Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dotyczący KBP.

14 osób zostało oskarżonych przez Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie w sprawie KBP, którzy brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w okresie od 1 maja 1998 roku do 8 marca 2013 roku w Krakowie, Zabierzowie, Brzeziu i innych miejscowościach w Polsce, oraz w miejscowościach na terenie stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Nikozji na terenie Republiki Cypru oraz w Zurychu na terenie Szwajcarii, o charakterze międzynarodowym mającą na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom i obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw skarbowych, którą kierował Adam Ś.

W głównej części śledztwo dotyczyło przestępstw o charakterze gospodarczym, popełnianych na szkodę spółek z grupy kapitałowej Kraków Biznes Park (KBP) oraz przestępstw skarbowych.

Szkoda w mieniu spółek KBP wynosi 90 mil. zł, szkoda uszczupleń podatkowych, co najmniej 22 mil. zł, wartość wytransferowanych środków poza granice Polski to ok. 3,5 mil USD i 75 tys. Euro. Kwota środków płatniczych, co, do, których podjęte zostały działania zmierzające do utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia to ok. 45 mil. zł.

Mechanizm działania oskarżonych polegał na tym, iż spółki z wymienionej grupy KBP dysponując środkami płatniczymi pochodzącymi z wpłat udziałowców, z czynszu najmu lub uzyskanych kredytów obciążane były (spółki córki, też spółka matka) nieuzasadnionymi kosztami. Działanie na szkodę tych spółek polegało między innymi na wyprowadzaniu środków finansowych z tego holdingu tytułem ekonomicznie nieuzasadnionych lub fikcyjnie świadczonych usług.

Usług tych (na nie były wystawiane fikcyjne faktury tzw. puste) nie wykonywano, nie miały one miejsca lub wykonywał je inny podmiot . Następnie środki te tytułem dalszych fikcyjnych faktur były transferowane do innych członków zorganizowanej grupy przestępczej, a głównie do Adama Ś. (kierującego tą grupą).

Transfer ten odbywał się za pośrednictwem wielu innych podmiotów, co miało na celu utrudnienie lub uniemożliwienie wykrycia powyższych przestępstw i stanowiło proceder tzw. prania pieniędzy. Następnie Adam Ś. uzyskane środki przekazywał poza granice kraju gdzie deponował je na swoim rachunku bankowym w Szwajcarii lub do USA (w USA wykorzystywał te środki do dalszej działalności gospodarczej prowadzonej ze swoim bratem-poszukiwanym listem gończym Ryszardem Ś. oraz Derekiem Walentym L. vel Zdzisławem Walentym L).

Uzyskiwane w ten sposób środki Adam Ś. inwestował powtórnie w spółki z holdingu KBP stając się w ten sposób ich większościowym udziałowcem oraz udzielając im szeregu pożyczek.

Kwoty wynikające z tych pożyczek zostały Adama Ś. przetransponowane na weksle i sprzedane dalszym spółkom zależnym od członków jego rodziny.

Spółki te obecnie występują na drogę sądową o zasądzenie kwot wynikających z weksli oraz zgłosiły swoje roszczenia do postępowania upadłościowego  spółki matki KBP.

Syndyk odmówił w znacznej części uwzględnienia tych wierzytelności. W sprawie posłużenia się wekslami prowadzone jest odrębne postępowanie.

W skrytce bankowej Adama Ś. w banku w Szwajcarii znajdowało się wiele istotnych dla sprawy dokumentów, w tym takich, których istnieniu wymieniony zaprzeczał.

Adam Ś. był osobą faktycznie i jednoosobowo zarządzającą spółkami z grupy kapitałowej KBP, jak też na tej podstawie był w stanie i wydawał polecenia innym osobom. Powyższe okoliczności dotyczą także spółek i podmiotów, które miały współpracować ze spółkami z grupy kapitałowej KBP, gdyż osoby pełniące funkcje w ich organach były tak naprawdę tylko figurantami.

Organizacja którą stworzył i kierował Adam Ś., była tworem o charakterze trwałym,  hierarchicznie zorganizowanym i zdyscyplinowanym. Organizacja ta miała charakter trwały, albowiem ilość popełnionych przestępstw i czas ich popełnienia wskazuje na jej funkcjonowanie w sposób ciągły przez okres wręcz kilkunastu lat. Osobą kierującą grupą mającą na celu popełnianie przestępstw był Adam Ś., któremu doradzał jego brat Ryszard Ś. junior (syn Ryszarda).

 Poniżej w hierarchii znajdował się Derek Walenty L. vel Zdzisław Walenty L. jako osoba będąca co najmniej większościowym współwłaścielem, lub członkiem zarządów poszczególnych spółek czerpiących korzyści z przestępstw popełnionych na szkodę spółek z grupy kapitałowej KBP. Są to też osoby które czerpały wymierne korzyści wynikające z popełnionych przestępstw, jednakże głównym beneficjentem tych korzyści był Adam Ś. W Polsce Adam Ś. działał w imieniu Derka L. na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa. O ścisłych relacjach między tymi osobami, traktującymi KBP i wszystkie działające wokół niego spółki jako jedno przedsięwzięcie mające przynosić tylko im korzyści świadczy chociażby treść listu przesłana przez Ryszarda Ś. do Dereka L. będącego w areszcie śledczym. W liście tym Ryszard Ś. pisze między innymi „…ja robię wszystko co w mojej mocy aby odgonić „psy” od naszej „kiełbasy”. Ty się tylko martw o Twoje i Adama sprawy w Polsce. Ja ich tutaj opanuję. Zawsze z Wami bez względu na to czy dobrze czy źle.

Następnie niżej w hierarchii znajdowała się osoba będąca głównym wykonawcą poleceń Adama Ś. i powyższych osób w zakresie dotyczącym aspektu finansowego (dokonywanie przelewów), jak tez księgowo - podatkowego (księgowanie poszczególnych umów i faktur, wytwarzanie i podrabianie dokumentów, prowadzenie na tej podstawie rozliczeń podatkowych), jak też w ogóle nadzorowania spraw finansowych inkryminowanych spółek - czyli prezes zarządu spółki księgowej Piotr K. Spółka ta, bowiem na mocy stosownych umów prowadziła obsługę tych podmiotów gospodarczych, a w jej imieniu czynności wykonywał prezes zarządu tej spółki – Piotr K. To głównie na serwerze i komputerach spółki księgowej ujawniono szereg kluczowych dla niniejszej sprawy dokumentów, a w tym umowy i faktury mające być wystawiane rzekomo przez podmioty zagraniczne. Dokumenty te rzekomo miały być podpisywane przez osobę, która jak się okazało faktycznie nie istnieje, a z uzyskanej opinii biegłych wynika, że zostały nakreślone przez kilku oskarżonych w nin. sprawie. Ujawniono również dokumenty dot. podmiotu ukraińskiego z naniesionymi, jak się okazało na podstawie opinii, podpisami podrobionymi przez część oskarżonych w tej sprawie. Oskarżeni wykorzystali też podrobioną pieczęć tego podmiotu, której skan znajdował się w zabezpieczonym komputerze spółki księgowej. Adam Ś. i Derek L. wspólnie założyli także spółkę na Cyprze, której fikcyjnym prezesem i dyrektorem miał być Mieczysław K., jednak osobami uprawnionymi do jej rachunków byli tylko w/w.

Poniżej w hierarchii niniejszej zorganizowanej grupy przestępczej znajdowały się osoby działające w poszczególnych okresach w imieniu wskazanych podmiotów gospodarczych współpracujących w ramach popełnianych przestępstw ze spółkami grupy kapitałowej KBP. W tym zakresie wskazać należy na: Ryszarda Ś. ojca Adama Ś., Mieczysława K, Tomasza J. i inne osoby. Osoby te były również beneficjentami korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa, ale tylko takim zakresie, w jakim otrzymały oficjalnie lub nieoficjalnie wynagrodzenie za pełnione fikcyjnie i rzeczywiście funkcje lub udział w poszczególnych inkryminowanych zdarzeniach. 

Mieczysław K. pełnił rolę tylko figuranta w kilku spółkach, w których formalnie był prezesem zarządu.

Podobną rolę w kolejnych spółkach pełnili Tomasz J. i Dariusz Ś. Wymienieni choć fizycznie pracowali w w/w podmiotach to jednak nie posiadali w ich ramach zdolności decyzyjnych, w szczególności w zakresie relacji z grupą KBP. Tomasz J. zajmował się sprzedażą roślin Adama Ś. do sieci supermarketów. W jego imieniu decyzje podejmował Adam Ś. Rola Dariusza Ś. ograniczała się tylko do wykonania określonych prac ogrodniczych w KBP i wystawienia ustalonych faktur. Decyzje o tym jakie prace i za ile należy wykonać podejmował Adam Ś. Jednym z głównych osób wystawiającą fikcyjne faktury, dla wszystkich podmiotów działających  w  ramach wymienionego procederu był Piotr B.

Pozostałe osoby oskarżone to podwykonawcy i pracownicy wykonujący polecenia Adama Ś.

Na serwerze, o którym była już mowa zabezpieczono korespondencję elektroniczną, w której treści oskarżeni ustalali sposób wystawienia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia rzekomo uprzednio wykonanych usług.

Nadto Adam Ś. przywłaszczył sobie powierzoną mu rzecz ruchomą stanowiącą mienie wielkiej wartości w postaci pieniędzy w łącznej wysokości, co najmniej 520.000 USD, stanowiących równowartość 1.872.364 zł, z czego 200.000 USD stanowiących równowartość 720.140 zł, które były przeznaczone na zakup przez Jana D. udziałów w spółce "Kraków Business Park" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, a pozostała ich cześć, miała stanowić wkład własny Jana D, jako udziałowca tejże spółki w jej działalność gospodarczą.

Żaden z oskarżonych przesłuchiwanych w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych im czynów. Niektórzy złożyli krótkie wyjaśnienia, które zostały negatywnie zweryfikowane. Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15 oraz wysokie grzywny oraz grzywna za przestępstwa skarbowe i obowiązek naprawienia szkody. Na mieniu oskarżonych  dokonano zabezpieczenie majątkowego w łącznej kwocie 4 milionów zł, w tym na mieniu Adama Ś. kwotę ponad 470 tys. USD zdeponowanych w banku w Szwajcarii.

Zabezpieczenia majątkowe są również na mieniu podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej za grożącą grzywnę oskarżonym (większości oskarżonym).

Śledztwo liczyło ponad 1500 tomów. Przesłuchanych zostało ponad 700 świadków. Niezależnie od tego prokurator musiał uzyskać wiele decyzji podatkowych, opinii biegłych, analiz przepływów finansowych i odpowiedzi na wnioski o międzynarodową pomoc prawną z USA, Szwajcarii, Cypru, Ukrainy.

 

Aktualności