Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/10/09 ogłoszenie o udzieleniu zmaówienia

III 2811/10/09 Kraków: Przetarg w trybie zapytania o cenę sygn. III 2811/10 /09 na sprzątanie pomieszczeń w budynkach: Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, Prokuratury Rejonowej w Miechowie oraz na sprzątanie i ochronę w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta w okresie 12 miesięcy.

Numer ogłoszenia: 191296 - 2009; data zamieszczenia: 15.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg w trybie zapytania o cenę sygn. III 2811/10 /09 na sprzątanie pomieszczeń w budynkach: Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, Prokuratury Rejonowej w Miechowie oraz na sprzątanie i ochronę w budynku Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta w okresie 12 miesięcy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach : - Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, w pomieszczeniach na poziomie parteru wraz z podpiwniczeniami, I i II piętra oraz prace porządkowe zewnętrzne przy budynku Zamawiającego. - Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza przy ul. Bajecznej 2, w pomieszczeniach budynku czterokondygnacyjnego wraz z podpiwniczeniami, - Prokuratury Rejonowej w Miechowie w pomieszczeniach na poziomie I piętra , - Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta i Kraków - Podgórze na os. Stalowym 16D, w pomieszczeniach na poziomie parteru wraz z podpiwniczeniami, I, II i III piętra oraz prace porządkowe zewnętrzne przy budynku Zamawiającego. 2. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w budynku : - Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta i Kraków - Podgórze na os. Stalowym 16D,.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.40.00-7, 90.91.12.00-8, 79.71.00.00-4, 98.34.11.40-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 262590.36 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., Al. Piaskowa 10, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 262590.36
• Oferta z najniższą ceną: 262590.36 oferta z najwyższą ceną: 296131.80
• Waluta: PLN.


Zastępca Prokuratora Okręgowego
Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności