Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

III 281/04/09 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony sygn.III 281/04/09 na usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu w okresie od 01.02.2009r do 31.01.2011r.

III 281/04/09

Kraków: Przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu w okresie od 01.02.2009r do 31.01.2011r.
Numer ogłoszenia: 11253 - 2009; data zamieszczenia: 12.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu w okresie od 01.02.2009r do 31.01.2011r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pod nazwą ochrona osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 6, 32-300 Olkusz w okresie od 01.02.2009r do 31.01.2011r..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ustawy 5. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 6. wykonają zamówienie w terminie określonym przez zamawiającego. Wymagania zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne spełniali niżej wymienione warunki : 1. działają na podstawie koncesji wydanej przez MSWiA zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740); 2. dysponują osobami spełniającymi wymagania Ustawy o ochronie osób i mienia, przy czym będą to osoby nie karane, sprawne fizycznie a także będą taktowni i komunikatywni; 3. dysponują załogą interwencyjną, odpowiednim sprzętem łączności i odpowiednimi środkami transportu, które są niezbędne podczas interwencji załóg; 4. dysponują osobami przeznaczonymi do ochrony stref bezpieczeństwa (w rozumieniu Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych - tekst jednolity Dz. U. Nr 196, poz. 1631 z 2005 r.), posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa wymagane przy dostępie do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli /poufne/, do których mogą mieć przypadkowy dostęp z racji wykonywanych czynności służbowych. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami z poświadczeniami bezpieczeństwa -powyższy wymóg winien zostać spełniony przez Pełnomocnika Ochrony Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy; 5. Wyposaży pracownika/ów w jednolity ubiór z identyfikatorem Wykonawcy; Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule /spełnia - nie spełnia/ w oparciu o dokumenty załączone do oferty, których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji oraz w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i treść SIWZ..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz oferty (według załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji); 2. oświadczenie o spełnianiu warunków uprawniających do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (według załącznika nr 2 do niniejszej specyfikacji); 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedstawione dokumenty winny jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy (należyta reprezentacja); 4. pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia) dla osoby/osób podpisujących ofertę - upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez wskazanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych; 5. koncesja na prowadzenie działalności wydana przez MSWiA zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740); 6. polisa lub inny aktualny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty minimum 12 miesięcznej wartości usług brutto - zaoferowanej w ofercie; 7. Oświadczenie dot. dysponowania przez Wykonawcę załogą interwencyjną. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wykazu wymaganych dokumentów (pkt 3 i 5 ) - stosuje się przepisy § 2 ust. 1- 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty muszą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 605 )..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 15 , parter.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2009 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 pok. 15 , parter.
IV.3.5) Termin związania ofertą: do 19.02.2009.
Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKKOWSKA

Aktualności