Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/01/10 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/01/10 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego

III 2811/01/10                                                                              Kraków, dnia 18 stycznia 2010 roku

                                               Wszyscy Wykonawcy Postępowaniadot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/01/10 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm./ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:


I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
HICOPY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Lindego 7,
30-148 Kraków.

W/w Firma uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Powyższej czynności Zamawiający dokonał zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:

1. MAX OFFICE Stanisław Kopacz., 32-070 Czernichów, Czernichów 113, fax. 012 632 69 38( oferowana cena brutto- 339 555,57 zł brutto )
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 91,12 punktów.
2.HICOPY Polska Sp. z o.o., 30-148 Kraków, ul. Lindego 7 , fax. 012 257 81 60 , ( oferowana cena brutto- 309 409,08 zł brutto)
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 100 punktów.
3. K2 OFFIS Sp. z o.o., ul. Librowszczyzna 3, 31-030 Kraków, fax. 012 422 42 27 ( oferowana cena brutto- 320 707,34 zł brutto)
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 96,48 punktów.                                                                                                             PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                                              Artur W R O N A

Aktualności