego. Aresztowany mężczyzna jest w średnim wieku, nie był dotychczas karany. Zarzucone mu czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. Śledztwo w niniejszej sprawie Wydział Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Krakowie wszczął w listopadzie 2004 roku. Od tego czasu postawiono zarzuty 8 osobom, z czego 6 podejrzanych pozostaje tymczasowo aresztowanych.
Bogusława Marcinkowska
Rzecznik prasowy PO Kraków
2005-04-15Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w godzinach wieczornych w dniu 14 kwietnia br został tymczasowo aresztowany, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, na okres 3 miesięcy, Marek G. - właściciel jednej z warszawskich restauracji. Markowi G. przedstawiono zarzuty: narażenia na uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu podatku akcyzowego, prania brudnych pieniędzy pochodzących z opisanego procederu, jak również działania w zorganizowanej grupie przestępczej / art. 299§ 5, 6 kk., 258 §1 kk. i inne/. Przesłuchany w charakterze podejrzanego w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, w dniu 14.04.br ustosunkował się do stawianych mu zarzutów i złożył stosowne wyjaśnienia. Aktualnie prowadzone są czynności procesowe zmierzające do precyzyjnego ustalenia roli podejrzanego. Aresztowany mężczyzna jest w średnim wieku, nie był dotychczas karany. Zarzucone mu czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. Śledztwo w niniejszej sprawie Wydział Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Krakowie wszczął w listopadzie 2004 roku. Od tego czasu postawiono zarzuty 8 osobom, z czego 6 podejrzanych pozostaje tymczasowo aresztowanych.
Bogusława Marcinkowska
Rzecznik prasowy PO Kraków
2005-04-15W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 27.04.2005 roku, zatytułowanego "Uniewinniony po latach" - Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje, że akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Krakowie w maju 2004 roku, po podjęciu umorzonego śledztwa, które dotyczyło rozboju i zabójstwa z użyciem broni, dokonanych 22 grudnia 1992 roku w Krakowie - Nowej Hucie na właścicielach kantoru, znajdującego się w pobliżu placu targowego "Tomex". W wyniku dokonanego zamachu, jeden z postrzelonych zmarł, drugi natomiast doznał ciężkich obrażeń zagrażających życiu. Od początku śledztwa tj. od 1992 roku, prowadzono poszukiwania sprawców. W 2003 roku, na podstawie kolejnych ujawnionych okoliczności, uzyskano dowody, które pozwoliły na przedstawienie zarzutu popełnienia przestępstwa obywatelowi ukraińskiemu. Jednakże, prowadzone przeciwko wymienionemu śledztwo miało charakter poszlakowy, oparty na ujawnionych na miejscu zbrodni śladach i zeznaniach świadków sprzed blisko 13 lat. Mając jednak na uwadze, że istniejące poszlaki wzajemnie się uzupełniały, pozwalając na odtworzenie przebiegu zdarzenia i wskazując na udział podejrzanego wspólnie z innymi osobami narodowości ukraińskiej, prokurator zdecydował się na skierowanie aktu oskarżenia. W wyniku przeprowadzonego przewodu sądowego, sąd wydał wyrok uniewinniający oskarżonego, wskazując na brak ciągłości w łańcuchu poszlak będących podstawą oskarżenia. Po wysłuchaniu ustnych motywów wyroku, prokurator, nie podzielając na tym etapie stanowiska sądu, złożył wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia, a po zapoznaniu się z nim, zostanie ostatecznie podjęta decyzja w przedmiocie zasadności zaskarżenia zapadłego wyroku
2005-04-27

Aktualności