Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/15/08 ogłoszenie o zawarciu umowy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU I i III PIĘTRA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W KRAKOWIE NA OSIEDLU STALOWYM 16 D

III 281/15/08

Kraków: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU I i III PIĘTRA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W KRAKOWIE NA OSIEDLU STALOWYM 16 D
Numer ogłoszenia: 329445 - 2008; data zamieszczenia: 24.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 278963 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU I i III PIĘTRA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W KRAKOWIE NA OSIEDLU STALOWYM 16 D.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i dostawa materiałów właściwych dla danego zadania zapewniających właściwe przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu pierwszego i trzeciego piętra budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie na osiedlu Stalowym 16 D. Zakres prac budowlanych obejmuje: 1. Zerwanie posadzek cementowych lastrykowych oraz parkietów na korytarzach I i III piętra 2. Ułożenie wylewki samopoziomującej na korytarzach. 3. Ułożenie płytek terakotowych wraz z cokolikami na korytarzach 4. Opalenie oraz zerwanie lamperii na hollu i korytarzach. 5. Malowanie hollu, korytarzy, sanitariatów gabinetów prokuratorskich oraz sali konferencyjnej. 6. Wymiana drzwi w gabinetach prokuratorskich oraz pomieszczeniach gospodarczych 7. Montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych EI30 wymykających korytarze na parterze, I piętrze, II piętrze i III piętrze. 8. Wymiana parapetów podokiennych z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych 9. Naprawa, cyklinowanie oraz malowanie posadzek z parkietu w sekretariatach, sali konferencyjnej oraz gabinetach prokuratorskich Prace będą realizowane, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej /SIWZ/ oraz Dokumentacji Projektowej w zakresie Remontu pierwszego i trzeciego piętra budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie na osiedlu Stalowym 16 D stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, jak również Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie remontu pierwszego i trzeciego piętra budynku Prokuratury Rejonowej w Krakowie na osiedlu Stalowym 16 D stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej/ustawą/ oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Roboty powinny być wykonywane z jak najmniejszą uciążliwością dla sąsiednich posesji i użytkowników przyległych ulic, prowadzone roboty budowlane nie mogą naruszyć ciągłości pracy i funkcjonowania Prokuratury. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i norm prawa w szczególności w zakresie BHP i Ppoż. Wykonawca udzieli na wykonane roboty i dostarczone materiały gwarancji minimum 2 lata na roboty malarskie i 3 lata na pozostałe prace. - Szczegółowy wykaz prac określa Dokumentacja projektowa (załącznik nr 1 do SIWZ). - Termin realizacji zadania: 29 grudzień 2008 rok...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.43.10.00-7, 45.43.11.00-8, 45.43.12.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 491282.2 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Skwarczyński, ul. Lubomirskiego 7, 31-509 Kraków,, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 491282.20
• Oferta z najniższą ceną: 491282.2 oferta z najwyższą ceną: 491282.2
• Waluta: PLN.

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności