Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dot. przyznania nieruchomości przez Komisję Majątkową.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 osobom: 2 rzeczoznawcom majątkowym oraz działającym na rzecz jednego ze zgromadzeń zakonnych dyrektorowi administracyjnemu tego zgromadzenia.

Rzeczoznawcy majątkowi uprawnieni do szacowania nieru­chomości i wystawiania dokumentów w postaci operatów szacunkowych, poświad­czyli nieprawdę w trzech operatach szacunkowych w zakresie wyliczenia rzeczywistej wartości nieruchomo­ści, które to okoliczności miały znaczenie prawne w toku postępowania regulacyjne­go przed Komisją Majątkową.

W jednym operacie zawyżyli wartość nieruchomości o kwotę prawie 17 milzł w stosunku do ich rzeczywistej wartości (operat ten dotyczył nieruchomości utraconych przez zgromadzenie). W pozostałych operatach wartość nieruchomości została zaniżona o kwoty: - ponad 2,2 milzł i o ponad 5 milzł (operaty te dotyczyły wyceny nieruchomości zamiennych).

W ten sposób udzielili Krzysztofowi W. pomocy w doprowadzeniu Komisji Majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa poprzez prze­kazanie nieruchomości pozostających w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Ska­rbu Państwa, przyznanych zgromadzeniu zakonnemu ja­ko zamienne na podstawie orzeczeń Komisji Majątkowej z  2007 r., o wartości rynkowej przewyższającej rzeczywistą wartość nierucho­mości utraconych, powodując szkodę w mieniu Skarbu Państwa w wysokości 23.910.963 zł. stanowiącej znaczną wartość.

Krzysztof W. został oskarżony o oszustwo – doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa  w postaci nieruchomości pozostających w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, poprzez wprowadzenie w błąd członków Komisji Majątkowej co do rzeczywistej wartości nieruchomości przejętych przez Państwo oraz rzeczywistej wartości nieruchomości wskazanych jako zamienne co skutkowało przyznaniem w/w zgromadzeniu nieruchomości zamiennych o znacznie zawyżonej wartości w kwocie prawie 24 mil zł, które stanowiły szkodę Skarbu Państwa.

Ustalenia postępowania wraz z danymi dotyczącymi przeznaczenia zarówno nieruchomości utraconych jak i zamiennych wskazują, że w zamian za nieruchomości utracone tj. niezabudowane parcele gruntowe, zlokalizowane w 1963 r. na obrzeżach Krakowa łącznej powierzchni 3,5660 ha, Komisja Majątkowa, na podstawie operatów przedłożonych przez Krzysztofa W., a wykonanych przez Marka N. i Małgorzatę W. –S., przy­znała jednemu zgromadzeniu zakonnemu w Krakowie nieru­chomości zamienne o łącznej powierzchni 111,9192 ha (tj. o108,3532 ha więcej, czyli nieruchomości o powierzchni ok. 36 razy większej ).

Wszystkie zarzucane oskarżonym czyny zostały popełnione w 2007 roku w Krakowie i Warszawie.

Uprawnieni do wystawiania dokumentów w postaci operatów szacunkowych rzeczo­znawcy majątkowi na zlecenie Krzysztofa W. jako przedstawiciela tego zgroma­dzenia, dokonali znacznego zawyżenia wartości nieruchomości utraconych przez w/w zgromadzenie, przy jednoczesnym zaniżeniu wartości nieruchomości zamiennych, a następnie Krzysztof W. po­przez posłużenie się tymi poświadczającymi nieprawdę operatami przed Komisją Ma­jątkową wyłudził od Skarbu Państwa mienie znacznej wartości w wys. 23.910.963 zł. na rzecz w/w zgromadzenia, którego jest członkiem.

W toku śledztwa, przesłuchani w charakterze podejrzanych, nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Oskarżeni nie byli dotychczas karani sądownie, grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności