Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/07/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/07/09 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego

III 2811/07/09

Kraków: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/07/09 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego
Numer ogłoszenia: 40854 - 2009; data zamieszczenia: 25.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/07/09 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego w następujących ilościach: 1) papier kserograficzny biały, format A-4 - 8 500 ryz( w jednej ryzie 500 ark. papieru). 2) papier kserograficzny biały, format A-3 - 250 ryz( w jednej ryzie 500 ark. papieru)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.76.30-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 77400 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Partner w Biurze Sp. z o.o., ul. Przewóz 34 c, 30-716 Kraków,, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 77400
• Oferta z najniższą ceną: 77400 oferta z najwyższą ceną: 78570
• Waluta: PLN.Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności