Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/19/08 ogloszenie o udzieleniu zamówienia

przetargu nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego

III 281/19/08


Kraków: przetargu nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego
Numer ogłoszenia: 355177 - 2008; data zamieszczenia: 08.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319823 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119519.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetargu nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok ludzkich z miejsc niepublicznych ( zwłoki z miejsc publicznych a za /miejsca publiczne/ uważa się wszystkie miejsca dostępne dla nieograniczonego podmiotowo kręgu osób, w szczególności ulice, parki, chodniki i inne miejsca użyteczności publicznej transport należy do zadań powiatu - zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. 00.23.295. z późn. zm.) ) na obszarze działania prokuratur okręgu krakowskiego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłe wykonywanie takiej usługi od dnia podpisania umowy do dnia 1 marca 2011roku - zgodnie z dyspozycją Prokuratury lub działającej na jej zlecenie Policji. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przybycie na miejsce zgonu osoby - w granicach administracyjnych miasta w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta w ciągu jednej godziny od chwili wezwania. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zapakowanie zwłok w worek, przeniesienie zwłok do/i z środka transportu, przewóz zwłok do zleconego miejscu ich dowozu, a także wszelkie inne czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu krakowskiego będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie w poszczególnych jednostkach. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o brak zleceń. Transport zwłok osób zmarłych powinien być dokonywany przy zachowaniu godności osoby zmarłej przy wykorzystaniu środków transportu przewidzianych w tym celu..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 314220.3 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania następujących jednostek: Prokuratury Rejonowej Kraków - Krowodrza ,Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta, Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód, Prokuratury Rejonowej Kraków- Podgórze, Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Prosmed Spółka Jawna Baran & Gawlik, ul. Bieżanowska 24, 30-812 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 88 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Oferta z najniższą ceną: 88 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok oferta z najwyższą ceną: 176.64 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Miechowie dla gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Pogrzebowy OLIMP Józef Kumoński, ul. Pocztowa 18A, 32-200 Miechów, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 250 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Oferta z najniższą ceną: 250 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok oferta z najwyższą ceną: 250 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Waluta: PLN.
Część NR: 5
Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Olkuszu dla miasta Bukowno oraz gmin: Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Transportowych mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14, 32-300 Olkusz, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 185 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Oferta z najniższą ceną: 185 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok oferta z najwyższą ceną: 205.61 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Waluta: PLN.
Część NR: 8
Nazwa: Przewóz zwłok na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Wadowicach dla gmin: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice i Wieprz
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Usług Pogrzebowych S.C. Maciej, Barbara Dubiel, ul. Krasińskiego 4, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 233.65 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Oferta z najniższą ceną: 233.65 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok oferta z najwyższą ceną: 233.65 ryczałt za jednorazowy przewóz zwłok
• Waluta: PLN.

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności