Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/09/09 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWO - MATERIAŁOWEJ W ZAKRESIE UTRZYMANIA W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWEJ KSEROKOPIAREK NALEŻĄCYCH DO PROKURATUR OKRĘGU KRAKOWSKIEGO

III 2811/09/09Kraków: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWO - MATERIAŁOWEJ W ZAKRESIE UTRZYMANIA W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWEJ KSEROKOPIAREK NALEŻĄCYCH DO PROKURATUR OKRĘGU KRAKOWSKIEGO
Numer ogłoszenia: 58602 - 2009; data zamieszczenia: 11.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie , ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119519.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWO - MATERIAŁOWEJ W ZAKRESIE UTRZYMANIA W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWEJ KSEROKOPIAREK NALEŻĄCYCH DO PROKURATUR OKRĘGU KRAKOWSKIEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stała usługa serwisowo- materiałowa obejmująca regularne przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) pogwarancyjnych kserokopiarek znajdujących się na stanie prokuratur okręgu krakowskiego w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych kopii. Serwis techniczny i naprawy muszą być świadczone w zakresie zapewniającym stałe (ciągłe) utrzymanie kserokopiarek w pełnej sprawności techniczno - użytkowej przez okres obowiązywania umowy ( 24 miesiące). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem urządzeń przedstawia /Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia/ załącznik nr 1 do specyfikacji..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.31.00-3, 50.31.32.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ustapienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek ten spełnią ci Wykonawcy, którzy: 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten spełnią ci Wykonawcy, którzy: 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP; 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy. 1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych wraz z ofertą wyszczególnionych w Rozdziale IV SIWZ; 2) Poszczególne warunki oceniane będą metodą: spełnia/nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, obowiązany jest dołączyć do oferty : 1) Oświadczenia, które można złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ: a) oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy, iż wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 SIWZ został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; c) oświadczenie, iż Wykonawca zamierza wykonanie zamówienia osobiście, lub z udziałem podwykonawców ; 2) Następujące dokumenty i oświadczenia wykraczające poza formularz ofertowy: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy (załącznik nr 3 SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 24 ust. 1 i 2 (załącznik nr 4 SIWZ); b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane z wcześniejszą datą, pod warunkiem, że urząd wydający zaświadczenie potwierdzi jego aktualność na dany dzień - /stan aktualny na dzień ..../ przypadający na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) referencje z dwóch wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, potwierdzający wykonanie usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia; d) w przypadku podmiotów występujących wspólnie jak również w przypadku podpisywania dokumentów przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaświadczenia i dokumenty składane z ofertą muszą obejmować wszystkich Wykonawców; f) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną winni załączyć do oferty pełnomocnictwo, o którym mowa w powyższym ppkt. e lub umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. g) w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. b składają dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; h) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit b zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. i) dokumenty sporządzone w języku obcym, składane są wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę - z terminem ważności dokumentów - jak wyżej j) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, oraz w przypadku podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy..
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 parter , pok. 15.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2009 godzina 10:15, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 parter , pok. 15.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności