Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Definicja pokrzywdzonego w procesie karnym

Pojęcie pokrzywdzonego w procesie karnym definiuje art. 49 kpk.

Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § 1) Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa lub pozostająca na utrzymaniu zmarłego pokrzywdzonego może również wykonywać prawa zmarłego (art. 52).

W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym wniesienie sprawy do sądu pokrzywdzony jest stroną procesową (art. 299 § 1). W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53
i art. 54 § 1). W  związku z tym pokrzywdzonemu przysługują uprawnienia, które zostały szczegółowo wskazane w Rozdziale 4. Pokrzywdzony kodeksu postępowania karnego.

/ Kodeks postępowania Karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. 89. poz. 555 z póź. zm./

opracowała: prokurator Mirosława Kalinowska-Zajdak

Aktualności