Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/09/09 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ

USŁUGA SERWISOWO - MATERIAŁOWA W ZAKRESIE UTRZYMANIA W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWEJ KSEROKOPIAREK NALEŻĄCYCH DO PROKURATUR OKRĘGU KRAKOWSKIEGO

III 2811/09/09                                                                                  Kraków, dnia 16 marca 2009r.


WYJAŚNIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego na: „usługę serwisowo - materiałową w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej kserokopiarek należących do prokuratur okręgu krakowskiego "

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na : usługę serwisowo - materiałową w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej kserokopiarek należących do prokuratur okręgu krakowskiego o sygn. III 2811/09/09, Zamawiający odpowiada na zapytanie, które zostało nadane pocztą elektroniczną w dniu 13.03.2009r.:

„Działając na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 38 p kt. 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku. firma …., występując jako oferent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prosi o wpisanie do wzoru umowy następującego zapisu:
Uszkodzenia:
1) mechaniczne lub powstałe w wyniku zmiany napięcia w zasilaniu sieciowym lub
przepięcia elektrycznego;
2) powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia
3) powstałe w wyniku stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
4) użytkowania niezgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi
Wykonawca po poinformowaniu Zamawiającego usuwa na jego koszt.
Uzasadnienie
Zapis taki spowoduje dokładne określenie odpowiedzialności materialnej w przypadku uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego co pozwoli uniknąć sytuacji spornych. Proponowane miejsce wpisu powyższego zapisu to paragraf 2 pkt. 7.”

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie w związku z zapytaniem udziela odpowiedzi, iż nie dokona powyższego zapisu w projekcie umowy.

MODYFIKACJA SIWZ


Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ zgodnie z art. 38 UST. 4 w ten sposób, że dopisuje się w projekcie umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ) w § 2 pkt. 7, 8 i 9 o następującej treści:

„7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia części sprzętu z zakresu prac
serwisowych w zależności od zapotrzebowania lub w przypadku likwidacji sprzętu.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.
8. Wykonawca zapewni bezpłatne wykonywanie doraźnych ekspertyz technicznych
i wyceny.
9. Jeśli w trakcie wykonywania usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca
stwierdzi, że urządzenie nie nadaje się do naprawy, co potwierdzi fachowa ekspertyza -
sporządzoną na piśmie i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, Zamawiający, po ewentualnym zasięgnięciu opinii innego autoryzowanego.
serwisu, postanowi o ponownym podjęciu próby naprawy bądź o likwidacji urządzenia”.

Zmiany powyższe znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ - należy je uwzględnić.

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Lidia Jaryczkowska

Aktualności