Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/08/09 ogłoszenie o udzieleniu zmaówienia

Zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę - sygn. III 2811/08/09 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego

III 2811/08/09

Kraków: Zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę - sygn. III 2811/08/09 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego
Numer ogłoszenia: 52680 - 2009; data zamieszczenia: 06.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę - sygn. III 2811/08/09 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów dla prokuratur okręgu krakowskiego ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.00-3, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 99771 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• HICOPY Polska Sp. z o.o., ul. Lindego 7, 30-148 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 99771
• Oferta z najniższą ceną: 99771 oferta z najwyższą ceną: 114388.39
• Waluta: PLN.Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności