Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Decyzja prokuratury dot. podjęcia prawomocnie umorzonego śledztwa

21-03-2012

W dniu 20 marca 2012 roku Prokurator Okręgowy w Krakowie udzielił odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 24 lutego 2012 roku, adresowany do Prokuratora Generalnego, dotyczący podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego w sprawie o sygn. VI Ds. 42/11/S prowadzonego przez tutejszą Prokuraturę. W tej odpowiedzi Prokurator Okręgowy w Krakowie szczegółowo przedstawił swoje stanowisko i argumenty wskazujące na brak podstaw do podjęcia na nowo wyżej wymienionego prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego.
Przedstawiając najistotniejsze przesłanki tej decyzji informuję, że w sprawie tej zasięgnięto opinii biegłego z zakresu pismoznawstwa z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, w celu udzielenia odpowiedzi na szereg szczegółowych pytań prokuratora, dotyczących autentyczności podpisów na dowodowych dokumentach.
W toku postępowania uzyskano jako bezwpływowy materiał porównawczy w postaci dokumentów. Materiał ten pochodził z różnych urzędów samorządowych i państwowych.
Materiał porównawczy był znacznie obszerniejszy do materiału dowodowego, warto przy tym dodać, że w doktrynie prezentowane jest stanowisko podkreślające wyższość materiału bezwpływowego nad wpływowym, albowiem jest wolny od zamierzonych i niezamierzonych zniekształceń występujących w materiale porównawczym wpływowym czyli przy pobieraniu tzw. próbek pisma, co może utrudniać badanie i opiniowanie. Wskazuje się również, że jądro tego materiału powinny stanowić grafizmy współtworzące dokumenty, które już zaistniały w obiegu urzędowym. Ponadto podkreśla się, że źródłem najlepszego materiału bezwpływowego są dokumenty współtworzące zawartość teczek dowodu osobistego, kwestionariusze paszportowe, zeznania podatkowe oraz protokoły przesłuchań zawierające podpisy osób przesłuchiwanych.
W niniejszej sprawie biegły z zakresu pismoznawstwa jako osoba kompetentna do oceny i określenia czy materiał porównawczy i dowodowy jest wystarczający do wydania opinii dokonał takiej oceny. Na wstępie procesu badawczego zgodnie z metodyką biegły dokonał zblokowania i zintegrowania materiału porównawczego skomasowanego według kryterium jednorodności, wskazując że materiał ten jako pełnowartościowy umożliwia przystąpienie do dalszych badań.
Należy podkreślić, że w przypadku dysponowania przez biegłego materiałem porównawczym bezwpływowym ocenionym jako jednorodny, pełnowartościowy i wystarczający, brak jest obowiązku jego uzupełniania o materiał porównawczy wpływowy, tj. próbki pisma kreślone na polecenie.
Przedstawiona przez biegłego z zakresu pismoznawstwa opinia z dnia 16 września 2010 roku jest logiczna, koherentna wewnętrznie oraz zgodna ze wskazaniami wiedzy i doświadczeniem życiowym. Biegły w sposób spójny, syntetyczny przedstawił jaką metodę zastosował, opisał przebieg badań i sformułował jasne, zrozumiałe wnioski.
Opracowanie biegłego jest również pełne, zawiera jednoznaczne odpowiedzi na każde z postawionych przez prokuratora pytań.
Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z poglądami doktryny, jak i orzecznictwem Sądu Najwyższego zasięganie opinii uzupełniającej biegłego, w tym także z zakresu pismoznawstwa, jest uzasadnione jedynie wtedy gdy istnieją realne wątpliwości dotyczące uprzednio uzyskanego pisemnego opracowania autorstwa tego biegłego, przy czym wątpliwości te powinien podzielić organ prowadzący postępowanie przygotowawcze lub jurysdykcyjne.
Przedstawione powyżej powody legły u podstaw sformułowania przez Prokuratora Okręgowego wniosku, iż w sprawie tej brak jest podstaw do zasięgania uzupełniającej lub kolejnej opinii z zakresu pismoznawstwa, a zatem do podjęcia w tym celu na nowo prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego.

Aktualności