Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/18/08 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

przetarg nieograniczony na dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie na okres 24 miesięcy

III 281/18/08

Kraków: przetarg nieograniczony na dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie na okres 24 miesięcy
Numer ogłoszenia: 311589 - 2008; data zamieszczenia: 13.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119519.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie na okres 24 miesięcy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi być zgodny z parametrami technicznymi wskazanymi w specyfikacji. Kod CPV: 09132100-4 Benzyna bezołowiowa, 09134100-8 Olej napędowy Przedmiot zamówienia musi być zgodny z parametrami technicznymi wskazanymi w specyfikacji. Paliwo winno spełniać wymagania zawarte w : - PN-EN 228:2006 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań. - PN-EN 590:2006 Paliwa do pojazdów samochodowych. Olej napędowy. Przedmiotem zamówienia jest: - sukcesywna bezgotówkowa detaliczna dostawa paliw do samochodów służbowych eksploatowanych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego w ilości: - benzyny bezołowiowej 95 Pb - 68 000 litrów, - oleju napędowego ON - 3 500 litrów, w okresie 24 miesięcy od dnia 29.11.2008r. na tankowaniu paliwa na stacjach paliwowych Wykonawcy. Podana ilość paliwa jest maksymalna i w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (wynikających z sytuacji niezależnych od niego): - Wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w wymienionych miastach województwa małopolskiego albo w odległości do 15 km od granic tych miast: Kraków, Chrzanów, Miechów, Myślenice, Olkusz, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Wadowice. Na stacjach tych musi być zapewniony ciągły dostęp do paliw (tj. benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego ON). Ponadto Wykonawca winien posiadać paliwo letnie i zimowe. - Zamawiający będzie mógł korzystać z całej sieci stacji paliw posiadanych przez Wykonawcę na terenie Województwa Małopolskiego jak i całego kraju. - Wykonawca zapewni rozliczanie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą z wyszczególnieniem transakcji (miejsce zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa oraz jego rodzaju i wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu). Daty transakcji mogą być przedstawione w raporcie sprzedaży bądź na fakturze zbiorczej. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie rzadziej niż raz w miesiącu termin płatności nie dłuższy niż 21 dni od daty sprzedaży. - Wykonawca zastosuje dla wszystkich pojazdów Prokuratury Okręgowej w Krakowie karty elektroniczne lub zaproponuje inny sposób rozliczania transakcji bezgotówkowych zakupu paliwa. - Za pomocą przekazanych kart elektronicznych lub innych zaproponowanych instrumentów płatniczych będzie dokonywana identyfikacja pojazdów Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Zapewni to możliwość bezgotówkowego tankowania paliwa na wskazanych przez Wykonawcę stacjach benzynowych na terenie województwa małopolskiego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnią niżej określone warunki udziału w postępowaniu: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie sprzedaży paliw; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy pzp warunki dodatkowe jakie musi spełnić wykonawca: 1. wykonawca obowiązany jest posiadać sieć sprzedaży (stacje paliw) na terenie całego kraju 2. wykonawca ma obowiązek zapewnić bezgotówkowy zakup paliwa 3. Wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w wymienionych miastach województwa małopolskiego albo w odległości do 15 km od granic tych miast: Kraków, Chrzanów, Miechów, Myślenice, Olkusz, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Wadowice. 4. wykonawca posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły /spełnia - nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w pkt IX. SIWZ..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 87. Poz. 605), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Oświadczenie o posiadanych stacjach paliw (załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 poź. Zm) 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]. 6. Załączony w formie oświadczenia wykaz podwykonawców jeżeli Wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawców. 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, minimum na kwotę odpowiadającą wartości oferowanej ceny brutto. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Ustawy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcy będą zobowiązani przed zawarciem umowy z Zamawiającym do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawę i zasady wzajemnej współpracy. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w postępowaniu Wykonawców (Pełnomocnika). Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy b) dokumenty, o których mowa w pkt 2 oraz 5 powinny być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 11. Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą..
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 parter pok. 15.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2008 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 parter pok. 15.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności