Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia p-ko b. członkom ZMK i innym

22-07-2008

Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu akt oskarżenia p-ko siedmiu osobom, a to: Tomaszowi Sz,, Jerzemu.A, Władysławowi W, Pawłowi Z, Ewie K-B, Teresie S., i Jerzemu J.
Większość oskarżonych (Tomasz Sz, Paweł Z, Ewa K-B, Teresa S, i Jerzy J) to członkowie Zarządu Miasta Krakowa, którzy podejmowali w 1999r decyzję związaną z prawem pierwokupu dziełek położonych przy ul. Olszanickiej i Podłużnej w Krakowie. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8.03.1990r. samorządzie gminnym w brzmieniu obowiązującymi w 1999r. stanowili organ wykonawczy Rady Miasta Krakowa uprawniony do wykonania uchwał tego organu i zadań Gminy Kraków określonych, przepisami prawa. Jako Zarząd Miasta Krakowa byli uprawnieni do przygotowywania projektów uchwał RMK, określenia sposobu ich wykonania, a także gospodarowania mieniem komunalnym, wykonywania budżetu oraz do wykonywania prawa pierwokupu. Oskarżeni Ci pełniąc wymienione funkcje, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużyli udzielonych im uprawnień i nie dopełnili ciążących na nich obowiązków poprzez naruszenie stosownych przepisów prawa dotyczących korzystania przez Gminę z prawa pierwokupu oraz odstąpienie od uzyskania operatu szacunkowego nieruchomości położonych przy ul. Podłużnej i Olszanickiej w K-owie, skorzystali w imieniu Gminy K-ów z prawa pierwokupu tych działek, mimo, że rzeczywista wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego tych gruntów wynosiła 1.398.000zł, po uprzedzeniu wprowadzeniu RMK oraz Komisji Budżetowej RMK w błąd (zatajeniu rzeczywistego przeznaczenia środków ) doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5mil zł, która została wypłacona w dniu 22.07.99r. dwóm krakowskim biznesmenom– czym wyrządzili Gminie Kraków szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie 3.602.000zł. Nadto w Tomasz Sz przyjął w dniu 14.05.99 r od dwóch, prawomocnie skazanych krakowskich biznesmenów obietnicę korzyści majątkowej ,a następnie w dniu 24.07.99 od tych osób przyjął korzyść majątkową znacznej wartości w kwocie co najmniej 120 tys. zł, w zamian za korzystne dla nich załatwienie sprawy pierwokupu przedmiotowych nieruchomości gruntowych.
Oskarżony został również Jerzy A. który w związku z pełnieniem funkcji radnego RMK i członka Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego RMK, a w którego kompetencji było m.in. głosowanie projektu uchwały RMK dotyczącej mienia z dnia 14.07.99 o zmianie w budżecie miasta polegającej m.in. na zwiększeniu wydatków na pozyskanie terenów i wypłaty odszkodowań za wywłaszczone i przyjęte na rzecz Gminy Kraków nieruchomości o kwotę 5 mil zł, które to środki pozwoliły na realizację przedmiotowego pierwokupu- powoływał się wobec dwóch krakowskich biznesmenów na istnienie swoich wpływów wśród członków ZMK i radnych RMK i podjął się korzystnego załatwienia, dla nich, sprawy pierwokupu nieruchomości przy ul Podłużnej i Olszanickiej w Krakowie w zmian za obietnicę udzielenia i udzielenie korzyści majątkowej znacznej wartości w łącznej kwocie 570 tys. zł., a w szczególności:
– udzieleniu pełniącej funkcję z- cy dyrektora Wydziału Skarbu UMK obietnicy korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 50 tys. zł w zamian za pozytywną opinię tego Wydziału w aspekcie zasadności skorzystania przez Gminę Kraków z prawa pierwokupu opisanych działek,
_ obietnicy udzielenia i udzieleniu niektórym członkom ZMK korzyści majątkowej znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 520 tys. zł., przy jednoczesnym nakłonieniu ich do naruszenia obowiązków służbowych i nadużycia kompetencji, a następnie przekazał znaczną część otrzymanej w dniu 23.07.1999 r. gotówki w wysokości 200 tys. zł. tymże członkom ZMK .Tym samym dopomógł dwóm biznesmenom w realizacji przestępstwa.
Kwota 570 tys. zł. obejmuje całą korzyść majątkową jaką udzielili i obiecali udzielić dwaj krakowscy przedsiębiorcy. Na nią składa się : 120 tys. zł wręczone Tomaszowi Sz., 200 tys. zł. przekazane Jerzemu A. , 200 tys. zł przekazane Władysławowi W. i 50 tys. zł obietnicy udzielenia korzyści majątkowej dla z-cy dyrektora Wydziału Skarbu UMK.
Oskarżony Władysław W. m.in. powoływał się wobec dwóch prawomocnie skazanych biznesmenów na istnienie swoich wpływów wśród członków ZMK i radnych RMK i podjął się pośrednictwa w korzystnym załatwienie przedstawionej sprawy pierwokupu nieruchomości gruntowych czym wyrządzona została w mieniu Gminy Kraków szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach tj. w kwocie 3 602 000 zł. Jednocześnie dopomógł wymienionym przedsiębiorcom w realizacji przekazania niektórym członkom ZMK obietnicy udzielenia przez wymienionych korzyści majątkowej znacznej wartości, a następnie przekazał znaczną część kwoty otrzymanej w dniu 27.07.10999 r. tj. 200 tys. zł. niektórym członkom ZMK.
Przesłuchani w charakterze podejrzanych toku prowadzonego przez prokuraturę śledztwa, nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów, złożyli wyjaśnienia, które w zakresie ich odpowiedzialności prawno-karnej są sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym.
Tomaszowi Sz. .grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat, pozostałym oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Aktualności