Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/14/08 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

przetargu nieograniczonego na remont III piętra dla długiego korytarza budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie o sygn. III 281/14/08

III 281/14/08                                                                             Kraków, dnia 7 listopada 2008r

Do wszystkich Wykonawców


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Prokuratura Okręgowa w Krakowie zawiadamia o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont III piętra dla długiego korytarza budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie o sygn. III 281/14/08


Ofertą najkorzystniejszą została wybrana :

Oferta nr 2 Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Skwarczyński, 31-509 Kraków,
ul. Lubomirskiego 7 – jako najkorzystniejszej ( 100 pkt.)   
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 274 942,21 zł

oferta niniejsza spełniła wszelkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
i uzyskały 100 punktów zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu na remont krótkiego korytarza wraz z gabinetami Prokuratora Okręgowego na na remont III piętra dla długiego korytarza budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie o sygn. III 281/14/08 do dnia 31.10.2008r. do godziny 10.15 złożono 3 następujące oferty:

Oferta nr 1. Zakład Stolarsko Remontowo Budowlany Janusz Puchałka, ul. Stokrotek 20, 43-241 Łąka .
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 366 093,78 zł

Oferta nr 2. Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Skwarczyński, 31-509 Kraków,
ul. Lubomirskiego 7, uzyskała 100 pkt.
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 274 942,21 zł

Oferta nr 3. PROBUD Zakład Usług Budowlano Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza, 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7   
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 188 079,24 zł


Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.24 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007 roku nr 223 poz.1655 j.t./ zawiadamia o wykluczeniu z przedmiotowego postępowania Wykonawcy - Firmy Zakład Stolarsko Remontowo Budowlany Janusz Puchałka, ul. Stokrotek 20, 43-241 Łąka .
Zamawiający dokonał wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust 1 punkt 10 cyt. ustawy wobec nie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający zawarł w punkcie 10 rozdziału V SIWZ informacje o oświadczeniu jakie mają złożyć Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w zakresie polisy ubezpieczeniowej. Należało przedstawić polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, minimum na kwotę odpowiadającą wartości oferowanej ceny brutto. Wykonawca przedstawił polisę ubezpieczeniowa na kwotę niższą niż wartość oferowanej ceny brutto.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty


Zamawiający, Prokuratura Okręgowa działając na zasadzie art. 24 ust. 4 odrzuciła ofertę złożona przez firmę Zakład Stolarsko Remontowo Budowlany Janusz Puchałka, ul. Stokrotek 20, 43-241 Łąka z uwagi na wykluczenie Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający, Prokuratura Okręgowa działając na zasadzie art. 90 ust. 3 odrzuciła ofertę złożoną przez firmę: PROBUD Zakład Usług Budowlano Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza
z siedzibą w Proszowicach po dokonaniu oceny wyjaśnień oraz wobec braku przedstawienia dowodów potwierdzenia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia . Dokonana ocena złożonych wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655) w dniu 07.11.2008. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Wybrany wykonawca zostanie poinformowany oddzielnym pismem o terminie zawarcia umowy.                                                    Zastępca Prokuratora Okręgowego

                                                               Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności