Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Decyzja prokuratury dot.kopiowania "Obwarzanka krakowskiego".

 Prokuratura Rejonowa w Krakowie Prądniku – Białym umorzyła prowadzone dochodzenie dotyczące kopiowania    w okresie od 3.09.2012 roku do 15.10.2012 roku w Krakowie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, za pomocą technicznych środków reprodukcji zewnętrznej postaci produktu o nazwie „Obwarzanek krakowski”, która to nazwa na podstawie Rozporządzenia Komisji  (UE) nr 977/2010 z dnia 29.10.2010 r. rejestrującego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Obwarzanek krakowski (ChOG)]   podlega ochronie prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajach Unii Europejskiej, a następnie wprowadzenia do obrotu 166.040 sztuk tego produktu pod nazwą ”Obwarzanek Szuberta”, co stworzyło możliwość wprowadzenia klientów w błąd, co do tożsamości produktu, czym wyrządzono poważną szkodę przedsiębiorcom, powodując zmniejszenie możliwości konkurencji z uwagi na niższy koszt produkcji produktu o nazwie Obwarzanek Szuberta” oraz powodując, z uwagi na częściowo inne cechy oraz inny sposób jego produkcji nadwyrężenie zaufania do jakości i renomy produktu „Obwarzanek krakowski”, na szkodę produkujących obwarzanek krakowski krakowski”wobec braku znamion czynu zabronionego.

Prokuratura nadzorowała dochodzenie o przest. z art. 24 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k) z pisemnego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie (MWIJHARS).                                                         

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ustalenie , że producent „obwarzanka Szuberta” nie naruszył przepisów karnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ani żadnej innej ustawy. Dla przypisania zgodnie z polskim prawem określonej osobie odpowiedzialności za przestępstwo koniecznym jest, aby swoim zachowaniem zrealizował on znamiona strony przedmiotowej jak i podmiotowej określonego typu czynu zabronionego. Co więcej, jeżeli typ przestępstwa przybiera formę wyłącznie przestępstwa umyślnego – jak w przypadku  czynu z art. 24 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, potencjalny sprawca zamiarem, a tym samym i świadomością winien objąć wszystkie znamiona tego występku. Bezspornym jest fakt, iż oba produkty tj. Obwarzanek krakowski i Obwarzanek Szuberta są do siebie podobne, jednakże ta okoliczność sama przez się nie świadczy jeszcze o popełnieniu przez wymienionego czynu zabronionego. Pomiędzy oboma produktami występuje również wiele różnic o charakterze istotnym, w szczególności w wyglądzie zewnętrznym, co niewątpliwie ma znaczenie dla ustalenia znamienia kopiowania zewnętrznej postaci produktu.  Nadto wózki, z których producent bezpośrednio sprzedaje swoje wyroby są oznaczone wyraźnymi  etykietami o treści „Obwarzanek Szuberta”. Różnice są też w procesie produkcji.

Nie ulega wątpliwości, iż samo zarejestrowanie „Obwarzanka krakowskiego” nie powoduje braku możliwości produkcji czy obrotu jakimikolwiek obwarzankami, gdyż godziłoby to w konstytucyjne zasady wolności rynkowej i konkurencyjności. Zgodnie z poglądami doktryny naśladowanie jest zatem nieodłącznie związane z postępem gospodarczym, stanowi bowiem istotny składnik jego siły napędowej. Dlatego jakikolwiek generalny zakaz prawny stosowania przez przedsiębiorców naśladownictwa jest niemożliwy do zaakceptowania, ponieważ prowadziłby do stagnacji w gospodarce. Producent przed rejestracją nazwy „obwarzanek krakowski” sprzedawał obwarzanki jako krakowskie według własnej receptury. W przedmiotowym przypadku producent zdając sobie sprawę, iż „Obwarzanek krakowski” jest nazwą zastrzeżoną wyłącznie dla posiadaczy określonych certyfikatów zastosował wiele zabiegów pozwalających odróżnić jego produkt od wyrobu chronionego. Jako przykład można tu podać różnice w wyglądzie zewnętrznym obu produktów, w tym o wiele większą masę (nie mieszczącą się w widełkach dla specyfikacji „Obwarzanka krakowskiego”) i wynikającą z zastosowanego procesu produkcji wyraźnie spłaszczoną podstawą. Kolejnym bardzo ważnym działaniem, pozwalającym na odróżnienie obu produktów jest zastosowanie na wózkach, w których jest sprzedawany przez producenta, swojej własnej nazwy „Obwarzanek Szuberta” w sposób bardzo wyraźny.  Starał się dostosować prowadzenie działalności polegającej na obrocie „Obwarzankiem Szuberta” do wymogów wskazanych przez  MWIJHARS . Brak więc jest możliwości przypisania mu popełnienia umyślnego przestępstwa z art.  24 u.z.n.k.. 

Aktualności