Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/07/09 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/07/09 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego

III 2811/07/09                                                                                                   Kraków, dnia 17 luty 2009 roku

Wszyscy Wykonawcy Postępowania


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/07/09 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sprzedaż i sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:


I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
Partner w Biurze Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Przewóz 34 c,
30-716 Kraków.
W/w Firma uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Powyższej czynności Zamawiający dokonał zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:

1. Partner w Biurze Sp. z o.o., 30-716 Kraków, ul. Przewóz 34c, fax. 012 292 02 48 do 51( oferowana cena brutto- 94428,00 zł brutto )
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 100 punktów.
2. FIRMA "ABC" Jacek Kofin, Andrzej Kuliński sp.j. , 30-701 Kraków,
ul. Zabłocie 20, fax. 012 656 25 00, ( oferowana cena brutto- 95855,40 zł brutto)
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 99 punkty.
Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności