Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/22/08 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego .

III 281/22/08                                                                         Kraków, dnia 17 grudnia 2008r                      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058 ) Prokuratura Okręgowa w Krakowie zawiadamia o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego .

Wybrano oferty najkorzystniejsze następujących Wykonawców:

w zakresie zadanie nr 3:
Zakład Pogrzebowy KORONA, Andrzej Dąbrowski, Oświęcim ul. Szpitalna 11, Siedziba Tomice 350, tel. 033 844 35 28
- oferowana cena brutto 200 zł

oferta niniejsza spełniła wszelkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
i uzyskała 100 punktów zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu na transport zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu krakowskiego do dnia 16.12.2008r. do godziny 10.15 złożono 2 oferty:

Oferta nr 1.
Zakład Pogrzebowy KORONA, Andrzej Dąbrowski, Oświęcim, ul. Szpitalna 11, Siedziba Tomice 350, tel. 033 844 35 28
Zadanie nr 3 - oferowana cena brutto 200 zł
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XVI SIWZ otrzymała 100 punktów

Oferta nr 2.
Zakład Pogrzebowy i Stolarski KIR s.c. DUDA S.S.M. , 32-020 Wieliczka , ul. Mickiewicza 14 tel. 012 278 29 87, 278 31 72 fax. 012 278 31 72
Zadanie nr 5 - oferowana cena brutto 247 zł

Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) w dniu 17.12.2008r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje Wykonawców o terminie podpisania umowy oddzielnym pismem.


ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności