Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/02/08 zawiadomienie o wpłynięciu protestu

Dot. przetargu nieograniczonego na : „ dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego „ o sygn. III 281/02/08

III 281/02/08                                                                        Kraków, dnia 21 stycznia 2008r.                                             Zawiadomienie o proteście

Dot. przetargu nieograniczonego na : „ dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego „ o sygn. III 281/02/08


Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje, że dnia 18.01.2008r. wpłynął protest firmy :
- MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3 , 9-87-100 Toruń,
na treść postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego „ o sygn. III 281/02/08
Treść niniejszego protestu zostaje zamieszczona na stronie internetowej .
Jednocześnie Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia w/w protestu - w terminie trzech dni od daty umieszczenie treści protestu na stronie internetowej tj. od 21 stycznia 2008r. .

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Krzysztof DRATWA

TREŚĆ PROTESTU:

OD : "MflK"Sp. zoo Toruń NR FAKSU : +4B 0566607615 16 STY. 2B08 14:56 STR. 1
Wnoszący protest: MAK Sp. z o.o. Ul. Kozacka 3 87-100 Toruń
Zamawiający:
Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Moslęzntcza 2 30-965 Kraków
notyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego
Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: III 281/02/08
Toruń, 2008-01-18
PROTEST
Wykonawca - MAK Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Kozacka 3 działając na podstawie przepisów art. 179 ust. 1 oraz art. 180 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz, U. Z 2006r. Nr 164, poz. 1163) zwaną dalej „Ustawą", składa protest na czynności Zamawiającego — Prokuraturę Okręgową w Krakowie podjęte w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego.
Czynnością objętą niniejszym protestem jest:
czynność sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia G,SIWZ") przez Zamawiającego, a w szczególności określenie warunków umowy ;
W związku z powyższym Protestujący wnosi o:
modyfikację treści SIWZ przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie określenia warunków umowy tak, aby treść SIWZ była zgodna z Ustawą;


MflK"Sp. zoo Toruń

NR FRKSU : +48 05G6607S15

18 STY. 2038 14:57

Protestujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów:
art. 7 ust. 1129 ust. 1 Ustawy;
art. 140 ust. 1 Ustawy
art. 5, 58 par, 1 i 2 , 484 par. 21 3531 Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 1
Ustawy.
UZASADNIENIE
Protestujący powziął wiadomość o czynnościach Zamawiającego podjętych w toku postępowania polegających na określeniu warunków umowy w przedmiotowym postępowaniu oraz opisaniu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający przepisy Ustawy z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, pobranej ze strony internetowej Zamawiającego.
Protestujący stwierdza, że czynność sporządzenia SIWZ przez Zamawiającego jest niezgodna z Ustawą. Zarzuty protestującego dot. niżej przedstawionych zapisów wzoru urnowy, cyt.:
l-§3
Zamawiając/ zastrzega sobie prawo zmiany artykułów będących przedmiotem dostaw w okresie obowiązywania niniejszej mowy.
2.§4ust.4i5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
* W przypadku opóźnienia terminu dostawy z winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy za każdy dzień
opóźnienia dostawy
• W wypadku nie wydania w terminie towaru wolnego od wad w zamian towaru wadliwego
Zleceniobiorca zapłać Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wartości towaru
nie wydanego za każdy dzień zwłoki.
Postawiona teza jest uprawnioną, jeśli zważymy co następuje :
Powstanie 1 realizacja zamówienia publicznego następuje przy wykorzystaniu Instrumentów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Do umów w sprawach zamówień publicznych powinno się zatem stosować przewidziane w Kodeksie cywilnym przepisy ogólne, dotyczące zobowiązań (za uzasadnieniem wyroku Zespołu Arbitrów z 22 lipca 2004 r. sygn. UZP/ZO/0-U07/O4).
Jedna z podstawowych zasad K.c. jest wskazana w art. 3531: strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprceciwlały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Poprzez ustawę w rozumieniu tego przepisu należy rozumieć każda ustawę, także PZP.
Badane w powyższym kontekście zapisy §§ 3 i 4 projektu umowy stanowią obrazę zarówno przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, Jak 1 Kodeksu cywilnego.

"MAK"Sp. zoo Toruń NR FAKSU : +4B 0566607815 18 STY. 2009 14:57
I.
Zapis § 3, w którym zamawiający zastrzega, Iż ilości zamawianego towaru mogą ulec zmianom w czasie obowiązywania umowy, jest sprzeczny z art 29 ust. 1 i 32 ust, 1 Ustawy: przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
Jeśli zatem w § 1 umowy zamawiający określił przedmiot zamówienia oraz jego wartość, to omawiany zapis § 3 ust. 1 umowy jest nieuprawniony/ bo podważa jednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia I ma wpływ na ustaloną wartość zamówienia (pomniejsza ją).
Zapis ten sprowadza się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.
W tym miejscu należy jednak zauważyć, Iż zmiana umownego zakresu zamówienia jest sprzeczna z treścią art. 140 ust. 1 ustawy, który przewiduje tożsamość zakresu świadczenia umownego ze zobowiązaniem ofertowym. Tym samym kwestionowany zapis projektu umowy narusza również wskazaną regulację Ustawy.
W tym kontekście należy przyjąć, Iż określenie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w brzmieniu wyznaczonym treścią § 3 nastąpiło w sposób niejednoznaczny I niezrozumiały dla wykonawców, co uniemożliwia sporządzenie nie tylko prawidłowej, konkurencyjnej ceny, lecz wręcz nie daje możliwości sporządzenia jakiejkolwiek kalkulacji ceny oferty. Nadto nie daje możliwości zabezpieczenia odpowiedniej dla realizacji kontraktu Ilości poszczególnych produktów,
W tym miejscu należy również zauważyć, iż zapisy SIWZ, w tym dotyczące opisu przedmiotu zamówienia muszą być tak skonstruowane, aby mógł być osiągnięty główny ce! postępowania, tj. wyłonienie oferty najkorzystniejszej przy zachowaniu zasad udzielania zamówień publicznych oraz respektując ustawowe uregulowania. W ocenie protestującego kwestionowany zapis umowy prowadzi do naruszenia tak fundamentalnej zasady ustawowej, jak prowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.
II.
Przyjęcie we wzorze umowy / § 4 ust. 4 i 5 / wysokości kary w wysokości 10% za 1 dzień opóźnienia dostawy lub wydania towaru wolnego od wad w zamian za towar wadliwy jest karą rażąco wygórowaną sprzeczną z zasadami życia społecznego I wypełnia dyspozycję art. 5 kodeksu cywilnego, tzn. jest przejawem nadużycia prawa. To zaś oznacza, iż nie może być przedmiotem ochrony prawnej. Oznaczałoby to, że za 10-dniowe opóźnienie w dostawie Wykonawca musiałby zapłacić karę w wysokości 100% wartości części dostawy.
Gdyby jednak Zamawiający nie uznał powyższej argumentacji i utrzymał zasadę naliczenia kary umownej w zaproponowanej wysokości to należy zauważyć, Iż do materii objętej wystąpieniem z oczywistych względów znajdzie zastosowanie art. 484 par. 2 kodeksu cywilnego, stanowiący co następuje :
„ Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy wypadku, odv kara umowna jest rażąco wygórowana ".
Wykładnia wskazanej regulacji prezentowana w doktrynie jak 1 ugruntowane orzecznictwo sądowe pozwala postawić tezę o Istnieniu podstawy do obniżenia wysokości kary umownej w takim stanie faktycznym, Jak objęty naszym wystąpieniem, gdyż rażąca dysproporcja

"MAK"SP. zoo Toruń NR FAKSU : +49 0566607815 18 STY. 2008 14:58
pomiędzy wysokością kary umownej a wartością świadczenia / wartość zlecenia / uzasadnia przyjęcie rażąco wygórowanej kary umownej.
Z powyższych wzglądów istnieją uzasadnione przyczyny do przewidzianej prawem ingerencji w zapisy SIWZ.
Ewentualny wybór oferty Protestującego i podpisanie przez niego umowy z Zamawiającym mogłoby by go narazić na straty co powoduje, ze jego Interes prawny w omawianym zakresie może doznać uszczerbku,
Wskazując nB powyższe wnosimy o uwzględnienie protestu i modyfikację treści SIWZ poprzez:
1/ wykreślenie zapisu § 3 wzoru umowy względnie wprowadzenie ograniczenia procentowego stopnia niewykonania umowy ;
2/ modyfikację § 4 ust. 3 14 wzoru umowy poprzez ustalenie niższej wysokości kary umownej w odniesieniu do wartości dostawy niezrealizowanej w terminie iub wartości materiałów nie wymienionych na właściwe w terminie umownym.
Zważywszy na fakt, iż publikacja ogłoszenia w BZP miała miejsce w dniu 15 stycznia 2008r.( wniesienie protesbj w dniu 18 stycznia 2008 r. stosownie do dyspozycji art. 180 ust. 3 pkt. 1 Ustawy następuje z dochowaniem terminu ustawowego.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Kamiński
Załączniki: kopia KRS

Aktualności