Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Kolejny akt oskarżenia przeciwko Janowi T.

09-05-2012

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu kolejny – siódmy akt oskarżenia przeciwko Janowi T. Wymieniony został oskarżony o to, że w nieustalonych dniach grudnia 2005 r. w Krakowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc funkcjonariuszem publicznym – dyrektorem Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie, przekroczył przysługujące mu uprawnienia, poprzez wydanie polecenia podległym mu pracownikom, aby wytworzyli nieprawdziwą dokumentację przetargową, a następnie wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w dniu 30 grudnia 2005 r. poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych w budynku Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie, poprzez stwierdzenie, iż wykonawcy remontu, zostali wyłonieni w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podczas gdy w rzeczywistości przetarg ten nigdy się nie odbył, a dokumentacja przetargowa w całości została wytworzona po zakończeniu prac remontowych, czym działał na szkodę interesu publicznego,
tj. o czyn z art. 231 § 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Wydział II Karny.
Pod nadzorem tut. Prokuratury prowadzone jest śledztwo przeciwko Janowi T. i innym podejrz. o czyn z art. 271 § 1 k.k. i inne.
Jan T. w 2005 r. pełnił funkcję dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Krakowie i był z tego tytułu uprawnionym m.in. do wystawiania dokumentów w zakresie organizacji zamówień publicznych. Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie stanowił jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków realizującą zadania z zakresu drogownictwa, infrastruktury komunikacji zbiorowej, zarządzania ruchem, oświetlenia i iluminacji oraz ochrony środowiska w zakresie uregulowanym statutem ZDiK i przepisami prawa. Prace wykonawcze zlecane przez ZDiK musiały być zgodne z przepisami prawa zamówień publicznych oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi Gminy Miejskiej Kraków.
W bliżej nieustalonym dniu i miesiącu, lecz nie później niż w listopadzie 2005 roku dyrektor Jan T. ustnie zlecił wykonanie prac remontowych, będącego siedzibą ZDiK, biurowca 2 osobom. Wymienione osoby przystąpiły do wykonywania robót budowlanych objętych ustnym zleceniem. Wartość prac wykonanych przez jednego z nich wyceniona została na 16.000 zł netto, a drugiego na kwotę 31.000 zł netto. Gdy nastąpiła konieczność wypłaty im za te prace okazało się, że nie można tego uczynić, gdyż kwota wynagrodzenia wykonawców kwalifikowała się do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego. W 2005 r. ustawa Prawo zamówień publicznych miała bowiem zastosowanie w przypadku zamówień opiewających na kwotę przekraczającą - wyrażoną w złotych - równowartość 6000 euro. Fakt ten wychwyciła ówczesna główna księgowa ZDiK.
Ze strony dyrektora ZDiK Jana T. padło zatem polecenie wytworzenia fikcyjnych dokumentów przetargowych. Przygotowanie tych dokumentów zlecił on jednej z pracownic, która opracowała je w dniu 30 grudnia 2005 r. na swoim służbowym komputerze, a następnie „zbierała podpisy” od innych pracowników ZDiK. Były to takie dokumenty jak wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, powołanie komisji przetargowej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, formularz oferty, oświadczenia wykonawców, oświadczenia członków komisji przetargowej, informacja o zamiarze wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszenie o wyniku postępowania i umowa o wykonanie prac remontowych. Dokumenty, które wymagały podpisu dyrektora ZDiK sygnował Jan T.
W ten sposób w nieustalonym dniu grudnia 2005 r. Jan T. przekroczył przysługujące mu uprawnienia poprzez wydanie polecenia podległym mu pracownikom, aby wytworzyli nieprawdziwą dokumentację przetargową, a następnie wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych w budynku ZDiK.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jan T. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Jan T. był w przeszłości karany sądownie, a to wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Wydział II Karny z dnia 21 lutego 2008 r., sygn. II K 2044/05/N, za przestępstwo z art. 231 § 1kk. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności