Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/21/08 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych

III 281/21/08                                                                         Kraków, dnia 16 grudnia 2008r


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058 ) Prokuratura Okręgowa w Krakowie zawiadamia o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych wybrano oferty najkorzystniejsze następujących Wykonawców:

Zadanie nr 1 :
Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wadowickiej 12, 30-415 Kraków.
- oferowana cena brutto 97 517,04 zł

Zadanie nr 2:
SUNTAR Sp . z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Boya Żeleńskiego 5B , . 33-100 Tarnów.
- oferowana cena brutto 55 564,90 zł

oferty niniejsze spełniły wszelkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
i uzyskały po 100 punktów zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych do dnia 15.12.2008r. do godziny 10.15 złożono 3 oferty:

Oferta nr 1.
SUNTAR Sp . z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Boya Żeleńskiego 5B , . 33-100 Tarnów
Zadanie nr 2 - oferowana cena brutto 55 564,90 zł
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w IX SIWZ otrzymała 100 punktów

Oferta nr 2.
Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wadowickiej 12, 30-415 Kraków.
zadanie nr 1 - oferowana cena brutto 97 517,04 zł
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w IX SIWZ otrzymała 100 punktów

Oferta nr 3.
Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara S.J. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne, fax. 012 260 11 01
zadanie nr 2- oferowana cena brutto 53 283,50 zł

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty


Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art 92 ust.1 pkt.2 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) zawiadamia o odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w zakresie:
Zadania nr 2
Firmy : Bino Computers S. Bobek, B. Bielak, S. Bara S.J. Wrząsowice 182, 32-040 Świątniki Górne, fax. 012 260 11 01

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058)

Uzasadnienie
Wykonawca w Specyfikacji Technicznej oferowanego sprzętu zawarł parametry niezgodne z wymogami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące notebooka, gdzie wymagana waga wynosiła 1,8 kg, a Wykonawca zaoferował model notebooka FSC VFY:U9210MPMZ1PL, który ma wagę – 2 kg .
W przypadku dostawy dysków do zestawu komputerowego Zamawiający wymagał średni czas dostępu 8ms, natomiast Wykonawca zaproponował dysk Samsung HD252HJ, który ma średni czas dostępu na poziomie 8,9 ms.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) w dniu 16.12.2008r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje Wykonawców o terminie podpisania umowy oddzielnym pismem.


ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Lidia JARYCZKOWSKA


Aktualności