Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/02/10 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

przetarg nieograniczony na dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej jednostek na okres 24 miesięcy

III 2811/02/10 , Kraków: przetarg nieograniczony na dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej jednostek na okres 24 miesięcy
Numer ogłoszenia: 191390 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122782 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej jednostek na okres 24 miesięcy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest powtarzająca się dostawa paliw płynnych w systemie kart flotowych do samochodów będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz jednostek podległych w miejscowościach: Kraków, Chrzanów, Miechów, Myślenice, Olkusz, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Wadowice .Karta musi być ważna na innych stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie całej Polski. 2) Szacunkowa ilość zamawianego paliwa wynosi: a) benzyny bezołowiowej Pb 95 zgodnie z normą PN-EN228:2009 w szacunkowej ilości: 85 000 litrów, b) oleju silnikowego w szacunkowej ilości 3 700 litrów. Podana ilość paliwa jest maksymalna i w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmniejszeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (wynikających z sytuacji niezależnych od niego): Paliwo sprzedawane Zamawiającemu powinno spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008r. Nr 221, poz. 1441). 3) Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem kart flotowych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych. 4) Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości pobranego paliwa, stanu licznika pojazdu za pomocą karty paliwowej posiadającej kod przypisany do poszczególnego pojazdu. 5) Zamawiający dokonywał będzie zakupu paliw na stacjach paliwowych należących do Wykonawcy wybranego w toku postępowania, na obszarze całego kraju, zależnie od miejsca wystąpienia potrzeby uzupełnienia paliwa, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. 6) Wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w wymienionych miastach województwa małopolskiego albo w odległości do 15 km od granic tych miast: Kraków, Chrzanów, Miechów, Myślenice, Olkusz, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Wadowice. Na stacjach tych musi być zapewniony ciągły dostęp do paliw (tj. benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego ON). Ponadto Wykonawca winien posiadać paliwo letnie i zimowe. 7) Wykonawca zapewni rozliczanie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą z wyszczególnieniem transakcji (data, miejsce zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa oraz jego rodzaju i wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego rabatu, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu). Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie rzadziej niż raz w miesiącu termin płatności nie dłuższy niż 21 dni od daty sprzedaży..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 333381,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 410236,00
• Oferta z najniższą ceną: 410236,00 / Oferta z najwyższą ceną: 410236,00
• Waluta: PLN.

PROKURATOR OKRĘGOWY

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności