Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/09/09 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWO - MATERIAŁOWEJ W ZAKRESIE UTRZYMANIA W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWEJ KSEROKOPIAREK NALEŻĄCYCH DO PROKURATUR OKRĘGU KRAKOWSKIEGO

III 2811/09/09

Kraków: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWO - MATERIAŁOWEJ W ZAKRESIE UTRZYMANIA W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWEJ KSEROKOPIAREK NALEŻĄCYCH DO PROKURATUR OKRĘGU KRAKOWSKIEGO.

Numer ogłoszenia: 83528 - 2009; data zamieszczenia: 30.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58602 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWO - MATERIAŁOWEJ W ZAKRESIE UTRZYMANIA W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWEJ KSEROKOPIAREK NALEŻĄCYCH DO PROKURATUR OKRĘGU KRAKOWSKIEGO..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stała usługa serwisowo- materiałowa obejmująca regularne przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych (bez papieru) pogwarancyjnych kserokopiarek znajdujących się na stanie prokuratur okręgu krakowskiego w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych kopii. Serwis techniczny i naprawy muszą być świadczone w zakresie zapewniającym stałe (ciągłe) utrzymanie kserokopiarek w pełnej sprawności techniczno - użytkowej przez okres obowiązywania umowy ( 24 miesiące). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem urządzeń przedstawia /Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia/ załącznik nr 1 do specyfikacji...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.31.00-3, 50.31.32.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 76020.49 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• EXPERT POLAND Sp. z o.o., ul. Szlak 24, 31-153 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 1.88 za 100 kserokopii
• Oferta z najniższą ceną: 1.88 za 100 kserokopii oferta z najwyższą ceną: 9 za 100 kserokopii
• Waluta: PLN.Zastępca Prokuratora Okręgowego
Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności