Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/19/08 ogloszenie o wyborze oferty

transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego .

III 281/19/08
                                                                                                  Kraków, dnia 28 listopada 2008r

Do wszystkich Wykonawców post. III 281/19/08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058 ) Prokuratura Okręgowa w Krakowie zawiadamia o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego .

Wybrano oferty najkorzystniejsze następujących Wykonawców:

Zadanie nr 1 :
PROSMED Spółka Jawna Baran & Gawlik , 30-812 Kraków, ul. Bieżanowska 24
tel. 012 658 21 11 fax. 012 658 36 10 686 68 80
- oferowana cena brutto 94,16 zł

Zadanie nr 3:
Zakład Pogrzebowy OLIMP Józef Kumoński, ul. Szpitalna 18A, 32-200 Miechów tel./fax 041 383 12 83,
- oferowana cena brutto 267,5 zł

Zadanie nr 5:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Transportowych mgr. Zbigniew Kwinta, 32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 14, fax. 032 647 00 04
- oferowana cena brutto 197,95 zł

Zadanie nr 8:
Zakład Usług Pogrzebowych S.C. Maciej, Barbara Dubiel, ul. Krasińskiego 4,
34-100 Wadowice, fax. 033 82 357 77
- oferowana cena brutto 250 zł

oferty niniejsze spełniły wszelkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
i uzyskały po 100 punktów zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu na transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego do dnia 26.11.2008r. do godziny 10.15 złożono 7 ofert:

Oferta nr 1.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Transportowych mgr. Zbigniew Kwinta, 32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 14, fax. 032 647 00 04
Zadanie nr 5 - oferowana cena brutto 197,95 zł
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XVI SIWZ otrzymała 100 punktów

Oferta nr 2.
Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa STOLKOS, ul. Rydla 8, 32-300 Olkusz
Tel. 032 643 01 59 032 643 17 65 fax. 032 643 29 06
Zadanie nr 5 - oferowana cena brutto 220 zł
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XVI SIWZ otrzymała 90 punktów

Oferta nr 3. Zakład Usług Pogrzebowych S.C. Maciej, Barbara Dubiel, ul. Krasińskiego 4, 34-100 Wadowice, fax. 033 82 357 77
zadanie nr 8 - oferowana cena brutto 250 zł
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XVI SIWZ otrzymała 100 punktów

Oferta nr 4. Zakład Pogrzebowy OLIMP Józef Kumoński, ul. Szpitalna 18A,
32-200 Miechów tel./fax 041 383 12 83,
zadanie nr 3 - oferowana cena brutto 267,5 zł
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XVI SIWZ otrzymała 100 punktów

Oferta nr 5. PROSMED Spółka Jawna Baran & Gawlik , 30-812 Kraków, ul. Bieżanowska 24 te. 012 658 21 11 fax. 012 658 36 10 686 68 80
Zadanie nr 1- oferowana cena brutto 94,16 zł
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XVI SIWZ otrzymała 100 punktów

Oferta nr 6. Zakład Pogrzebowy i Stolarski KIR s.c. DUDA S.S.M. , 32-020 Wieliczka , ul. Mickiewicza 14 tel. 012 278 29 87, 278 31 72 fax. 012 278 31 72
zadanie nr 9 - oferowana cena brutto 299,6 zł
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XVI SIWZ otrzymała 100 punktów, cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 9 .

Oferta nr 7. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. , 31-241 Kraków,
ul. Reduty 1, tel/fax 012 411 47 61
zadanie nr 1 - oferowana cena brutto 189 zł
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XVI SIWZ otrzymała 50 punktów

Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) w dniu 27.11.2008r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje Wykonawców o terminie podpisania umowy oddzielnym pismem.


ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności