Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/01/09 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

przetarg nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Wieliczce

III 281/01/09 - Kraków: przetarg nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Wieliczce
Numer ogłoszenia: 4319 - 2009; data zamieszczenia: 06.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Wieliczce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok ludzkich z miejsc niepublicznych ( zwłoki z miejsc publicznych a za/miejsca publiczne/ uważa się wszystkie miejsca dostępne dla nieograniczonego podmiotowo kręgu osób, w szczególności ulice, parki, chodniki i inne miejsca użyteczności publicznej transport należy do zadań powiatu - zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. 00.23.295. z późn. zm.) ) na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Wieliczce dla miasta Wieliczka oraz dla gmin: Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłe wykonywanie takiej usługi od dnia 18 stycznia 2009r. do dnia 1 marca 2011roku - zgodnie z dyspozycją Prokuratury lub działającej na jej zlecenie Policji. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przybycie na miejsce zgonu osoby - w granicach administracyjnych miasta w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta w ciągu jednej godziny od chwili wezwania. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zapakowanie zwłok w worek, przeniesienie zwłok do/i z środka transportu, przewóz zwłok do zleconego miejscu ich dowozu, a także wszelkie inne czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Ilość zleceń dokonywanych przez Prokuraturę Rejonową w Wieliczce będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie . Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o brak zleceń. Transport zwłok osób zmarłych powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.03.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy, spełniający warunki i wymagania określone w art. 22 Ustawy. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami: Lp. Warunek do spełnienia przez Wykonawcę: Dokument potwierdzający spełnienie wymaganych warunków: Nr załącznika do niniejszej Specyfikacji: 1. Spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy. Załącznik nr 2 2. Brak przesłanek prowadzących do wykluczenia z postępowania. Oświadczenie z art. 24 Ustawy o nie wykluczeniu. Załącznik nr 3 3. Zgodność oferty z warunkami przetargu. Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu. Załącznik nr 4.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie w trybie art. art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Oświadczenie w trybie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu (załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]. 6. informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy o zamówieniach publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące podmiotu zbiorowego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy o zamówieniach publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8. Załączony w formie oświadczenia wykaz podwykonawców jeżeli Wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawców. 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Ustawy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcy będą zobowiązani przed zawarciem umowy z Zamawiającym do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawę i zasady wzajemnej współpracy. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w postępowaniu Wykonawców (Pełnomocnika). Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do dokonania czynności, dla której ważności wymagana jest forma szczególna, powinno być udzielone w tej samej formie. b) dokumenty, o których mowa w pkt 3 oraz 5 powinny być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 11. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 14. Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą..
SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 parter , pok. 15.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2009 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 parter , pok. 15. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności