Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/02/08 ogłoszenie o przatargu nieograniczonym

przetarg nieograniczony Sygn. nr III 281/ 02 /08 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego

                                                                                    Kraków, dnia 15 stycznia 2008r.

PROKURATURA OKRĘGOWA
w KRAKOWIE
ul. Mosiężnicza 2
30-965 Kraków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

sygn. III 281/02/08


1. Nazwa i adres Zamawiającego
Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul .Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.
2. Określenie trybu zamówienia
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą „ Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://www.krakow.po.gov.pl
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2, w pok. 15, lub otrzymać drogą pocztową, po złożeniu prośby na piśmie lub faksem (nr faksu 0-12/ 411-95-19), lub pobrać z podstrony „pliki do pobrania ” serwisu internetowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie . Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów dla prokuratur okręgu krakowskiego
Kod CPV: 30125100-2
30192113-6
1. Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości materiałów eksploatacyjnych zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ – tj. formularzu cenowym.
2. Wymagania techniczne dotyczące materiałów eksploatacyjnych:
- Muszą być zalecane przez producenta sprzętu, do którego są przeznaczone lub posiadać jego akceptację
- Nie mogą być regenerowane tj. wszystkie elementy produktu muszą być fabrycznie nowe.
- Nie mogą powodować utraty gwarancji producenta drukarek, kserokopiarek, telefaksów
- Nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta drukarek, kserokopiarek i telefaksów,
- Nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem drukarek, kserokopiarek i telefaksów, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,
- Winny posiadać na opakowaniu indywidualny kod tonera, tuszu oraz nazwę drukarki, do której są przeznaczone,
- Winny posiadać na produkcie indywidualny kod producenta umożliwiający jednoznaczną identyfikację,
- Nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń w których będą eksploatowane,
3. Zamawiający wymaga aby materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane jako wyroby oryginalne, a na tonery do kserokopiarek i drukarek laserowych posiadały oświadczenie producenta potwierdzające spełnianie wszystkich warunków Zamawiającego. Nie dopuszcza się produktów regenerowanych.
4. W przypadku oferowania nieodpowiednio jakościowo produktu, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do jego wymiany, w tej samej cenie jednostkowej, na produkt o odpowiedniej jakości. Wyrób producenta urządzenia, musi być objęty gwarancją pokrycia kosztów naprawy uszkodzenia urządzenia drukującego wynikającego z eksploatacji tego produktu.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość oraz należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy dostawy, a także za terminowe wykonanie zamówienia.
6. Materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie nowe, z okresem ważności (przydatności) nie krótszym niż 12 miesięcy.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu całej wymienionej ilości materiałów eksploatacyjnych ( określonej w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji). W czasie trwania umowy Zamawiający ma prawo zakupu mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych. Czas trwania umowy : od momentu podpisania umowy 12 miesięcy lub do wyczerpania zamówienia.
8. W przypadku wadliwego działania materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych:
a) po zgłoszeniu reklamacji faksem przez Zamawiającego Wykonawca ma czas 48 godzin na przyjazd i rozpatrzenie reklamacji, jeśli nie uczyni tego to stanowi to automatycznie uznanie reklamacji,
b) w przypadku uznania reklamacji w tym na zasadach określonych w powyższym ppkt. Zamawiający ma prawo wysłania reklamowanego towaru kurierem na koszt Wykonawcy,
c) Wykonawca w przypadku uznania reklamacji w tym na zasadach określonych w powyższym ppkt. zobowiązany jest do dostarczenia nowego towaru w miejsce reklamowanego w ciągu 24 godzin.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informację o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania zamówienia
7. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
• nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
• przedstawią ofertę zgodną z warunkami przetargu
8. Informacje na temat wadium.
Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy „prawo zamówień publicznych” Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena całości zamówienia brutto - 100%.
10. Miejsce oraz termin składania ofert
• Ofertę należy złożyć w pokoju 15 w siedzibie Zamawiającego, albo przesłać na adres: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków,
• Termin składania ofert upływa 23-01-2008 r. o godz. 10.15
11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Osoba uprawniona do kontaktów
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Kinga Wcisło - ( w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15,00 pokój nr 15, tel. 012/619-60-09, fax 012/411-95-19.)
16. Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego jak wyżej , pokój nr 15.
Termin otwarcia ofert: 23.01.2008 r. o godz. 10.30ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Krzysztof DRATWA

Aktualności