Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia w sprawie obrotu środkami odurzającymi.

02-05-2012

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 14 osobom. Wśród oskarżonych jest 9 osób, które brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W toku śledztwa ujawniono działającą w Krakowie i innych miejscowościach na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego zorganizowaną grupę przestępczą, która trudniła się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych za pośrednictwem ustalonych osób, oraz udzielaniem ich innym osobom, które sprzedawały je w dalszej kolejności odbiorcom indywidualnym, którą to grupą kierowali Krystian L. i Farid T.
Jak ustalono, w okresie od 14 lutego 2011 roku do 20 września 2011 roku jej członkowie wprowadzili do obrotu nie mniej niż 7 099 gram marihuany - o wartości co najmniej 141 980 złotych, nie mniej niż 1 013 gram kokainy - o wartości co najmniej 182 430 złotych, nie mniej niż 4 658 gram amfetaminy- o wartości co najmniej 69 870 złotych, nie mniej niż 48 sztuk tabletek ekstazy- o wartości co najmniej 144 złotych, nie mniej niż 31 gram mefedronu- o wartości co najmniej 465 złotych oraz nie mniej niż 24 gram haszyszu o wartości co najmniej 486 złotych. Przedmiotowa grupa przestępcza była dobrze zorganizowana, posiadała hierarchiczność i własną strukturę, w której poszczególni członkowie mieli określone zadania. Ustalono osoby, które zajmowały się organizowaniem zaopatrzenia w środki odurzające i substancje psychotropowe, magazynowaniem, przygotowaniem do sprzedaży hurtowej i detalicznej, a następnie ich dystrybucją indywidualnym odbiorcom. W szczególności: Farid T. zajmował się organizowaniem i dostarczaniem narkotyków, wydawał polecenia członkom grupy oraz wskazywał terminy rozliczeń finansowych z tytułu przekazania i sprzedaży narkotyków oraz faktycznie rozliczał, utrzymywał kontakty pomiędzy członkami grupy, przekazywał polecenia w zakresie organizacji innym członkom grupy, Krystian L. zajmował się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany, amfetaminy, kokainy oraz tabletek ekstazy, przekazywał je ustalonym i nieustalonym do chwili obecnej osobom w celu ich dalszej dystrybucji, odbierał środki finansowe pochodzące ze sprzedaży narkotyków zarówno w gotówce jak i z wykorzystaniem rachunków bankowych innych ustalonych osób, uczestniczył w mieszaniu składników, porcjowaniu i odpowiednim pakowaniu narkotyków przeznaczonych do ich dalszej dystrybucji, poszukiwał i angażował w funkcjonowanie kolejnych członków grupy przestępczej, Konrad L. zajmował się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany, amfetaminy, kokainy oraz tabletek ekstazy, przekazując je ustalonym i nie ustalonym do chwili obecnej osobom w celu ich dalszej dystrybucji, odbierał środki finansowe pochodzące ze sprzedaży narkotyków, działając wspólnie z Krystianem L. wynajął garaż służący im do magazynowania, mieszania składników, porcjowania i pakowania narkotyków, pośredniczył w kontaktach pomiędzy Faridem T., a innymi członkami grupy, przewoził narkotyki oraz uczestniczył w ich dystrybucji, Adrian Z. i Mariusz Z. zajmowali się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz finansowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia, ustalona osoba , co do której wyłączono materiały i Bartłomiej M. odbierali od Krystiana L. znaczne ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych celem ich dalszego wprowadzania do obrotu wśród kolejnych odbiorców, Adam K. na polecenie Krystiana L. zajmował się przechowywaniem narkotyków w miejscu swojego zamieszkania, ich suszeniem, ważeniem, porcjowaniem, pakowaniem i przygotowywaniem do sprzedaży a także zbywał różnego rodzaju narkotyki dla wyznaczonych przez Krystiana L. odbiorców a także na własny rachunek, przekazywał do dalszej dystrybucji posiadane środki odurzające i substancje psychotropowe, pośredniczył w przekazywaniu środków pieniężnych dla Krystiana L. za sprzedane narkotyki, Tomasz H. wprowadził do obrotu na potrzeby działalności zorganizowanej grupy przestępczej znaczne ilości narkotyków w postaci amfetaminy, Marcin M. wprowadzał do obrotu oraz asystował i uczestniczył w obrocie znacznych ilości środków odurzających w postaci amfetaminy i kokainy, przekazywał środki odurzające innym osobom, pomagał Krystianowi L. w sprzedaży znacznych ilości narkotyków, natomiast inne nieustalone osoby zajmowały się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany i kokainy oraz substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i tabletek ekstazy. W odniesieniu do tych podejrzanych stwierdzić należy, iż działali oni w zorganizowanej grupie w rozumieniu art. 258 kk, przy czym podejrzani Krystian L. i Farid T. grupą tą kierowali.

Podejrzani Krystian L. i Konrad L., Farid T., Marcin M., Tomasz H., Michał M. pozostają ponadto pod zarzutami popełnienia przestępstw wynikających z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii- tj. posiadania środków odurzających bądź substancji psychotropowych.
Krystian i Konrad L., w dniu 20 września 2011 r. w Krakowie, wbrew przepisom ustawy posiadali środek odurzający w postaci marihuany w ilości 2 390,34 gram o wartości co najmniej 47 806 złotych oraz substancje psychotropowe: w postaci amfetaminy w ilości 10,21 gram o wartości co najmniej 153 złotych oraz w postaci 4-MEC to jest 4-metyloetylokatynonu w ilości 5,18 gram o wartości co najmniej 77 złotych, przez co czynili przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu, Farid T. w dniu 20 września 2011 roku w Krakowie, wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości łącznej nie mniejszej niż 885,29 gram brutto o wartości co najmniej 17.700 złotych, przez co czynił przygotowania do wprowadzenia go do obrotu oraz posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy i środka odurzającego w postaci kokainy w łącznej ilości 0,15 gram o wartości co najmniej 18 złotych, Marcin M. w dniu 20 września 2011 r. w Krakowie, wbrew przepisom ustawy posiadał środek odurzający w postaci 0,22 gram marihuany, Tomasz H. w dniu 20 września 2011 r. w Jurgowie woj. małopolskiego, wbrew przepisom ustawy posiadał środek odurzający w postaci około 1,54 g ziela konopi innych niż włókniste, Michała M. natomiast w dniu 20 września 2011 r. w Krakowie, wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające w postaci 10,39g gram ziela kopii innych niż włókniste i 2,38 gram haszyszu oraz substancję psychotropową w postaci 5,51 gram amfetaminy, przy czym w czasie czynu miał on w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.
Pozostałe osoby brały głównie udział w obrocie wym. wyżej środkami. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży narkotyków były transferowane na 2 konta / jedno z nich należało do oskarżonego Michała M./.
Do wprowadzania środków odurzających do obrotu przyznały się 3 osoby i jedna z nich dobrowolnie poddała się karze. Z pozostałych osób oskarżonych tylko jedna przyznała się częściowo - do posiadania ok. 1 kg narkotyków. Przeważającej części oskarżonych grożą kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 10.

Aktualności