Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/04/09 wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji w przetargu na usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu w okresie od 01.02.2009r do 31.01.2011r

III 281/04/09                                                                            Kraków, dnia 14 stycznia 2009r.

WYKONAWCY
Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji w przetargu na usługi ochrony osób i mienia
w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu w okresie od 01.02.2009r do 31.01.2011r


WYJAŚNIENIA

Zamawiający; Prokuratura Okręgowa w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Dz.U. 07 nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058, udziela wyjaśnień w związku z pytaniami z dnia 12.01.2009 i z 13.01.2009r.

Pytanie : Ponieważ w SIWZ nie ma wzmianki o tzw. Podwykonawstwie, proszę o udzielenie informacji, czy zamówienie na ochronę Prokuratury w Olkuszu ( ochrona aktywna) może być wykonywane przez Grupę Interwencyjną Podwykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na to aby ochrona aktywna była wykonywana przez Grupę Interwencyjną Podwykonawcy.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie czy z w zakres zamówienia wchodzi monitoring, czyli podłączenie do stacji monitorowania Wykonawcy, systemów alarmowych zamontowanych na obiekcie Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie : Proszę o wyjaśnienie, czy pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy pracownicy muszą posiadać licencje pracowników ochrony fizycznej I lub II stopnia?
Odpowiedź Zamawiającego: Wymaga się aby pracownik posiadał minimum licencje pierwszego stopnia a w przypadku osoby nadzorującej prace pracownika ochrony wymagana jest licencja drugiego stopnia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (Dz. U. z dnia 26 września 1997 r.)

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie podjazdu grupy interwencyjnej i podłączenia do stacji monitorowania systemów Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, dopuszcza zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem Ochrona Aktywna ? Czy chodzi o reakcję ( podjazd) grupy interwencyjnej na wezwanie i sygnał o alarmie?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zgodnie z zapisem III części SIWZ pkt. 9 .

Pytanie : Proszę o wyjaśnienie, czy ochrona ma być sprawowana przez 1 osobę na zmianie?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytanie : Zgodnie z treścią § 5 art. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2007r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2002 z dn. 24.10.2007 r. poz. 1463) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go faxem.
Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp „Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Dopiero wtedy też Zamawiający może udzielić Wykonawcom jakiejkolwiek informacji
o wartości szacunkowej zamówienia. Naruszenie powyższej regulacji oznaczało by wykroczenie przeciwko zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, określonej w art. 7 ust. 1 Pzp.Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności