Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/21/08 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych

III 281/21/08

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych
Numer ogłoszenia: 379945 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 347977 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniach do siedziby Odbiorcy tj. Prokuratury Okręgowej w Krakowie własnym transportem i na własny koszt w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w dniu wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym - uzgodnienia należy dokonać, na co najmniej 2 dni przez planowaną dostawą. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania : Zadanie nr 1 Dostawa: 1 szt. - serwer bazodanowy / serwer plików, rodzina x86 2 szt. - serwer bazodanowy / serwer plików, rodzina x86 : Zadanie nr 2 Dostawa: 2 szt. - Notebook 2 szt. -Drukarka laserowa mono, sieciowa z modułem druku dwustronnego 8 szt.-zestawów komputerowych Dyskietki, akcesoria komputerowe, akcesoria do czyszczenia komputerów według zestawienia w załączniku nr 3.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.21.31.00-6, 30.23.72.00-1, 30.23.72.50-6, 30.23.73.20-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 45545 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2
Nazwa: Zadanie nr 2 Dostawa: 2 szt. - Notebook 2 szt. -Drukarka laserowa mono, sieciowa z modułem druku dwustronnego 8 szt.-zestawów komputerowych Dyskietki, akcesoria komputerowe, akcesoria do czyszczenia komputerów według zestawienia w załączniku nr 3
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 45545
• Oferta z najniższą ceną: 45545 oferta z najwyższą ceną: 45545
• Waluta: PLN.Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności