Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dot. zakładu pracy chronionej.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie zakończył prowadzone postępowanie skierowanym do Sądu aktem oskarżenia przeciwko 3 osobom.

Postępowanie początkowo dotyczyło wyłudzenia mienia z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych poprzez uzyskiwanie dofinansowań i refundacji do fikcyjnie zatrudnionych przez jedną ze spółek z o.o. w Stróży osób niepełnosprawnych. Na tej podstawie ustalono co najmniej 9 takich osób - fikcyjnie zatrudnionych, dla których osoby działające w imieniu w/w spółki  w latach 2004 – 2011 wyłudziły z PFRON 178.686,40 zł. Liczba osób fikcyjnie zatrudnionych na przestrzeni poszczególnych lat była jednak wyższa, ale tych osób nie wskazywano we wnioskach o wypłatę stosownych refundacji i dofinansowań. Zatrudnienie tych osób pozwoliło bowiem spółce na uzyskanie i utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej. W tym zakresie trwa obecnie właściwe postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia utraty tego statusu przez spółkę sp. z o.o., jak też pozostaje jeszcze w toku postępowanie w sprawie uszczuplenia podatków przez spółkę z tego powodu.

W toku postępowania ustalono również, iż w spółce dochodziło także do innych nieprawidłowości o podobnym charakterze. W szczególności osoby działające w imieniu spółki tj. prezes zarządu Józef L. i jego brat wiceprezes Roman L. działali na szkodę spółki dokonując wypłat wynagrodzeń dla powyższych osób, które tak naprawdę pracy nie świadczyły, a kwoty wynagrodzenia, przynajmniej w części, były przez nich przejmowane lub służyły na nieewidencjonowane wydatki spółki. Wartość szkody w tym zakresie wynosiła 575.269,07 zł. Nadto w ramach spółki dokonano dwukrotnie fikcyjnego nabycia maszyn produkcyjnych w latach 2003 – 2004 od rzekomego kontrahenta spółki Jana D. Wartość szkody w tym zakresie wynosiła 612.000 zł i została częściowo pokryta środkami uzyskanymi przez spółkę w związku z uzyskanymi zwolnieniami podatkowymi z tytułu posiadania statusu Zakładu Pracy Chronionej, a mającym służyć przystosowywaniu i utrzymaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz stanowić pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych. Podejrzani następnie podejmowali w latach 2003 – 2007 działania mające zmierzać do co najmniej utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych środków płatniczych, mających  postać tzw. procederu prania pieniędzy. Polegały one na niezwłocznej wypłacie lub przelaniu tych środków pod fikcyjnym tytułem przez Jana D. na rzecz Józefa L. i Romana L., którzy następnie środki te wpłacali do spółki  tytułem pożyczek.   Nadto jak wynika z zeznań świadków oraz zgromadzonej dokumentacji podejrzani Józef L. i Roman L. w roku 2005 przywłaszczyli częściowo ryczałty za dojazdy dla 7 niepełnosprawnych pracowników, gdyż osoby otrzymujące ryczałty zobowiązane były do potwierdzenia otrzymania pełnej wysokości należnego ryczałtu  za dojazd, a wypłacono im faktycznie ich tylko część. Wartość szkody w tym zakresie wynosiła 24.651,94 zł.

Przesłuchani podejrzani Józef L. i Roman L. nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia, pozostające w sprzeczności ze sobą jak i z innymi dowodami. Natomiast podejrzany Jan D. częściowo przyznał się do zarzuconych mu czynów. Na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości ustanowiono zabezpieczenie majątkowe grożących im kar grzywny.

W sprawie tej skierowano w dniu 7 grudnia 2012 roku akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Krakowie. Postępowanie zostało wszczęte 1 października 2009 roku i było powierzone do prowadzenia funkcjonariuszom CBA. Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10. Spółka zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych. Największym problemem w prowadzonym postępowaniu była kwestia ustalenia wysokości nieprawidłowości w spółce albowiem księgowość spółki była prowadzona nierzetelnie, wbrew obowiązującym przepisom. W związku z powyższym został również braciom L. przedstawiony zarzut i jest on zawarty w skierowanym do Sądu akcie oskarżenia.

 

 

 

Aktualności