Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/21/08 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych

III 281/21/08


Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych
Numer ogłoszenia: 347977 - 2008; data zamieszczenia: 03.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119519.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniach do siedziby Odbiorcy tj. Prokuratury Okręgowej w Krakowie własnym transportem i na własny koszt w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dniu wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym - uzgodnienia należy dokonać, na co najmniej 2 dni przez planowaną dostawą. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania : Zadanie nr 1 Dostawa: 1 szt. - serwer bazodanowy / serwer plików, rodzina x86 2 szt. - serwer bazodanowy / serwer plików, rodzina x86 : Zadanie nr 2 Dostawa: 2 szt. - Notebook 2 szt. -Drukarka laserowa mono, sieciowa z modułem druku dwustronnego 8 szt.-zestawów komputerowych Dyskietki, akcesoria komputerowe, akcesoria do czyszczenia komputerów według zestawienia w załączniku nr 3.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 48.82.00.00-2, 30.23.21.10-8, 30.21.31.00-6, 30.23.72.00-1, 30.23.72.50-6, 30.23.73.20-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1. nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto, 4. którzy udzielą gwarancji zgodnie z wymagana specyfikacja. W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VII. Ocena spełnienie tych warunków na zasadzie spełnia, nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk). 2) Formularz cenowy (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk). 3) Parametry techniczne oferowanego sprzętu (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk) 4) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik do SIWZ. 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że wykonali co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto i że dostawa ta została wykonana należycie. 9) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że proponowany sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa (CE) natomiast same certyfikaty mają być okazane na żądanie. 10) Wymagane w poszczególnych zadaniach certyfikaty( wymienione w załączniku nr 3).
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 , parter, pok. 15.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2008 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 , parter, pok. 15.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa: 1 szt. - serwer bazodanowy / serwer plików, rodzina x86 2 szt. - serwer bazodanowy / serwer plików, rodzina x86 :.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Zastępca Prokuratora Okręgowego

Jan KOŚCISZ

Aktualności