Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dot. "Ponaru Wadowice".

Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie zakończył prowadzone śledztwo dot. działania na szkodę spółki „Ponar Wadowice” S.A aktem oskarżenia, skierowanym do Sądu Okręgowego w Krakowie (7osób oskarżonych).

Oskarżeni to;

  1. Arkadiusz Ś., który pełnił funkcję członka Zarządu spółki od 2 listopada 2004  do sierpnia 2008r., kiedy to złożył rezygnację. Rezygnacja została przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 sierpnia 2008r.
  2. Jacek K., który jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, był związany ze spółką „Ponar Wadowice” S.A umowami o współpracy. Dodatkowo Jacek K. został powołany do pełnienia funkcji członka Zarządu spółki „Ponar Wadowice” S.A w dniu 13 grudnia 2006r., zaś odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 14 listopada 2008r.
  3. Robert O. zatrudniony w spółce „Ponar Wadowice” S.A na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2004r. Początkowo powierzono mu stanowisko pełnomocnika Zarządu do spraw nowych inwestycji, kolejnymi aneksami zmieniana była pierwotna umowa, w zakresie zajmowanego stanowiska. Robert O. pełnił w spółce „Ponar Wadowice” S.A funkcję Dyrektora do spraw Finansowych i Restrukturyzacji, od 1 marca 2005r funkcję zastępcy Dyrektora Finansowego spółki, od 1 lipca 2005 roku funkcję Dyrektora Logistyki i Zakupów. Na podstawie aneksu z dnia 4 lipca 2006 powierzono Robertowi O. stanowisko Dyrektora Finansowego w spółce „Ponar Wadowice” S.A. Robert O. jednocześnie występował w charakterze prokurenta spółki„Ponar Wadowice” S.A od 14 lutego 2006r. Odwołanie Roberta O. z zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji nastąpiło w dniu 23 września 2008r.
  4. Barbara W. zatrudniona w spółce „Ponar Wadowice” S.A na podstawie umowy o pracę w dniu 3 marca 2004r. na stanowisku Głównej Księgowej.

 

Pozostali oskarżeni to udziałowcy spółki „Ponar Lubań” spółka z o.o., którzy udzielili pomocnictwa Arkadiuszowi S, Jackowi K i Robertowi O do przekroczenia uprawnień
i działania na szkodę spółki „Ponar Wadowice” S.A  skutkującego wyrządzeniem szkody w wielkich rozmiarach w mieniu tego podmiotu.

 

Oskarżeniem objęto trzy odrębne transakcje gospodarcze mające związek, z zakupem udziałów spółce zagranicznej Georgia Hydraulics Cylinder Inc mieszczącej się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, zakupem  sprzedażą i ponownym nabyciem udziałów w spółce „Ponar Lubań” spółka z o.o. oraz zakupem akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa.

 

Odnosząc się do pierwszej transakcji, której przedmiotem był zakup udziałów  spółce „Georgia Hyrdualics Cylinder” Inc,  zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia ciążących obowiązków, a przez to wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach
w majątku spółki „Ponar Wadowice” S.A w kwocie przekraczającej 34.000.000. zł  przedstawiono Arkadiuszowi Ś, Jackowi K i Robertowi O, którym zarzucono działanie  w ramach współsprawstwa.

Głównej Księgowej spółki Barbarze W., przedstawione zostały w tym zakresie zarzuty udzielenia wymienionym podejrzanym pomocnictwa do popełnienia opisanego przestępstwa.

Jego istota sprowadzała się do podpisania przez Arkadiusza S, jednoosobowo, bez właściwego umocowania, bez uprzedniego pozyskania zgody Rady Nadzorczej, a co najistotniejsze bez właściwego uzasadnienia ekonomicznego umowy zakupu 1490 akcji spółki Georgia Hydraulics Cylinder Inc za łączną kwotę 14.000.000 USD  

Umowa podpisana została w okresie pomiędzy25 a28 stycznia 2008r, w czasie kiedy Arkadiusz Ś przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki północnej,  Pomimo świadomości jej niezgodności z prawem i Statutem spółki stanowiła ona podstawę zrealizowania płatności, a w dalszej  kolejności konwalidowania jej braków formalnych przez drugiego członka Zarządu spółki.

Umowa datowana jest na dzień 31 stycznia 2008r, kiedy to, jak ustalono Arkadiusz S przebywał już na terenie Polski, natomiast płatności wynikające z jej treści zrealizowane zostały w dniach 29 i 30 stycznia 2008r.

Zakup ten stanowił realną szkodę poniesioną przez „Ponar Wadowice”  S.A. ponieważ  spółka pozbawiona jest jakiejkolwiek  kontroli nad zakupionym podmiotem.

 

Oskarżeniem objęci zostali także Arkadiusz Ś, Jacek  K i  Robert O, w zakresie podjętych decyzji, związanych ze zbyciem, a następnie ponownym zakupem udziałów w spółce „Ponar Lubań” spółka z o.o, Zakup udziałów spółki „Ponar Lubań” spółka
z o.o. nastąpił od Romana K, Aleksandra  F i Ryszarda K, którym w tym zakresie przedstawiono zarzuty pomocnictwa dla członków Zarządu spółki „Ponar Wadowice” S.A w zakresie działania na jej szkodę. 

Nabycie udziałów, uprzednio posiadanych w spółce „Ponar Lubań” spółka z o.o.
a następnie  sprzedanych na rzecz jednego z jej udziałowców było możliwe dzięki podjętej przez Romana K, Aleksandra  F i Ryszarda K uchwale w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie 550 nowych udziałów oraz wyrażeniu zgody na zbycie 980 udziałów tego podmiotu, gdzie wartość jednego udziału określona została na kwotę 8.200 zł za udział.

Kwota ta nie miała uzasadnienia ekonomicznego, nie znajdowała  pokrycia w kapitale zakładowym spółki, a jej wartość pozwoliła  Arkadiuszowi S. Jackowi K i Robertowi O. na wyprowadzenie majątku za spółki „Ponar Wadowice” S.A.

W następstwie transakcji związanych z zakupem i objęciem łącznie 1530 udziałów spółki „ Ponar Lubań” spółka z o.o. spółka „Ponar Wadowice” S.A ponosiła szkodę w wysokości blisko 11.000.000 zł. Powołani w sprawie biegli określili, że faktyczna wartość udziałów spółki „Ponar Lubań” spółka z o.o. była dziewięciokrotnie niższa.

Przedmiotowa transakcja nie była poprzedzona ekonomiczną oceną jej prawidłowości i zasadności.

 

Nadto Arkadiusz Ś. i Jacek K. zostali oskarżeni o działanie na szkodę spółki „Ponar Wadowice” SA poprzez nabycie 2 mil. 400 tys. akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa
za łączną kwotę prawie 25 milionów zł, przy przyjęciu wartości 1 akcji na kwotę 10,40 zł podczas gdy rzeczywista wartość akcji wynosiła 0,29 zł. Doprowadzili w ten sposób do wyrządzenia szkody majątkowej spółce „Ponar Wadowice” w wysokości prawie18 mil zł.

Arkadiusz Ś. został również oskarżony o przywłaszczenie, w okresie od 30.09.08 do czerwca 2009 r w Wadowicach, powierzonego mu mienia o łącznej wartości prawie 60 tys. zł na szkodę spółki „Ponar Wadowice” / rzeczy takie jak np. komputer, notebook, IPode, pióra z logo spółki i inne/.

Żadna z osób oskarżonych, przesłuchiwana w toku śledztwa, nie przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Jacek K., Robert O., i Barbara W. złożyli wyjaśnienia pozostające w sprzeczności
z ustaleniami śledztw, zmierzające w istocie do uniknięcia bądź pomniejszenia ich  roli w zaistniałych przestępstwach.

Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności