Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/04/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu w okresie od 01.02.2009r do 31.01.2011r.

III 281/04/09

Kraków: Przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu w okresie od 01.02.2009r do 31.01.2011r.
Numer ogłoszenia: 18654 - 2009; data zamieszczenia: 05.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11253 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu w okresie od 01.02.2009r do 31.01.2011r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pod nazwą ochrona osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 6, 32-300 Olkusz w okresie od 01.02.2009r do 31.01.2011r...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 74970 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Agencja Ochrony Osób i Mienia KARO Sp. z o.o., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 74970
• Oferta z najniższą ceną: 74970 oferta z najwyższą ceną: 215040
• Waluta: PLN.Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności