Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/08/09 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/08/09 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego

III 2811/08/09                                                                                              Kraków, dnia 26 luty 2009 roku

Wszyscy Wykonawcy Postępowania
 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/08/09 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego


Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058/ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:


I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
HICOPY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Lindego 7,
30-148 Kraków.
W/w Firma uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 100 % brutto oferty.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Powyższej czynności Zamawiający dokonał zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu złożone zostały oferty przez firmy:

1. Partner w Biurze Sp. z o.o., 30-716 Kraków, ul. Przewóz 34c, fax. 012 292 02 48 do 51( oferowana cena brutto- 139 553,83 zł brutto )
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 87 punktów.
2.HICOPY Polska Sp. z o.o., 30-148 Kraków, ul. Lindego 7 , fax. 012 257 81 60 , ( oferowana cena brutto- 121 720,62 zł brutto)
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 100 punktów.
3. Centrum Druku s.c. Adam Stachura, Mariola Stachura, ul. Czarnowiejska 43, 30- 054 Kraków, fax. 012 423 44 88 ( oferowana cena brutto- 133 826,68 zł brutto)
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 91 punktów.Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności