Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia p-ko Janowi T. i innym osobom

24-11-2008

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 14 osobom, w tym Janowi T. (byłemu Dyrektorowi ZDiK w Krakowie), Annie R-R –b. Dyrektorowi Zarządów Cmentarzy Komunalnych w Krakowie oraz trzem osobom z kierownictwa spółki Budostal5. Pozostałe osoby mają incydentalne zarzuty powiązane z głównymi zarzutami jakie przedstawiono Janowi T. i szefom spółki Budostal 5.
Akt oskarżenia zawiera 41 zarzutów jakie były przedstawione w toku śledztwa
Janowi T. Pierwszy z zarzutów dotyczy przyjmowania korzyści majątkowej znacznej wartości – przekraczającej 880.000 zł. Na tę kwotę składały się koszty w różnej wysokości, jakie przeznaczyła firma Budostal 5 na budowę domu Jana T. Dotyczy to okresu od 22 lipca 2004 roku do 21 maja 2007 roku. W tym czasie wymieniona spółka przeznaczyła np. na prace wykończeniowe w domu Jana T. kwotę ponad 220 tys. zł (w tym m.in. prace tynkarskie, murarskie, filizowanie, ocieplanie i inne).
Na samą instalację wodno – kanalizacyjną w tym domu spółka przeznaczyła kwotę 280 tys. zł. (pompy ciepła, klimatyzacja, wentylatory). Instalację taką wykonano oddzielnie w dwóch połączonych ze sobą domach Jana T.
Na pozostałą kwotę składa się koszt wykonania i kupna drzwi i innych materiałów budowlanych oraz koszt wykonania wszelkich prac zagospodarowania działki obok domu Jana T.
Drugi zarzut korupcyjny związany jest z przyjęciem zegarka wartości 1890 zł. Zegarek ten Jan T. otrzymał w zamian za zatrudnienie pracownika w Krakowskim Zarządzie Dróg. W tym czasie Jan T. pełnił funkcję dyrektora tego Zarządu.
Natomiast trzeci zarzut korupcyjny polegał na nakłanianiu szefów spółki Budostal 5
do wręczenia współoskarżonej Annie R-R korzyści majątkowej przekraczającej 20 tys. zł.
Dwa kolejne zarzuty dotyczą dokonania oraz usiłowania dokonania innej czynności seksualnej wobec pracownic ZDiK (w okresie marca i maja 2005 roku).
Dalsze zarzuty związane są z kontrolą jaką PIP w Krakowie przeprowadziła w 2005 roku w ZDiK. W czasie tej kontroli Jan T. znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe dwóch funkcjonariuszy publicznych – inspektorów PIP w Krakowie.
Z wynikami tej kontroli wiąże się zarzut dotyczący niestosowania się do nakazów PIP
w zakresie dostosowania regulaminu ZFŚS ZDiK do przepisów ustawowych. Jan T. wprowadził bowiem regulamin, który rażąco naruszał przepisy ustawy o ZFŚS,
a jednocześnie umyślnie naruszał uprawnienia ZZ w zakresie współdecydowania
o przyznawanych świadczeniach socjalnych.
Jan T. ukrywał oryginały dokumentów Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie, posiadał je schowane w swoim domu. Były to dokumenty z czasów, kiedy pełnił funkcję dyrektora ZCK w Krakowie i ciążył na nim obowiązek rozliczania się ze wszystkich posiadanych przez siebie dokumentów (były to dokumenty księgowe).
Trzykrotnie Jan T. składał fałszywe oświadczenia w procedurach przetargowych. Oświadczenia takie były składane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dotyczyły faktu pozostawania lub nie w stosunku zależności od firm uczestniczących w przetargach organizowanych przez ZDiK. W tych oświadczeniach podawał, że nie łączą go żadne stosunki zależności od firm startujących w przetargach, podczas gdy w rzeczywistości w tych przetargach uczestniczyła firma Budostal 5, która w tym czasie prowadziła budowę domu Jana T.
Jana T. oskarżono również o przekroczenie uprawnień, albowiem przyjął on do pracy osobę z pominięciem wymaganej procedury konkursowej, a dokumentacja w tym zakresie została w całości spreparowana (w tym zakresie oskarżono również Ewę S. i Iwonę K., którym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5).
Pozostałe zarzuty Jana T. związane są z naruszaniem praw pracowniczych, psychicznym znęcaniem się nad pracownikami, zmuszaniem ich do określonych zachowań, szykanowaniem ich ze względu na przynależność związkową – do ZZ NSZZ „Solidarność” (ponad 30 zarzutów).
Naruszenie praw pracowniczych polegało m.in. na naruszeniu praw pracowników
do poszanowania godności osobistej (wyszydzanie, przezywanie), naruszaniu BHP (prawa do wypoczynku – zmuszanie do pracy w godzinach nadliczbowych bez wynagrodzenia, świadczenia pracy w dni wolne od pracy czy w godzinach nocnych – bez wynagrodzenia, zakaz spożywania posiłków w pracy), bezpodstawne przenoszenie pracowników na inne stanowiska pracy, bezpodstawne zwolnienia z pracy. Nadto znęcał się psychicznie nad podległymi pracownikami wszczynając wielogodzinne awantury, znieważał pracowników, poniżał ich, szydził, używał wobec nich słów wulgarnych i tak też o nich się wyrażał, kobiety zmuszał do oglądania filmów o treści erotycznej, stosował groźby zwolnienia z pracy pracowników pod jakimkolwiek pretekstem.
Do żadnego z przedstawionych zarzutów Jan T. nie przyznał się, w toku śledztwa składał wyjaśnienia lakoniczne, a w końcowej części prowadzonego postępowania odmawiał składania wyjaśnień.
Grozi mu kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Ryszarda P., Józefa K. i Zygmunta D. – reprezentujących spółkę Budostal 5 oskarżono o udzielenie Janowi T. korzyści majątkowej o znacznej wartości w łącznej kwocie przekraczającej 880 tys. zł.
Mechanizm działania w/wymienionych polegał na tym, że firma Budostal 5 ustanowiła nieformalnego koordynatora prac na budowie domu Jana T. (był to oskarżony Zygmunt D.). Osoba ta miała nadzorować wykonywane dla Jana T. prace oraz spełniać wszystkie jego wymagania.
Za część wykonanych robót Budostal 5 zapłacił gotówką, bez faktury (ok. 13 tys. zł za okna). Pozostałą część prac wykonywali podwykonawcy spółki Budostal 5, którzy wystawiali dla Budostalu 5 faktury z fikcyjnymi tytułami, a szefowie Budostalu 5 (Ryszard P. i Józef K.) rozliczali te faktury w kosztach inwestycji finansowanych ze środków publicznych (np. remont Pl. Bohaterów Getta, przebudowa Ronda Mogilskiego, remont ul. Piłsudskiego czy budowa Obserwatorium Astronomicznego na Górze Luboniu w gm. Wiśniowa).
W zakresie nieprawidłowości w księgowaniu tych kosztów przez podmioty gospodarcze – wyłączono materiały do odrębnego postępowania.
Zatem Zygmunt D. odpowiadał za stronę techniczną budowy domu Jana T., a Ryszard P. i Józef K. odpowiadali za stronę finansową i kontakty z Janem T. mające na celu wykorzystanie w ten sposób przychylności Jego jako urzędnika samorządowego.
Od 2004 roku do 2007 roku udział ZDiK jako zleceniodawcy robót dla Budostalu 5 stale wzrastał i był to największy i kluczowy kontrahent tej spółki.
Anna R-R. – była Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych została oskarżona
o przyjęcie korzyści majątkowej latem 2005 roku w Krakowie w kwocie przekraczającej 20 tys. zł. polegającej na nieodpłatnym dla niej wykonaniu remontu mieszkania przez firmę Budostal 5 (generalny remont – drzwi, okna, panele, przenoszenie ścianek działowych, malowanie itp.).
Mechanizm działania w tym przypadku był podobny jak w przypadku budowy domu Jana T., tzn. firma Budostal 5 znalazła podwykonawców, którzy swoje usługi rozliczyli z wym. spółką. W czasie tego remontu Anna R-R zatrudniła w ZCK córkę jednego z szefów Budostalu 5.
Annie R-R grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Ryszard P. i Józef K. oskarżeni zostali o wręczenie Annie R-R tej korzyści majątkowej.
W tym czasie, kiedy wykonywany był remont mieszkania Anny R-R firma Budostal 5 prowadziła roboty budowlane na zlecenie ZCK.
Nadto Ryszard P. I Józef K. oskarżeni zostali o nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań (2x), tworzenie nieprawdziwych dokumentów (rozliczenia z oskarżoną Dorotą T.) oraz o samowolę budowlaną -dot. budowy estakady nad Rondem Polsadu w Krakowie.
Ryszard P. i Józef K. przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów, składali wyjaśnienia w toku prowadzonego śledztwa.
Zygmunt D. przesłuchiwany w charakterze podejrzanego przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia.
Córka Jana T. – Dorota T. oskarżona została o dwa czyny dotyczące utrudniania prowadzonego przez prokuraturę postępowania karnego i pomagania Ryszardowi P.
w wystawianiu nieprawdziwych faktur mających na celu wykazać, jako by to ona była inwestorem budowy domu w Kryspinowie (odebrała określoną fakturę i otrzymała pieniądze w reklamówce – 50 tys. zł ze spółki Budostal 5, z którymi udała się do banku, gdzie wpłaciła otrzymaną kwotę na konto Budostalu 5, a działanie to w czasie prowadzonego śledztwa miało na celu wykazanie, że prowadzona budowa jest na Jej koszt i zlecenie).
W tym zakresie oskarżony został również Ryszard P. (poświadczenie nieprawdy
w wystawionej fakturze), Urszula K (pomocnictwo dla Ryszarda P. w zakresie wystawionej faktury) i Józef K. (pomocnictwo dla Ryszarda P. w zakresie wystawionej faktury).
Żadna z osób biorących udział w tym przestępstwie nie przyznała się do przedstawionych zarzutów, Dorota T. odmówiła składania wyjaśnień, pozostałe osoby złożyły wyjaśnienia.
Dorocie T. i Urszuli K. grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
Pracownica działu księgowości firmy Budostal 5 Barbara W. została oskarżona
o utrudnianie postępowania karnego i pomocnictwo do wystawienia nieprawdziwej faktury dla Doroty T.
Wymieniona po dniu 4 marca 2008 roku sporządziła fakturę z datą 29 lutego 2008 roku na nazwisko Doroty T. i w marcu 2008 roku utworzyła w firmie Budostal 5 konto rozliczeniowe na nazwisko Doroty T., czym ułatwiła Ryszardowi P. wystawienie tej faktury.
Przesłuchiwana w charakterze podejrzanej, nie przyznała się do przedstawionego jej zarzutu, odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 5.
Podobny zarzut, dotyczący innej faktury wystawionej również na nazwisko Doroty T., został przedstawiony dwóm pracownikom Budostalu 5 – Ewie W. i Mirosławowi B. (faktura na ponad 700 tys. zł., wystawiona w maju 2008 roku).
Celem wystawienia tej faktury było wykazanie, że z Dorotą T. były zakończone rozliczenia za inwestycję w Kryspinowie.
Ewie W. i Mirosławowi B. grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
Wyżej wymienieni nie przyznali się do przedstawionych zarzutów, składali wyjaśnienia.
W tym zakresie również oskarżony został Ryszard P. (poświadczenie nieprawdy
w wystawionej fakturze).
Ryszardowi P., Józefowi K. i Zygmuntowi D. grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.
Aktem oskarżenia objęto również Andrzeja Z. (urzędnika ZDiT) oraz Mariusza G (pracownika Budostalu 5).
Oskarżeni oni zostali za samowolę budowlaną – rozpoczęcie budowy estakady nad Rondem Polsadu. Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów. Andrzejowi Z. grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a Mariuszowi G. do lat 2, ograniczenia wolności lub grzywny.
Andrzej Z. był kierownikiem Wydziału Zarządzania Drogami ZDiK i miał w zakresie obowiązków nadzór nad inwestycjami budowlanymi, w tym nad przedmiotową budową. Nie dopełnił ciążących na nim obowiązków służbowych, zaniechał nadzoru nad tą inwestycją, skutkiem czego dopuścił do zaistnienia samowoli budowlanej.
Natomiast Mariusz G. bezpośrednio kierował pracami budowlanymi przy tej inwestycji nie posiadając stosownego pozwolenia do jej rozpoczęcia.
Z akt prowadzonej sprawy wyłączono materiały dot.- rzekomej kolizji i korupcji między Janem T.,a Wiesławem L. (w tym wątku pod zarzutami pozostaje również Bartłomiej T.), - materiały dot. korupcji między Janem T.,a Tomaszem K. (pobyt Jana T. w Spa) oraz -niegospodarności w spółce Budostal 5 i poświadczenia nieprawdy w dokumentach.
Dla wyjaśnienia: w czasie przedstawionych zarzutów Janowi T. jednostka samorządowa, którą kierował trzykrotnie zmieniała nazwę. Dla uproszczenia, w tej informacji posługiwano się pierwotną nazwą jednostki „ZDiK”.
Jan T. jest tymczasowo aresztowany – do dnia 1 grudnia 2008 r. Na Jego nieruchomości zabudowanej w Kryspinowie ustanowiono zabezpieczenie majątkowe w postaci hipoteki przymusowej kaucyjnej w wysokości 180 tys. zł / z uwagi na grożącą grzywnę do tej wysokośi / i ustanowiono zakaz zbywania i obciążania tej nieruchomości / z uwagi na przewidzianą przez przepisy kk instytucję przepadku kwoty stanowiącej równowartość uzyskanych korzyści majątkowych/. Zabezpieczenie majątkowe jest również ustanowione na mieniu Ryszarda P. i Józefa K. / hipoteka kaucyjna na kwotę 180 tys. zł -do każdego z oskarżonych/, nadto wobec tych osób stosowano poręczenie majątkowe w wysokości 600 tys. zł dla Ryszarda P. i w wysokości 400 tys. zł dla Józefa K.

Aktualności